Hotărârea nr. 109/2010

Hotărârea 109/2010 - Aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi executarea serviciului de transport public local în regim de taxi.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentul ui-cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul comun nr. 57205/17.03.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi;

Reținând prevederile Legii nr. 38/2003, modificată și completată de Legea nr. 265/2007 și Legea nr. 68/2008;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Regulamentul-cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Dispozițiile stabilite prin Hotărârea nr. 712/2007 ( reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 148/2008, 255/2009 și 29/2010 cu privire la Regulamentul-cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi care vizează unele contravenții și sancțiuni, precum și Hotărârea nr. 160/2008 (locurile de așteptare a clienților în vederea desfășurării activității de taximetrie), își încetează valabilitatea cu data prezentei hotărâri.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin Serviciul de transport public local, Direcția Poliția comunitară. Poliția municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.

Nr. 109 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.109/2010

R EG U LA M ENT-C AI) RU

PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI

CAPITOLUL I - Dispoziții Generale

SECȚIUNEA I. Principii generale

Art. 1(1) Prezentul regulament cadru stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea și efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi, cu excepția transportului public în regim de închiriere, definind modalitățile și condiții le-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre transportatorii autorizați și utilizatorii serviciilor. Prezentul regulament definește relațiile și schimbul de informații între Autoritatea de autorizare și transportatorii care solicită sau cei care dețin autorizații pentru executarea serviciului public de transport local în regim de taxi.

 • (2) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică următoarelor servicii publice de transport local:

 • - servicii de transport public local de persoane în regim de taxi;

 • - servicii de transport public local de mărfuri sau bunuri în regim de taxi.

 • (3) Serviciile de transport public local pot fi efectuate numai în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament cadru, ale caietului de sarcini-cadru și ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor nitiere.

 • (4) Autoritățile administrației publice locale vor armări, prin exercitarea atribuțiilor, competențelor și drepturilor ce Ic revin conform legii, ca efectuarea serviciului de transport public local să se realizeze în condiții de siguranță rutieră, calitate și confort, și în concordanță cu interesul general al utilizatorilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Se va avea în vedere creșterea permanentă a calității schimbului de informații între instituțiile implicate în aplicarea legii.

 • (5) Transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi este asimilat transportului de persoane în regim de taxi.

Art. 2 Organizarea și efectuarea activităților specifice serviciilor publice de transport local în regim de taxi trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunităților locale și anume:

satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale utilizatorilor pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca și asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce privește tariful de transport;

- îmbunătățirea siguranței rutiere, protecției mediului și calității transportului public local în regim de taxi;

deplasarea în condiții de siguranță și de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor și a persoanelor transportate, precum și a bunurilor acestora prin polițe de asigurări;

accesul egal și ncdiscriminatoriu al transportatorilor autorizați la piața transportului public local în regim de taxi;

optimizarea funcționării pielei transportului public local în regim de taxi prin asigurarea unui cadru concurențial normal, dinamic și loial. în condițiile atribuirii în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizați. în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în lege;

monitorizarea și controlul permanent privind modul cum sunt respectate prevederile legii, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport:

- asigurarea echilibrului între cererea și oferta de transport, atât cantitativ, cât și calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor. în baza unor studii de specialitate, precum și prin continuitatea serviciilor respective;

corelarea dimensiunii și continuității serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori și cerințele acestora, precum și cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte categorii de transport local existente.

Ari. 3 Termenii și noțiunile utilizate și definite la art. 1A1 din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, denumită în continuare lege, se păstrează, iar în sensul prezentului regulamenl-cadru, următorii termeni se definesc astfel:

 • a) activitate de transport public local în regim de taxi - suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autovehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, efectuată în cadrai unuia dintre serviciile prevăzute la ari. 1 alin. (2) al prezentului regulament;

 • b) autorizația pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizația de transport - document eliberat în condițiile prezentului regulament de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv sau poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului public de transport local în regim de taxi;

 • c) autorizație taxi - document eliberat în condițiile legii. în baza autorizației de transport, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deținut de acesta în condițiile prezentului regulament, pentru efectuarea serviciului public de transport local de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • d) persoana desemnată - persoană fizică avănd calitatea de manager al activității de transport rutier, posesoare a unui certificat de competentă profesională și care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă, permanent și efectiv, activitatea de transport a transportatorului autorizat; în cazul persoanelor fizice/asociațiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociației familiale;

 • e) utilizator al serviciului de transport public local persoană fizică sau juridică beneficiară a unui serviciu public de transport local;

 • f)  loc de așteptare a clienților - spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere, având un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru îmbarcare sau debarcare clienți. Amenajarea specială constă în dotarea cu un telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi și indicator care, la comanda clientului, semnalizează luminos taximelristului aliat in mișcare prezența clientului în stație;

 • g) loc de staționare a taxiurilor - spațiu special amenajat și semnalizat corespunzător de către autoritatea administrației publice loca.e. cu avizul poliției rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staționarea taxiurilor în așteptare în poziția «Liber»;

 • h) taxi - autovehicul agreat de Registrul Auto Român, din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depășește 3,5 tone și care, pe baza autorizației taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • i)  taximetrist - conducător auto deținător al unui atestat valabil de pregătire profesională care îi asigură dreptul să efectueze transport în regim de taxi;

 • j)  ecuson taxi - indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca, cu înscrisurile în relief, pentru a nu putea li falsificate și conținând datele prevăzute de lege;

 • k) ecuson taximetrist - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, emis de transportatorul autorizat și care este protejat în folie, se afișează la bordul autovehiculului în loc vizibil și conține datele prevăzute de lege:

 • l)  listă de tarife - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca, completat, semnat și ștampilat de transportatorul autorizat și conține datele prevăzute de lege.

 • m) înscrisuri exterioare privind valorile de tarife - documente din categoria înscrisurilor exterioare specifice, stabilite ca model unic la nivelul municipiului Cluj-Napoca și conțin datele prevăzute de lege.

SECȚIUNEA 2. Preschimbarea autorizațiilor existente

obținute conform Legii nr. 38/2003

Art. 4(1) Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca va prelua autorizațiile de execuție și autorizațiile de taxi și le va preschimba gratuit cu documentele similare de tip nou.

 • (2) .Autoritatea de autorizare va elibera autorizațiile taxi respective și ecusoanele aferente, menționate la art.3, pct. c) și j) păstrând același număr de ordine și aceeași valabilitate.

Art. 5(1) Autorizațiile taxi. împreună cu ecusoanele aferente, pentru care nu existăsol ici tare până la data dc 31.03.2008 sau pentru care nu s-au depus toate documentele în termenele de valabilitate precizate de lege până la data de 31.03.2008, vor fi reținute și retrase.

 • (2) După verificarea documentelor prevăzute în legislație, pentru autorizațiile taxi rămase valabile autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fără a aduce modificări termenului dc valabilitate pe formularele existente.

 • (3) Viza pentru conformitate constă în tipărirea pe verso-ul formularelor “VALABIL PÂNĂ LA DATA DE 01.01.2015. VIZA PENTRU CONFORMITATE, cu respectarea prevederilor Legii nr. 265/2007, de modificare și completare a Legii nr. 38/2003.”

 • (4) Formularele autorizațiilor de transport și ale autorizațiilor taxi preschimbate se transmit pentru semnarea acestora de către PRIMARUL Municipiului Cluj-Napoca. Pentru societățile comerciale și persoanele fizice/asociațiile familiale formularele sunt prezentate și conțin datele prevăzute dc lege în Anexa I, punctul B la prezentul Regulament-cadru,.

Art. 6 (1) In termen dc 30 de zile dc la intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe sitc-ul și la sediul primăriei se va afișa public o listă care va cuprinde:

 • a) autorizațiile taxi, cu numărul de ordine atribuit și cu numărul de circulație a autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizație, rămase valabile;

 • b) autorizațiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, reținute și retrase.

 • (2) I.ista va fi actualizată trimestrial, până la data de 20 ale ultimei luni a trimestrului.

Art. 7 Autorizațiile preschimbate și ncridicate în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizării activității de preschimbare, conform programărilor anunțate la dispeceratele taxi, se anulează și numerele de ordine se disponibilizează.

CAPITOLUL II - Efectuarea transportului public local în regim de taxi SECȚIUNEA 1. Principiile și obiectivele efectuării transportului public local în regim de taxi

Art. 8 Transportul public local în regim de taxi se efectuează numai în condițiile respectării prevederilor I.egii nr. 38 /2003, modificată și completată de Legea nr. 265/2007 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006 și a reglementărilor naționale.

