Hotărârea nr. 110/2010

Hotărârea 110/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent apartamentului nr. 42, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr. 2B, Bl. A1B, înscris în CF nr. 252150 – Cluj, cu nr. topo. 21523/2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 42, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2B, Bl. AIB. înscris în C.F. nr. 252150-Cluj. cu nr. topografic 21523/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 42. situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Horești nr. 2B, Bl. AIB. înscris în C.F. nr. 252150-Cluj, cu nr. topografic 21523/2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55062 din 15.03.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 42. situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Florești nr. 2B. Bl. AIB. înscris în C.F. nr. 252150-Cluj. cu nr. topografic 21523/2. în favoarea noului proprietar al construcției:

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, aferent apartamentului nr. 42. în suprafață de 21 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. Calea Florești nr. 2B. Bl. AIB. înscris în C.F. nr. 252150-Cluj. cu nr. topografic 21523/2. în favoarea S.C. I.auris Company S.R.L., începând cu data de 14.01.2010.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 110 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)
Președinte d

Adriani P^pav- .Ir. Aurora/