Hotărârea nr. 11/2010

Hotărârea 11/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37, înscris în C.F. nr 260.925, cu nr. cadastral 20.991.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Rahovei nr. 35-37. înscris în CF nr. 260925. cu număr cadastral 20991

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 35-37. înscris în CF nr. 260925, cu număr cadastral 20991- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 251330 din 22.12.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Rahovei nr. 35-37, înscris în CF nr. 260925, cu număr cadastral 20991, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. .35-37, înscris în CF nr. 260925. cu număr cadastral 20991, în suprafață de 955 mp.. în favoarea domnului Rus loan și a soției Rus Carmelita Lucia. începând cu data de 27.11.2009.

Art.2. Prețul concesiunii se stabilește la suma de 1.000 lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 11 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)