Art. 9 (1) Transportul public local în regim de taxi poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere, a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice in vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind agreate și clasificate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează a fi înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

rt. 10 Transportul public local în regim dc taxi sc efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinAească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

Art. 11 Efectuarea serviciului public dc transport local în regim de taxi trebuie să asigure:

 • a) creșterea nivelului dc calitate a serviciului și de confort al utilizatorilor serviciilor publice de transport local în regim de taxi;

 • b) accesul la serviciile de transport public local și protecția categoriilor sociale defavorizate;

 • c) informarea publicului călător;

 • d) executarea transportului public local în regim de taxi. în condiții de legalitate, siguranță și confort;

 • e) corelarea capacității de transport cu fluxurile de călători existente;

 • f)  continuitatea serviciului dc transport public local în regim dc taxi.

SECȚIUNEA 2. Autorizații și alte documente necesare pentru efectuarea

transportului public local în regim de taxi

Unele reglementări privind aspectul estetic al autovehiculelor taxi

Art. 12 (1) Transportul public local de persoane și/sau de bunuri în regim de taxi se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și. după caz, dotate cu aparate de taxat, stații radio de cmisie-recepțic și lampă taxi - toate în stare de funcționare și arc însemne, înscrisuri și elemente de culoarea caroseriei - albă deasupra benzii de lip șah, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • (2) Autoturismele noi vor respecta culoarea aprobată prin hotărâri ale Consiliului local sau în cazul în care nu este posibil, va lî acoperit (prin lipire cu folie adezivă sau prin vopsire) în culoarea albă deasupra benzii de lip șah TAXI.

 • (3) Modelul ecusonului TAXI, modelele și dimensiunile înscrisurilor - interioare și exterioare privind valorile tarifelor de distanță (lei/km). practicate pe timp de zi și pe timp de noapte, modul de amplasare și poziționare al acestora sunt conform Anexei I, punctul A la prezentul Regulament-eadni.

 • (4) Sistemele de prindere pe partea exterioară a caroseriei taxiului a ecusoanelor taxi și a tuturor înscrisurilor. însemnelor și simbolurilor, precum și a accesoriilor / dotărilor exterioare vor fi asigurate contra desprinderii cu ușurință.

 • (5) Utilizarea neautorizată. a ecusonului taxi în orice mod. a formei sau a simbolurilor specifice, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.

 • (6) La expirarea valabilității, ecusoanele TAXI vor fi îndepărtate obligatoriu de pe portierele taxiului.

 • (7) Indicatoarele marcate taxi eliberate conform Legii nr. 38/2003 până la data intrării în vigoare a hotărârii de aprobare a regulamentului nu își pierd valabilitatea la data preschimbării lor, ci se completează cu inscripționare suplimentară stabilită conform prezentului regulament. Pe baza programării efectuate de autoritatea de autorizare, completarea va lî făcută de către fiecare transportator autorizat, contra cost, către producătorul/emi lentul acestora sau vor fi schimbate complet cu noul model corespunzător noilor prevederi.

Art. 13 (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, pe toată durata efectuării serviciului public de transport în regim de taxi, prin însemne. înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită și dotări, vizibile de la distanță, informații privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potențial, cât și organelor de control și supraveghere autorizate.

 • (2) Pe toată durata efectuării serviciului public de transport în regim de taxi, deținătorul legal al autorizației taxi are obligația de a menține culoarea albă, a înscrisurilor exterioare și a ecusoanelor taxi.

Art. 14 (1) Linia mediană orizontală a caroseriei, sub nivelul geamului, va fi marcată permanent pe părțile laterale, pe toată lungimea portierelor, de o bandă dublă de carouri tip șah, de culori alternative alb și negru, de dimensiuni 3 x 3 cm. la autoturisme și de 5 x 5 cm. la autovehicule.

 • (2) Pe portierele din față ale taxiului se aplică înscrisuri exterioare privind valorile tarifelor de distanță (lei/ km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte.

 • (3) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei. în cazul transportului de mărfuri sau bunuri, va fi aplicat câte un ecuson TAXI, pe toată durata efectuării serviciului public de transport în regim de taxi.

 • (4) Dotarea exterioară a taxiului constă intr-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe față și spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru și care conține două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificație, văzute din față, este următoarea:

 • a) în stânga, o lampă de culoare roșie care, atunci când este aprinsă, indică poziția «Ocupat» a taxiului, respectiv există comandă client și prestația se larifează;

 • b) în dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică poziția «Liber» a taxiului, respectiv nu există comandă client.

A

 • (5) In cazul taxiurilor aparținând transportatorului autorizat, lampa taxi va ti dimensionată conform Anexei I, punctul la prezentul Regulament-cadru.

 • (6) Datele de identificare prezentate la alin. (5) vor fi înscrise obligatoriu, în mod vizibil și permanent, pe ușile din fața ale taxiului.

Art. 15(1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terți, nu vor fi menținute sau realizate fără avizul administrației publice locale și nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile și însemnele de pe taxi prevăzute de lege. în acest sen. fiecare dispecerat care execută publicitate pentru terți va depune la serviciul public de transport local o cerere și o copie a contractului de publicitate pentru avizare precum și dovada plății taxelor aferente.

 • (2) In vederea respectării legislației specifice privind protecția consumatorului, a eliminării practicilor înșelătoare și a respectării dreptului de informare corectă și nedistorsionată a utilizatorului, estet interzisă aplicarea pe portierele laterale ale taxiului de însemne, înscrisuri, simboluri sau dotări, altele decât cele specifice activității de transport în regim de taxi.

 • (3) Prin interzicerea afișării însemnelor publicitare pe portierele taxiului se pot controla formele ofensive sau nedorite de reclame, eliminându-sc posibilitatea de a distrage atenția clienților de la identificarea imediată și ușoară a numărului autorizației taxiului, realizându-se astfel un echilibru între identificarea vehiculului care este autorizat și faptul că nu se încurajează activități ilegale.

Art. 16 Modul de amplasare a înscrisurilor exterioare, a ccusoanelor TAXI și a lămpii taxi este obligatoriu pentru toți transportatorii autorizați și este prezentat ca aspect estetic unitar a) taxiului în Anexa I, punctul A la prezentul Regulament-cadru.

Art. 17(1) Taxiul trebuie să aibă afișat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi. Sediul sau domiciliul după caz. și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto.

 • (2) Listele vor fi prezentate, în dublu exemplar, pentru verificare și ștampilare la Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. După verificare și ștampilare. se retumează un exemplar solicitantului și un exemplar se păstrează la dosarul ce autorizare.

 • (3) Aparatul de taxat se fixează pe bordul autovehiculului, pe linia mediană, între taximetrist și locul din dreapta, având afișajul îndreptat către interiorul autovehiculului.

 • (4) Orice taxi autorizat va trebui să cuprindă un anunț cu instrucțiuni referitoare la locul și modul în care trebuie depuse sesizările și reclamațiile (dispecerat, asociațiile profesionale, autoritatea de autorizare) în legătură cu aspectul tehnic și estetic al taxiului sau eu activitatea taximetristului.

 • 2.1. Transportul public local de persoane în regim de taxi

Art. 18 Serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi se efectuează numai de către transportatorii autorizați care dețin autorizație de transport și autorizație de taxi valabile și se efectuează pe raza teritorial-administrativă a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 19 Transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul taxiului, pe toată durata transportului public local de persoane în regim de taxi, următoarele documente:

a) autorizația taxi valabilă numai în prezența ecusoanelor montate pe taxi;

 • b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă;

 • c) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentanțele sale;

 • d) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

 • e) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

 • f)  certificatul valabil de competență/atestare profesională al conducătorului auto;

 • g) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat;

 • h) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor legii, cu stație radio emisie-recepție și este arondat unui dispecerat taxi;

 • i)  alte documente stabilite prin lege: lista de tarife vizată și ștampilată de Autoritatea de autorizare, ecusonul taximctristului. legitimația de serviciu valabilă a taximetristului din care să reiasă că este angajat al transportatorului autorizat-societate comercială, copia autorizației emisă de Primăria municipiului Cluj-Napoca (în cazul persoanelor fizice autorizate și a asociațiilor familiale).

 • 2.2. Transportul public local de mărfuri sau bunuri în regim de taxi

Art. 20 Transportatorii autorizați au obligația de a deține la bordul taxiului, pe toată durata transportului public local de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, documentele prevăzute la art. 19, lit. a)-i) (persoane) și:

 • j)  actele de însoțire ale mărfurilor sau bunurilor transportate (aviz de expediție, factură), care dovedesc proveniența și destinatarul acestora.

 • 2.3. Activitatea dc dispecerat taxi

Art. 21 (1) Pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizați și nu se pot executa decât dc transportatorii autorizați de autoritatea de autorizare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, în condițiile în care se asigură posibilitatea clientului dc a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.

 • (2) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca dc către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în condițiile prezentului Regulament-cadru.

 • (3) Dispecerizarea serviciului public de transport în regim de taxi este în sarcina transportatorului autorizat și poate fi asigurată numai de persoane juridice autorizate.

 • (4) Unui transportator nu i se poate atribui în gestiune executarea unui serviciu public de transport în regim de taxi, dacă nu își autorizează propria activitate Je dispecerat sau dacă nu apelează la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.

Art. 22 (1) Dispeceratele taxi au dreptul și obligația să ofere servicii dc dispeccrizare numai transportatorilor autorizați care își desfășoară activitatea în municipiul Cluj-Napoca, pe baza autorizațiilor taxi emise dc autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiulu Cluj-Napoca.

(2) în condițiile în care în obiectul de activitate al unui transportator autorizat - persoană juridică - se regăsește și activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urmă este considerată o activitate conexă a acestuia și se exceptează de la obligația încheierii contractului, activitate prezentată la art.21.

Art. 23 (1) Autorizația de dispecerat taxi se eliberează, în termen de maxim 30 de zile de la data definitivării dosarului de autorizare, după prezentarea dovezii achitării taxei aferente, condiționată de autorizarea autorității de autorizare.

(2) Denumirea și reprezentarea grafică/sigla dispeceratului taxi, numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi - număr național scurt de formă generală, având o lungime de 3 cifre, special atribuit de autoritatea competentă, precum și indicativul taxiului acordat de dispecerat vor fi afișate pe caroseria taxiului, în condițiile prezentului Regulament-cadru (prevăzute în anexă la Hotărîrea nr 109/2010).

Art. 24 (1) Tariful de dispeccrizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toți transportatorii autorizați deserviți.

 • (2) Nivelul tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi practicat de un dispecerat taxi se stabilește în raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distanță utilizate la nivelul dispeceratului și este convenit obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizați deserviți.

 • (3) Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi poate fi făcută, numai în condițiile în care se modifică valoarea medie a tarifelor de distanță utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de dispecerizare nu poate iî modificat cu un procent mai mare decât procentul de modificare a valorii medii a tarifelor de distanță utilizate.

 • (4) Prețul unui contract de dispecerizare încheiat cu un transportator autorizat reprezintă suma tarifelor de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit, pentru care acesta deține autorizație taxi valabilă.

Art. 25 Autorizația pentru activitatea de dispecerat taxi va lî retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

 • a) autorizația a fost eliberată pe baza unor documente care conțin informații eronate sau neconforme cu realitatea:

 • b) nu mai sunt îndeplinite condițiile care mențin valabilitatea acesteia;

 • c) dispeceratul deservește taxiuri dotate cu stații radio neînregistrate în registrul de evidență a acestora;

 • d) dispeceratul deservește autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizații taxi sau dețin autorizații taxi atribuite de autoritățile de autorizare ale altor localități;

 • e) dispeceratul deservește autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;

0 dispeceratul impune transportatorilor autorizați deserviți practicarea unor tarife destinate controlului pieței și eliminării concurenței;

 • g) la cerere.

 • 3. Taxe pentru prestațiile specifice realizate de autoritatea de autorizare

- transport în regim de taxi -

Art. 26 Transportatorii autorizați care desfășoară transport în regim de taxi pe raza municipiului Cluj-Napoca vor achita taxe pentru prestațiile specifice efectuate de autoritatea de autorizare.

Art. 27 l axele pentru prestațiile specifice efectuate de autoritatea de autorizare, stabilite in condițiile legii, conform Anexei I, punctul B la prezentul Regulament-cadru. pol fi aprobate și actualizate periodic prin hotărâri ale Consiliului local. în funcție de rata de inflație publicată în Buletinul statistic, editat de Institutul Național de Statistică, de prevederile legislative nou-apărule și intră în vigoare de la dala aprobării lor de către Primarul municipiului Cluj-Napoca.

Art. 28 (1) Autorizațiile taxi preschimbate care se încadrează la art. IV din lege sau au fost atribuite ca urmare a respectării prevederilor art. VIII din lege, dar ale căror date sunt nemodificate, se vor preschimba gratuit.

 • (2) Toate celelalte autorizații taxi care nu respectă prevederile alineatului precedent și autorizațiile care au suportat modificări de date care impun retipărirea acestora (schimbarea denumirii transportatorului, înlocuirea persoanei desemnate, înlocuirea autovehiculului, duplicate) se vor elibera contra cost, după achitarea taxelor aferente, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local.

 • (3) Autorizațiile se eliberează în condițiile prezen.ului Regulament-cadru. după prezentarea dovezii de achitare a taxelor de eliberare aferente.

SECȚIUNEA 3. Siguranța rutieră

A

Art. 29 In scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local în regim de taxi au obligația să adopte măsurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind siguranța rutieră și a condițiilor pe care trebuie să Ie îndeplinească mijloacele de transport și persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației.

Art. .30 Transportatorii autorizați caro efectuează servicii publice de transport local în regim de taxi, au următoarele îndatoriri:

să respecte reglementările legale privind omologarea. înmatricularea, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, repararea. întreținerea, reglarea, modificarea constructivă și reconstrucția mijloacelor de transport;

să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naționale de siguranță rutieră și de protecția mediului înconjurător, cu inspecția/revizia tehnică periodică valabilă și certificate/clasificaie/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare;

 • -  în intervalul dintre două inspecții tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menținerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare. în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, proiecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entități tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare și dotări obligatorii de origine sau omologate/certi ficat c conform legislației în vigoare;

 • -  să monteze, prin agenți economiei autorizați, dotările - aparate de taxat și echipamentul de emisie-recepție. cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;

să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au aparatul de taxat sau echipamentul de emisie-recepțic lahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau Iară suficiente role de hârtie termică pentru tipărirea bonurilor fiscale;

 • -   să informeze conducătorii mijloacelor de transport cu privire la regulamentele interne ale întreprinderii și prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

 • -  să verifice pe rapoartele zilnice de înregistrare (aparat dc taxat și caietul de comenzi) sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care aceștia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere și de odihnă și să ia măsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;

să verifice funcționarea aparatului de taxat și a echipamentului de emisie-recepție, inclusiv cu ocazia analizării rapoartelor zilnice sau a înregistrărilor stocate în memoria cârdului conducătorului auto;

să nu permită intervenția persoanelor neautorizate asupra aparatelor de taxat și a echipamentelor de emisie-recepție;

să angajeze transporturile și să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport și lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnă și de repaus;

să se asigure că toți conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

 • -   să permită efectuarea transporturilor numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare și/sau cu respectarea maselor totale maxime autorizate de autoritatea competentă; să se asigure spații libere suficiente pentru transportul bagajelor pasagerilor și să nu se preia la transport in acestea mărfuri sau colete decât în limita spațiilor disponibile;

să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident și să aplice procedurile corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulație;

 • -   să respecte și să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase;

să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art. 31 Responsabilitățile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent și efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare.

?\rt. 32 Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuții și responsabilități:

să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale și psihologice, inițială și periodică și să respecte recomandările comisiilor medicale și psihologice;

să respecte normele și regulile privind conducerea în condiții de siguranță rutieră și conduita preventivă;

să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulația rutieră;

să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea și fixarea mărfurilor transportate;

să cunoască și să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce privește asigurarea vehiculului, protecția personală și a celorlalți participanți la trafic, protecția mediului, proiecția bunurilor;

să respecte perioadele de conducere și perioadele de odihnă conform reglementărilor legale în vigoare și să utilizeze corect aparatul dc taxat;

să nu intervină asupra aparatului de taxat sau a echipamentului dc emisie-recepție pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcționare; să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport rutier pe care o execută.

Art. 33 Transportatorii autorizați care efectuează servicii publice de transport local în regim de taxi se vor supune unei investigații pe linie administrativă, în loate cazurile de accidente de circulație în care au fost angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

Art. 34 Rezultatele cercetării administrative vor sta la baza adoptării măsurilor ce se impun pentru eliminarea repetării cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

SECȚIUNEA 4. Condiții dc efectuarea transportului public local de persoane

 • 4.1. Transportul public local de persoane în regim de taxi

Art. 35 'Transportatorii autorizați vor efectua serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi cu respectarea obligațiilor prezentate în caietul de sarcini al serviciului public de transport în regim de taxi.

 • 4.2. Transportul public local de mărfuri sau bunuri în regim de taxi

Art. 36 Operatorii de transport/transportatorii autorizați vor efectua serviciul public de transport local dc mărfuri sau bunuri în regim de taxi, cu respectarea obligațiilor prevăzute în cap.III - Drepturi și obligații, din prezentul regulament.

 • 4.3. Activitatea dc dispecerat taxi

Art. 37 Dispeceratele taxi vor efectua activitatea de dispecerat taxi cu respectarea obligațiilor prevăzute în cap.III - Drepturi și obligații, din prezentul regulament

CAPITOLUL III Drepturi și obligații

Art. 38 Drepturile și obligațiile transportatorilor autorizați care desfășoară activități dc transport public local sunt prevăzute în regulamentele și caietele dc sarcini ale serviciului public de transport local aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, anexate la hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotărâri dc atribuire.

Art. 39 Toți transportatorii, care dețin autorizații taxi, au obligativitatea de a declara la Primăria Municipiului Cluj-Napoca programul dc lucru în așa fel încât să asigure serviciul public de transport în regim de taxi. în mod continuu, fără întrerupere, cu permanență dc 24 orc.

Art. 40 1 ransportatorii autorizați. care desfășoară activități de transport public local în regim de taxi, au următoarele drepturi:

 • a) transportatorii autorizați care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii, au dreptul să întrerupă prestarea serviciului public de transport local în regim de taxi, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritățile administrației publice locale, cu obligația de a notifica întreruperea prestării serviciului în termenul și condițiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • b) să încaseze tarifele aferente tipului de serviciu prestat;

 • c) să stabilească/ajusteze/modifice periodic tarifele aferente transportului public local în regim de taxi;

 • d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru aceștia și pentru bagajele lor, precum și pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operațiunilor de transport, în cazul transportului public local de mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

 • e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public local de transport în regim de taxi;

0 să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de persoane, în condițiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii, după caz;

 • g) să beneficieze de o despăgubire adecvată și efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent. fără respectarea termenelor și condițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii;

 • h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniului încredințat spre administrare;

 • i)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislației în vigoare, se poate adresa instanței competente.

Art. 41 Suplimentar față de obligațiile ce decurg din prevederile secțiunilor 3 și 4 ale Capitolului II din prezentul Regulament-cadru. transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • a) să respecte întocmai legile și reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe care o execută;

 • b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau a hotărârii de dare în administrare, după caz;

 • c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz;

 • d) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau a hotărârii de dare în administrare, după caz;

 • e) să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul public de transport public local în regim de taxi;

 • f)  să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului public de transport local:

 • g) să efectueze fiecare categorie de transport public în regim de taxi, conform prevederilor programului de circulație stabilit contractual, în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort:

 • h) să asigure continuitatea serviciului public de transport public local în regim de taxi;

 • i)  să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente;

 • j)  să fundamenteze și să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport

public local în regim de taxi;

 • k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

 • l)  să pună la dispoziția publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • m) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent. conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate de acesta;

 • n) în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • o) să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • p) să informeze permanent călătorii cu privire la programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • q) să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • r)  să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacele de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate/închiriate. după caz;

 • s)  să planifice efectuarea inspecțiilor/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • t)  să dețină la sediul social următoarele documente, funcție de tipul de transport public local efectuat:

asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina transportatorului;

cărțile de identitate ale vehiculelor, în original, pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie autentificată, pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;

contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi și dovada achitării ratelor lunare;

avizele medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto;

toate documentele care atesta menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de transport, a autorizațiilor taxi și a delegării gestiunii, după caz:

caietul de comenzi/reclamații și formularele specifice fiecărei categorii de transport pentru anul în curs și anul precedent;

documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiții legale a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației;

evidența și planificarea inspecțiilor/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

evidența accidentelor de circulație, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulație, precum și notele informative transmise autorității de autorizare în cazul accidentelor grave de circulație;

evidența reclamațiilor făcute de utilizatorii serviciilor publice, documentele de cercetare administrativă, precum și notele informative transmise autorității de autorizare; documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane în regim de taxi;

dovada achitării taxelor de publicitate;

alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare.

ț) să furnizeze autorității de autorizare, respectiv autorităților de reglementare competente, conform legii, informațiile solicitate și să asigure accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul necesare verificării și evaluării modului de prestare a serviciului;

 • u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

x) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări sau bunuri:

 • v) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • w) să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat.

Art. 42 Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber și nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local în regim de taxi, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public pentru fiecare categorie de transport local, aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • b) utilizatorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la serviciul public de transport local: autoritatea de autorizare arc obligația de a comunica informații cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale care sunt de interes public;

 • c) hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu privire la transportul public local în regim de taxi vor 11 aduse la cunoștința utilizatorilor;

 • d) utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condițiile legii;

 • e) să solicite și să primească, în condițiile legii, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către transportatorii autorizați prin r.ercspcctarea obligațiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;

I) să sesizeze autoritatea de autorizare orice deficiențe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local în regim de taxi și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora:

 • g) să renunțe. în condițiile legii, la serviciile contractate;

 • h) să lîe consultați, direct sau prin intermediul unor organizații neguvernamentale reprezentative. în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor, strategiilor și reglementărilor privind serviciul de transport public local.

Art. 43 Principalele obligații ale utilizatorilor sunt următoarele:

 • a) să dețină documentele de transport stabilite prin lege;

 • b) să achite costul călătoriei efectuate, conform tarifelor menționate lizibil pe bonul fiscal;

 • c) să achite. în termenele stabilite, contravaloarea serviciului fumizat/prestat pe baza contractelor;

 • d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;

 • e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum și cu ceilalți utilizatori.

 • (4)Autorizația taxi poate fi retrasă în cazul în care activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă in mod nejustificat, total sau parțial, față de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse.

Art. 44 în completarea obligațiilor ce decurg din prevederile secțiunilor 3 și 4 ale Capitolului II din Rcgulamentul-cadru pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi și art. 43. al prezentului capitol, transportatorii autorizați au următoarele obligații ce se constituie în norme locale pe raza municip i u lui Cluj-Napoca:

 • a.  Transportatorii autorizați în regim de taxi vor folosi ca locuri de așteptare clicnți standurile special amenajate și aprobate de Comisia municipală de sistematizare a circulației; pentru îndeplinirea acestei obligații. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca asigură în mod gratuit un număr optim de amplasamente exclusiv pentru standuri de taximetre: aceste standuri vor fi folosite doar de către transportatorii autorizați: ocuparea standurilor va fi făcută în ordinea strictă a sosirii taximetrelor numai in zona destinată standului.

In cazul în care standurile sunt ocupate, pot fi folosite pentru așteptarea clienților și locurile în care este permisă oprirea și staționarea autovehiculelor, fără a bloca benzile de circulație.

Amplasamentele standurilor vor fi marcate și semnalizate cu indicatoare "TAXI - nr. locuri" precum și "Oprirea interzisă" însoțită de tăblița adițională "Cu excepția TAXI*’, lucrări ce vor fi realizate prin grija Consiliului local.

 • b. Se interzice staționarea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, cu excepția parcărilor cu plata orară, dacă face dovada că și-a achitat plata și locurile unde staționarea și oprirea este permisă pentru autovehicule. Iară a bloca benzilede circulație cu excepție parcările pe domeniul public, în alte locuri decât în standurile aprobate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Face excepție parcarea în locul de domiciliu al transportatorului persoană fizică sau sediul/punctul de lucru pentru societăți - care va fi adusă la cunoștința autorității de autorizare.

 • c. Conducătorii auto taxi metri ști vor avea pe timpul desfășurării activității o ținută decentă.

 • d. Sunt interzise, pentru transportatorii autorizați, în autovehiculul-taxi, precum și pe amplasamentul stațiilor de taximetre pe toată durata desfășurării activității, consumul de mâncare, semințe agricole, băuturi alcoolice, precum și fumatul.

Această interdicție se aplică și călătorilor.

 • e. Taximetrelc vor îndeplini permanent condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind circulația rutieră. în ceea ce privește starea tehnică și de întreținere, astfel autovehiculul (taxi) va fi permanent curat, fără pete de noroi, fără pete de rugină sau exfolieri ale vopselei, cu geamurile laterale, parbrizul și luneta curate.

 • f. în portbagaj nu se vor găsi niciun fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptând lotul de bord (sculele pentru micile intervenții) și roata de rezervă.

 • g. în stația de taximetre, transportatorii autorizați au următoarele obligații:

 • -  în perimetrul acesteia, precum și pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. nu vor fi executate lucrări de reparații la autovehicule sau de întreținere a curățeniei. Acestea vor fi executa numai în unitățile SERVICE sau SPĂLĂTORII AUTORIZATE.

Pe suprafața amplasamentului stației, transportatorii autorizați vor menține curățenia străzii.

 • -  taximetrelc vor staționa cât mai aproape de trotuar.

 • h. Dispeceratele de taxi, la începutul fiecărui an sau ori de câte ori li se va solicita, vor pune la dispoziția autorității de autorizare lista nominala a membrilor societății, cu dalele personale ale acestora, indicativele, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi care execută taximetrie. în cazul firmelor nou înființate, va fi prezentat și statutul de funcționare a firmei și o copie a certificatului de înmatriculare al acesteia.

 • i. Modificările intervenite pe parcursul a 30 zile, cu privire la noi angajați, demisii, mutații, suspendarea temporară a activității, reclamații din partea călătorilor sau cu privire la activitatea dispeceratului sau a transportatorilor autorizați, vor fi comunicate de conducătorul dispeceratului de taximetrie (sau persoana desemnată) până cel târziu în data de 5 a lunii următoare, autorității de autorizare.

Operatorii dispeceri autorizați au obligația de a solicita pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispeceri zare, un aviz din partea autorității de autorizare cu privire la evidența în baza de date a autorității de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizațiilor eliberate.

 • j. Dispeceratele firmelor de taximetreic vor avea înregistrate numerele de telefon ale Primăriei (ofițerul de serviciu), pentru o legătură informațională de interes reciproc, îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse ctc.

 • k. Conducătorii autovchiculelor-taxi vor înștiința imediat, prin radio, propriile dispecerate privind apariția unor fenomene ce afectează desfășurarea fluentă și siguranța circulației rutiere și pietonalc. precum și orice alte probleme ce interesează drumul public (obstacole, accidente, ambuteiaje ele.).

 • l. afișarea ecusonului eliberat/emis de către autoritatea de autorizare se face prin bandă adezivă/autocolant, nu pe suport magnetic.

 • m. Fiecare operator transport autorizat în cazul în care deține mai multe autorizații taxi, arc obligația de a utiliza serviciile unui singur dispecerat autorizat.

CAPITOLUL IV Răspunderi și sancțiuni

A

Art. 45 încălcarea dispozițiilor prezentului Regulamcnt-cadru atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată prin Legea nr. 265/2007. precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

Art. 46          (1) Transportatorii autorizați în regim de taxi vor folosi ea locuri de așteptare clicnți

standurile special amenajate.

 • (2) în cazul în care standurile sunt ocupate, pot fi folosite pentru așteptarea clienților și locurile în care este permisă oprirea și staționarea autovehiculelor.

 • (3) Ocuparea locurilor de așteptare se va face în ordinea strictă a sosirii taximetrelor.

 • (4) Este interzisă părăsirea autohvehicului de taxi în incinta standului de taxi.

 • (5) Este interzisă ocuparea locurilor din standurile de taxi de alte autovehicule decât cele care desfășoară activitatea de taximetrie, aflate în poziția liber.

Art. 47 Conducătorii auto care desfășoară activitate de transport în regim de taxi au următoarele obligații:

 • (1) Să practice activitatea de taximetrie numai în baza autorizației eliberate de Primăria municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Autorizația eliberată pentru taximetriștii nu este transmisibilă.

 • (3) Să dețină la bordul autovehiculului și să prezinte, la solicitarea organelor de control, următoarele documente:

 • a) autorizația taxi valabilă sau orice altă copie conformă a autorizației de transport eliberată în condițiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare:

 • b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă pentru autovehiculele destinate transportului de persoane;

 • c) copia certificatului de agreere valabil privind utilizarea autovehiculului, emis de R.A.R., prin reprezentanțele sale:

 • d) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

 • e) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

 • f) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto. în cazul transportului de persoane;

 • g) buletinul de verificare metrologică pentru aparatul de taxat. în termenul de valabilitate;

 • h) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor legale, cu stație radio emisie-recepție și este arondat unui dispecerat taxi:

 • i) alte documente stabilite prin lege.

 • (4) Să afișeze în interior, la loc vizibil, o listă care sâ poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto. Afișarea ecusonului eliberat/emis de către autoritatea de autorizare se face prin bandă adczivă/autocolant și nu pe suport magnetic.

 • (5) Să aplice pe portierele din față ale taxiului înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte.

 • (6) Să aibă o ținută decentă pe timpul desfășurării activității.

 • (7) Să păstreze integritatea sigiliilor.

 • (8) Să nu consume mâncare, în timpul cursei, semințe agricole sau băuturi alcoolice în autovehiculul taxi precum și în standurile aprobate pe toată durata desfășurării activității și să nu expună materiale cu caracter obscen în/pe autovehiculele taxi. Interdicția se aplică și călătorilor.

 • (9) Să întrețină autovehiculul în permanență curat, tară pete de noroi, rugină sau exfolicri ale vopselei, cu geamurile laterale, parbrizul și luneta curate.

 • (10) Să nu păstreze în portbagaj materiale inflamabile sau periculoase.

 • (11) Să nu execute lucrări de reparații la autovehicule sau lucrări de întreținere a curățeniei acestora în perimetrul standurilor taxi sau în oricare alt loc de pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • (12) Să întrețină curățenia străzii pe suprafața amplasamentului stației.

 • (13) Să înștiințeze imediat, prin radio, propriile dispecerate privind apariția unor fenomene ce afectează siguranța circulației rutiere și pictonale, desfășurarea fluentă a traficului, precum și orice alte probleme ce interesează drumul public (obstacole, accidente, ambuteiaje etc.).

Art. 48   (1) Dispeceratele de taxi, la începutul fiecărui an sau ori de câte ori li sc va solicita, vor pune la

dispoziția autorității de autorizare lista nominală a membrilor societății care execută taximelrie, cu datele personale ale acestora, indicativele și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi.

 • (2) în cazul firmelor nou înființate va fi prezentat și statutul acestora, precum și o copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

 • (3) Modificările intervenite pe parcursul a 30 de zile cu privire la noi angajați, demisii, mutații, suspendarea temporară a activității, reclamații din partea călătorilor sau cu privire la activitatea dispeceratului sau a transportatorilor autorizați, vor fi comunicate autorității de autorizare de către conducătorul dispeceratului de taximetrie (sau persoana desemnată), până cel târziu în data de 5 a lunii următoare.

 • (4) Operatorii dispeceri autorizați au obligația să solicite pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispecerizare. un aviz din partea autorității de autorizare cu privire la evidența în baza de date a autorității de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizațiilor eliberate.

 • (5) Dispeceratele firmelor de taximetrie vor avea înregistrate numerele de telefon ale primăriei (ofițerul de serviciu), pentru o legătură informațională de interes reciproc. îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse etc.

Ari. 49 (1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 46. 47, 48 și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 • a) de la 100 Ici la 200 lei, nerespectarea prevederilor art. 46 alin. (1), (2). (3), (4) (5) și ale art. 47 alin. (13);

 • b) de la 100 lei la 200 lei. nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (3) lit.b, c, d, e. g, h, i și alin. (4), (5), (6). (7). (8), (9). (10). (11), (12);

 • c) de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 47 alin. (I), (2), (3) lit. a și f;

 • d) de la 1.000 lei la 2.000 lei. nerespectarea prevederilor art. 48 alin. (1). (2), (3), (4) și (5).

 • (2) Contravențiilor stabilite la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.

 • (3) Contravenientul poate achita. în termen de cel mult 48 de orc de la data comunicării procesul ui-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

Art. 50 (!) Pentru fiecare din contravențiile prevăzute la art. 49 lit. a, b și c, alături de sancțiunea principală a amenzii contravenționale, se aplică una sau mai multe sancțiuni complementare, blocarca/ridicarca autovehiculului, respectiv acordarea de puncte de penalizare (evidențiate în baza de date a serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca). după cum urmează:

 • a) un punct - conducătorului auto;

 • b) un punct - firmei de taximetrie. pentru trei contravenții (puncte) consecutive săvârșite cu aceeași mașină aparținând firmei, indiferent de conducătorul auto;

 • c) un punct conducătorului auto taximetrist independent;

 • d) trei puncte - conducătorului auto angajat, firmei de taximetrie, conducătorului auto taximetrist independent, pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1) și (2).

 • (2) Conducătorului auto angajat al unei firme de taximetrie care a acumulat trei puncte de penalizare i se suspendă dreptul de a desfășura activitatea de taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca. Suspendarea se stailește pentru o perioadă de doi ani. Măsura va fi comunicată firmei, în vederea conformării.

 • (3) Acumularea a trei puncte de penalizare de către un conducător auto taximetrist independent și de către o firmă de taximetrie pentru o autorizație atrage ca și sancțiune complementară reținerea autorizației de taxi eliberată de Primăria municipiului Cluj-Napoca. în vederea suspendării/anulării ei. Suspendarea se stabilește pentru o perioadă de 6 luni. Practicarea activității în perioada de suspendare atrage anularea din oficiu a autorizației. Anularea autorizației se stabilește în urma a trei suspendări.

 • (4) Suspendarea, respectiv anularea autorizației de taxi va fi făcută prin dispoziție a primarului, în baza referatului și a propunerii Serviciului transport public local.

Art. 51 Pentru firmele de taximetrie și conducătorii auto taximetrișli independenți, punctele de penalizare acordate conform prevederilor art. 50 se prescriu în termen de un an de la data ultimului punct de penalizare primit. După aceea trebuie să treacă un an până ce procedura se reîncepe și se pornește de la zero.

A

Art. 52 In cazul conducătorilor auto angajați ai firmelor de laximetrie. punctele de penalizare se radiază din cazierul profesional după 2 ani.

Art. 53 Proprietarul sau deținătorul autovehiculului are obligația de a comunica Direcției Poliția comunitară, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea utilizatorului autovehiculului la data și ora săvârșirii contravenției. în caz contrar, procesul-verbal urmează a fi încheiat pc numele proprietarului sau deținătorului autovehiculului, chiar dacă acesta este o persoană juridică.

Art. 54 Contravențiile prevăzute în Hotărâre NR. 109/2010 se constată și se sancționează de către agenții constatatori din cadrul Direcției Poliția comunitară. Poliția municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.

CAPITOLUL V. Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 55 Regulamentele serviciilor publice de transport local în regim de taxi sunt elaborate în conformitate cu prezentul regulament-cadru și sunt aprobate de către de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 56 Sumele provenite din activitatea de autcrizarc, precum și cota din amenzile aplicate pentru încălcarea legislației în vigoare, constituie venituri la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 57 în cazul înlocuirii autovehiculului concomitent cu preschimbarea autorizației taxi vor fi respectate prevederile art. 10 alin. (5) și (6) din Legea nr.38/2903, modificată și completată, prevederile OMIRA nr. 356/2007 - CAP. VI - înlocuirea unui autovehicul și ale art. 42 alin (7)-( 1 1).

înlocuire» unui autovehicul

Art. 58 (1) Transportatorul autorizat poate să își înlocuiască, la cerere, în mod justificat, autovehiculul, pe perioada de valabilitate a autorizației taxi deținute, cu un alt autovehicul deținut în aceleași condiții. în următoarele cazuri:

 • a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice și morale, deteriorării, furtului sau că nu mai corespunde normelor europene privind noxele;

 • b) autovehiculul a fost casat;

 • c) autovehiculul a fost înstrăinat;

 • d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică și obține un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente pe care le îndeplinește.

 • (2) Pe baza cererii de înlocuire, autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizație taxi, precum și ec usoane 1 e corespu nzătoare.

Art. 59 (1) Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) cel puțin același punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

 • b) vechimea de la data fabricației cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit.

Este considerat înlocuit autovehiculul pentru care este depusă documentația cuprizând:

 • a)    cererea transportatorului pentru înlocuirea autorizației taxi;

 • b)    autorizația taxi emisă de Primăria municipiului Cluj-Napoca. în original;

 • c)    dovada motivului justificat pentru care se solicită înlocuirea autoturismului (documentul emis de instituția abilitată care atestă câ autovehiculul înlocuit nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice și morale, deteriorării, furtului: - documente emise de Registrul Auto Român, pe numele transportatorului și al autovehiculului înlocuit și care atestă că nu mai îndeplinește normele europene privind noxele; - documentul care atestă faptul că a fost predat la cimitirul de mașini; -documente de înstrăinare, contractul de vânzare-cumpărare, factura fiscală, procesul-verbal de scoatere din evidența mijloacelor de transport, vizate de autoritățile competente; -declarație pe propria răspundere că punctajul autovehiculului înlocuitor privind criteriile de departajare este mai mare ca și cel al autovehiculului înlocuit);

 • d)   proces-vcrbal de predare a memoriei fiscale (în cazul în care numărul de înmatriculare al autovehiculului înlocuit nu se păstrează) și declarația de instalare a aparatului de taxat electronic fiscal (fi scaii zarea) sau raportul sumar MF emis de aparatul de taxat fiscal (în cazul în care numărul de înmatriculare rămâne nemodificat), de la data înmatriculării autovehiculului până la data depunerii cererii;

 • e)    copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului înlocuitor, deținut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing (însoțit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfășurarea activității de taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspecția tehnică periodică I I P valabilă;

 • f)    copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că proprietarul autovehiculului este și deținătorul legal al autorizației taxi;

 • g)    copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român;

 • h)    dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat.

 • i)     dovada achitării tarifului de înlocuire a autorizației taxi.

 • j)    certificat de atestare fiscală care să ateste îndeplinirea obligațiilor față de Primăria municipiului Cluj-Napotă după prezentarea dovezii de achitare a taxelor aferente și a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Neîndeplinirea condiției, în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii dosarului, conduce la retragerea autorizației taxi, aceasta urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

Interdicții și restricții în serviciul public de transport în regim de taxi

Art. 60 Este interzis, sub rezerva anulării/neeliberării autorizației de dispecerat, să se întocmească contractul de dispecerizare pentru același număr de autorizație taxi, chiar dacă sunt eliberate de autorități diferite, aflat pe două taxiuri diferite.

Nu vor fi eliberate autorizații solicitanților care se află în una din următoarele situații:

 • a) nu au în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;

 • b) fac obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment;

 • c) documentația prezentată pentru acordarea autorizației de transport este incompletă:

 • d) persoana desemnată a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e) mijloacele de transport cu care dorește să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing:

 • f)  nu dețin baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • g) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

 • h) nu dețin certificatul de atestare fiscală care să ateste îndeplinirea obligațiilor față de Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Cazierul de conduită profesională

Art. 61 (1) Autoritatea de autorizare a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca organizează și deține o bază de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor pentru aceste abateri pentru următoarele categorii de persoane:

 • a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizați;

 • b) taximetriștii;

 • c) alte persoane care desfășoară activități în executarea serviciilor de transport în regim de taxi.

 • (2) Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională și nu a avut sancțiuni legate de această activitate.

 • (3) Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la conduita profesională și de la prevederile standardului ocupațional la care se face referire in prezentul Regulament-cadru și sancțiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduită profesională a unei persoane. Un cazier de conduită profesională corespunzător trebuie să confirme că în activitatea sa persoana a dovedit probitate morală și profesională și că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională.

 • (4) Autoritatea administrației publice locale asigură baza de date împotriva oricărui acces neautorizat al acesteia.

Art. 62 Baza de dale include în principal următoarele date privind activitatea unei persoane:

 • a) documentele care atestă pregătirea profesională;

 • b) monitorizarea condițiilor de menținere a valabilității acestor documente;

 • c) abaterile de la conduita profesională și de la prevederile standardului profesional, după caz;

 • d) sancțiunile primite;

 • e) monitorizarea contractelor de muncă încheiate și închise;

 • f) monitorizarea mișcării laximctristului de la un transportator autorizat la altui;

 • g) monitorizarea cazurilor de reținere a atestatului profesional al taxi metri stul ui;

 • h) monitorizarea valabilității atestatului profesional al taxi metri st ului sau a certificatului de pregătire profesională al persoanei desemnate;

 • i) monitorizarea îndeplinirii condițiilor de capacitate profesională și de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizați și al dispeceratelor taxi.

Art. 63 Autoritățile administrației publice locale se consultă cu asociațiile profesionale reprezentative în vederea menținerii la zi a cazierului de conduită profesională.

Art. 64(1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizațiilor taxi, solicită persoanei desemnate, care reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor taximetriștilor utilizați în baza de date a unei autorități publice locale.

 • (2) Dovada emisă de autoritatea publică respectivă implică responsabilitatea acesteia privind conținutul cazierului de conduită profesională.

 • (3) Transportatorul autorizat solicită, la angajarea fiecărui taximetrist, dovada că acesta este inclus în baza de date a unei autorități publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicită în scris autorității administrației publice locale cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.

Art. 65 O persoană nu poate fi inclusă în mai mult de o bază de date. Orice informație oferită de o persoană despre activitatea sa profesională pentru a li inclusă în baza de date, are regimul unei declarații pe propria răspundere.

Art. 66 Autoritatea administrației publice locale publică pe sile-ul său lista eu numele și prenumele persoanelor incluse în baza de date, pentru care poate li eliberat, la cerere cazierul de conduită profesională.

Art. 67 (1) Sunt considerate abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care:

 • a) afectează substanțial calitatea și siguranța serviciului prestat;

 • b) vizează încălcarea legalității;

 • c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

 • d) contorsionează sau elimină concurența;

 • e) instituie monopolul în piață sau manifestă tendințe monopoliste, neconcurențiale.

(2) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizați constau în:

 • a) folosirea de documente sau declarații pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv;

 • b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

 • c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

 • d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului și ale regulamentului de organizare și efectuare a serviciului;

 • e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalității, siguranța, calitatea și continuitatea serviciului;

 • f) încălcarea repetată a prevederilor privind protecția clientului și protecția mediului;

 • g) încălcarea repetată a obligației de a asigura corecta funcționare a aparatelor de taxat;

li) transmiterea autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice                                                  sau                                                  fizice;

 • i) încălcarea repetată a prevederilor privind întocmirea contractelor de efectuare a serviciului și/sau a documentelor de plată anticipată a acestora în cadrul serviciului de transport în regim de închiriere;

 • j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat și a stațiilor radio procurate nelegal;

 • k) folosirea taximetriștilor care nu dețin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depășită, precum și a taximetriștilor al căror cazier de conduită profesională conține abateri grave;

 • l) încălcarea repetată a obligației de a înștiința în scris autoritatea de autorizare la a cărei bază de date este arondat taximetristul în legătură cu încetarea contractului individual de muncă sau în legătură cu sancțiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum și de a solicita taximctristului cazierul de conduită profesională înainte de a-l utiliza;

 • m) nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele încasate din prestațiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, după caz;

 • n) persoana desemnată nu a declarat că are interdicția de a profesa impusă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau de situațiile prevăzute de Legea nr. 38/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • o) persoana desemnată nu deține în evidență cazicml de conduită profesională pentru fiecare taximetrisl utilizat.

 • (3) Abaterile grave de la conduita profesională a taximetriștilor sunt:

 • a) încălcarea repetată a obligațiilor pe care le au în relațiile cu clienții și cu autoritățile competente de control;

 • b) încălcarea repetată a obligației de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum și a obligației de a emile și elibera bonul pentru client;

 • c) încălcarea interdicției de a se implica, prin intermediul taxiului sau tară. în acțiuni cu caracter

infracțional                                                             ori                              antisocial;

 • d) încălcări repetate ale interdicției de a realiza intervenții asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru și memoria fiscală a parametrilor serviciului, în scopul creșterii sumei de încasat sau al ștergerii înregistrării în memoria fiscală:

 • e) refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a clientului;

 • f) încălcarea repetată a obligației de a nu scoate d.n funcțiune aparatul de taxat în timpul executării unei curse;

 • g) utilizarea.în timpul prestării serviciului, a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;

 • h) încălcarea repetată a interdicției de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localități decât în condițiile prevăzute de lege.

 • (4) Abaterile grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt următoarele:

 • a) încălcarea interdicției de a realiza contracte de dispecerizare aplicând proceduri discriminatorii transportatorilor autorizați deserviți;

 • b) încălcarea interdicției de a deservi autovehicule fără ca acestea să dețină autorizații taxi sau care dețin autorizații taxi ce nu le aparțin ori sunt emise de au.oritatea de autorizare a altor localități;

 • c) încălcarea interdicției de a utiliza practici destinate controlului pieței, practici monopoliste și practici destinate eliminării ori distorsionării concurenței;

djîncălcarea repetată a obligației de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii și asupra tarifelor practicate.

5) Abaterile grave de la conduita profesională pol constitui motivele reținerii și retragerii autorizației de transport sau a autorizației de dispecerat taxi, precum și ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de competență profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor primite.

fîc/gxfi ic'7 $

ANEXA I, punctul A

LA REGULAMENTLL-CADRU PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI

CUPRINDE:

MODELUL ECUSONULUI TAXI

MODELELE Șl DIMENSIUNILE ÎNSCRISURILOR - INTERIOARE ȘI

EXTERIOARE PRIVIND VALORILE TARIFELOR DE DISTANȚĂ (LF.I/KM), PRACTICATE PE TIMP DE ZI ȘI PE TIMP DE NOAPTE,

MODUL DE AMPLASARE Șl POZIȚIONARE ALE ACESTORA

MODELUL LĂMPII TAXI

11 INDICATIV: localizare: aripa fata in imediata apropiere a portierei

: 2) TABLA SAH: patrate cu dimensiunea 3x3 cm, alternanta alb-negru localizare: pe toata lungimea portierelor, in partea de sus, imediat sub geamurile laterale

3TARIF: localizare: usi fata, linia mediana, sub oglinzile retrovizoare exterioare

 • 4 LOGO DENUMIRE OPERATOR DISPECER:

localizare: in centrul ușilor fata

(r ECUSON TAXI: INDICATOR MARCAT CU:

inscripția "TAXI" localitatea de autorizare emblema localității de autorizare Nr. autorizației data expirării autorizației Nr. de inmatriculare al autoturismului

 • 6 SPAȚIU PUBLICITAR

 • 7 NR. DE TELEFON - operator dispecer

 • (8) Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

-cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat")

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

1 INDICATIV: localizare: aripa fata in imediata apropiere a portierei

7

: 2 • TABLA SAH: patrate cu dimensiunea 3x3 cm, alternanta alb-negru localizare: pe toata lungimea port erelor, in partea de sus, imediat sub geamurile laterale

(3.) TARIF: localizare: usi fata, linia mediana, sub oglinzile retrovizoare exterioare

 • (4) LOGO DENUMIRE OPERATOR DISPECER: localizare: in centrul ușilor fata

ECUSON TAXI: INDICATOR MARCAT CU:

inscripția "TAXI"

localitatea de autorizare emblema localității de autorizare Nr. autorizației data expirării autorizației Nr. de inmatriculare al autoturismului

6: SPAȚIU PUBLICITAR

 • (7) NR. DE TELEFON - operator dispecer

 • (8) Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, central pe latimea acestuia

-cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat”)

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

' 2 . TABLA SAH: patrate cu dimensiunea 3x3 cm, alternanta alb-negru localizare: pe toata lungimea portierelor, in partea de sus, imediat sub geamurile laterale

 • (3) TARIF: localizare: usi fata, linia mediana, sub oglinzile retrovizoare exterioare

; 4: LOGO DENUMIRE OPERATOR DISPECER: localizare: in centrul ușilor fata

ECUSON TAXI: INDICATOR MARCAT CU:

inscripția "TAXI" localitatea de autorizare emblema localității de autorizare Nr. autorizației data expirării autorizației Nr. de inmatriculare al autoturismului

(6) SPAȚIU PUBLICITAR

•7; NR. DE TELEFON - operator dispecer

 • 8 i Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia -cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat")

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

- 2 TABLA SAH: patrate cu dimensiunea 3x3 cm, alternanta alb-negru localizare: pe toata lungimea portierelor, in partea de sus, imediat sub geamurile laterale

3 ' TARIF: localizare: usi fata, linia mediana, sub oglinzile retrovizoare exterioare

 • (4) LOGO DENUMIRE OPERATOR DISPECER: localizare: in centrul ușilor fata

 • 5 ECUSON TAXI: INDICATOR MARCAT CU:

inscripția "TAXI" localitatea de autorizare emblema localității de autorizare Nr. autorizației data expirării autorizației Nr. de inmatriculare al autoturismului

 • 6 SPAȚIU PUBLICITAR

7) NR. DE TELEFON - operator dispecer

8 Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

-cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat" )

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber" )

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

11 INDICATIV: localizare: capota spate - partea stanga sus

6 Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

-cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat”)

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI”,

: 1 INDICATIV: localizare: capota spate - partea stanga sus

(6 Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

-cuprinde; - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat")

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

1 SPAȚIU PUBLICITAR

2 Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

-cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat")

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

conform normelor in vigoare.

-trebuie sa fie omologata R.A.R., iar modelul va fi la alegerea operatorului dispecer. - in părțile laterale, cupola poate fi inscripționata cu nr. de telefon al operatorului dispecer

SPAȚIU PUBLICITAR

Cupola TAXI: -localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

-cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat")

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

conform normelor in vigoare.

-trebuie sa fie omologata R.A.R., iar modelul va fi la alegerea operatorului dispecer. - in părțile laterale, cupola poate fi inscripționata cu nr. de telefon al operatorului dispecer
Modelul, culoarea si dimensiunile sunt cele pe care le folosesc la aceasta data operatorii dispecer

2 TABLA SAH: patrate cu dimensiunea 3x3 cm, alternanta alb-negru localizare: pe toata lungimea portierelor, in partea de sus, imediat sub geamurile laterale


t

INDICATIV


LOGO OPERATOR DISPECERTARIF ZI

PORNIRE:...............1.11

TARIF/KM:..............1.11

%TATIONARE/ORA:11.11

NOAPTE

........1.11

........1.11

......11.11


Dimensiuni TOTALE: 18x9.5 cm

Culoare fundal: la alegerea operatorului dispecer Tipul caracterului: Swis 721 Black Condensed BT Dimensiuni caracter: 14.8 mm

Dimensiuni FONT INDICATIV: 13 mm

Dimensiuni FONT TELEFON OP. DISPECER: 13 mm Domensiuni maxime LOGO OPERATOR: 10 x 2 cm

Logo denumire operator dispecer:

- forma, culoarea si dimensiunile sunt stabilite de către operatorul dispecer, cu aprobarea autoritatilor.

Dimensiuni:

 • 1. Oval de culoare galbena (ocru): 300 x 185 mm

 • 2. "TAXI" in culoare negru: 152 x 29,5 mm - font:Swis 721 BlackCondensed BT

 • 3. "CLUJ-NAPOCA" in culoare negru: 105 x 10.7 mm - font: Arial Narrow

 • 4. Doua linii paralele in culoare roșu (in relief): 245 x 3,77 mm

 • 5. Emblema Municipiului Cluj-Napoca: 54 x 78 mm

 • 6. Nr autorizație: culoare roșie, in relie - 197 x 72.5 mm, font: Swis 721 BlackCondensed BT

 • 7. Data expirării autorizației: chenar negru, fond alb, text negru ( cu fundal cu text gri, element de securizare ):

115 x 18 mm, font: Arial Narrow Bold

 • 8. Nr de inmatriculare al autoturismului: culoare negru, font Swis 721 BlackCondensed BT: 20,5 mm

b SPAȚIU PUBLICITAR

Dimensiuni: 750 x 12 mm

NR. DE TELEFON - operator dispecer

Culoare fundal: la alegerea operatorului dispecer. Culoare contur: la alegerea operatorului dispecer.

Modelul grafic prezentat mai sus este o exemplificare.

Cupola TAXI: - localizare: pe pavilion, centrat pe latimea acestuia

 • - cuprinde: - in partea stanga, o lampa de culoare roșie ( pentru poziția "Ocupat")

 • - in partea dreapta, o lampa de culoare verde, (pentru poziția "Liber")

 • - in zona centrala, pe fond galben, va fi scris cu litere negre "TAXI",

conform normelor in vigoare.

 • - trebuie sa fie omologata R.A.R, iar modelul va fi la alegerea operatorului dispecer.

 • - in părțile laterale, cupola poate fi inscripționata cu nr. de telefon al operatorului dispecer

NAPOCA

59.27.27

0722 36.78.


0744 15.97.20 0788 55.00.

Logo denumire operator dispecer: PRITAX

Culori utilizate:

-fond alb, contur roșu, caractere cu roșu si albastru

Conținut:

 • - localitatea in care operează

 • - logo companie

 • - nr. de telefon

 • - indicativ

Dimensiuni TOTALE: 18x9.5 cm

Culoare fundal: la alegerea operatorului dispecer Tipul caracterului: Swis 721 Black Condensed BT Dimensiuni caracter: 14.8 mm

Dimensiuni FONT INDICATIV: 13 mm

Dimensiuni FONT TELEFON OR DISPECER: 13 mm

Domensiuni maxime LOGO OPERATOR: 10 x 2 cm

CUh^lAP

terra & fan

TRANSPORT PERSOANE SI MARFA


0744-66.41.41


SIGLA NOVA TAXI

 • - localizare: in centrul ușilor fata

 • - forma elipsa 570mm x 220 mm

 • - culoare fond cod 049 oracal blue royal,

sigla galben cod 021 yellow

SIGLA VIPTAXI

 • - localizare: in centrul ușilor fata

 • - forma : elipsa 350mm x 220 mm

 • - culoare : fond cod 031 oracal red,

sigla galben cod 021 yellow

40x22.2cm

ANEXA I, punctulB

LA REGULAMENTUL-CADRU PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI

CUPRINDE:

MODELUL AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT

MODELUL AUTORIZAȚIEI DE TAXI

MODELUL AUTORIZAȚIEI DE DISPECERAT

MODELUL LISTEI DE TARIFE

MODELUL AVIZULUI PENTRU A SE TRANSFERA DE LA UN DISPECERAT LA ALTUL

MODELIJ AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE (RENT CAR - CU CONDUCĂTOR AUTO)

MODELUL AUTORIZAȚIEI DE TAXI - COPIE CONFORMĂ ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE (RENT CAR-CU CONDUCĂTOR AUTO)

MODELU AUTORIZAȚIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE (RENT CAR - FĂRĂ CONDUCĂ I OR AUTO)

MODELUL AUTORIZAȚIEI DE TAXI - COPIE CONFORMĂ ÎN REGIM DE ÎNC11IRIERE(RENT CAR - FĂRĂ CONDUCĂTOR AUTO)

MODELUL CAIETULUI DE SARCINI-CADRU AL SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

MODELUL CONTRACTULUI-CADRU DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATA A SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI

MODELUL CAZIERULUI DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

MODELUL DOVEZII CĂ TAXIMETRISTUL ESTE INTROSUS ÎN BAZA DE DATE A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL

TAXELE PENTRU PRESTAȚIILE SPECIFICE REALIZATE DE AUTORITATEA DE AUTORIZARE ÎN ACTIVITATEA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

SE ACORDA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Nr...............din..............

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE - TRANSPORT CU AUTOTURISME IN REGIM DE TAXI, DE CĂTRE

date identificare: CNP CUI

cu sediul/domiciliul in:..........................................

str..................................................................................nr.

ap............


localitate.........................................județ..........................

PRIMAR, SORIN APOS TU

PREZENTA AUTORIZAȚIE SE VA VIZA LA DATA .......................

PREZENTA AUTORIZA El E ESTE UNICA, NE TRANSMISIBILA SI CONFERĂ TITULARULUI DREPTUL DE A PARTICIPA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE A EXECUTĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT DE PERSOANE IN REGIM 1)E TAXI.

Titularul autorizației de transport va comunica autoritarii de autorizare (primăriei) prin declarație pe propria răspundere, orice modificare a uneia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport in termen de maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

Autorizația de transport poate fi RETRASA in următoarele situații, prevăzute in art. 14A3, alin.(2) al Legii nr. 265/2007:

 • - transportatorul autorizat nu mai indeplineste una din condițiile care stau la baza menținerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizata pe baza de documente ori de declarații false;

 • - transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitalilor serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscala;

 • - transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei ho târâri judecătorești definitive;

 • - transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;

 • - la cerere.

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT SE ELIBEREAZĂ PE DURATA NEDETERMINATA SI ESTE VALABILA CU CONDIȚIA VIZĂRII ACESTEIA LA FIECARE 5 ANI DE CA ERE AUTORITATEA DE AUTORIZARE, ODA I A CU VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR CARE STAU LA BAZA EMITERII AUTORIZAȚIEI (CONFORM PREVEDERILOR ARI. X DIN LEGEA NR. 265/2007).

VIZE AUTORIZAȚIE:

A n u I

Anul

Anul

Anul

Anul

Seni na tu ra

Seni natura

Sein natura

Seni natura

Seni na tu ra

MODEL

SE ACORDA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007 SI A LEGII PRIVIND TRANSPORTUL IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE ÎNCHIRIERE NR. 38/2003, MODIFICATA SI COMPLETATA

AUTORIZAȚIA TAXI

Nr............. din..............

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE - TRANSPORT CU AUTOTURISME IN REGIM DE TAXI, DE CĂTRE

date identificare: CNP

CUI

Posesor al autorizației de transport nr:............... din .........

Deținător al autovehiculului cu numărul de înmatriculare:.....................

marca.................... culoare..............................

PRIMAR SORIN APOSTU

PREZENTA AUTORIZAȚIE SE VA VIZA LA DATA ..........................

DATA LA CARE EXPIRA VIZA DE VALABILITATE A AUTORIZAȚIEI DE

TRANSPORT...............................

 • 1. Autorizația taxi sau orice alta copie conformă a autorizației de transport poate ti suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite.

 • 2. Autorizația taxi sau orice altă copie conformă poale fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, in următoarele cazuri:

 • a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile atribuirii documentului:

 • b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice;

 • c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

 • d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și a mediului;

 • e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberai corespunzător;

 • f) transportul se efectuează (ară documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere;

 • g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri. însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege;

 • h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

 • i) în cazul în care modificarea uneia sau mai multor condiții care au stat la baza obținerii autorizației de transport nu a fost comunicată prin declarație pc propria răspundere a transportatorului autorizat . la autoritatea de autorizare, în termen de 30 de zile de la dala modificărilor respective.

 • 3. Autorizația taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri:

 • a) in cazul în care transportatorul autorizat nu poate face dovada existenței sau valabilității ecusoanclor ori a uncia dintre documentele respective, în maxim 30 de zile, autorizația taxi sau copia conformă se retrage, odată cu ecusoanele. Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și arc drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.

 • b) a fost obținută pe baza unor documente false;

 • c) dacă a fost reținută de două ori în 12 luni consecutive;

 • d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parțial, față de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezu’tă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

 • e) copia conformă și/sau ecusonul, după caz. au fost încredințate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

 • f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reținută;

 • g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deținătorul legal al autorizației taxi;

 • h) în cazul in care conducătorul auto nu deține atestat profesional sau atestatul obținut arc valabilitatea depășită:

 • i) la cerere.

 • 4. Contestarea măsurii de retragere a autorizației de transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza folosind căile de atac prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările și completările ulterioare.

ROMÂNIA                                   MODEL

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SE ACORDĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE DISPECERAT TAXI

Nr..............din..........

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI, ACTIVITATEA DE DISPECERAT TAXI, DE CĂTRE:

date identificare: CUI

cu sediul în :............................................

str..........................................................nr............................ap.................

localitate Cluj Napoca județ Cluj

PRIMAR,

SORIN APOSTU

PREZENTA AUTORIZAȚIE ESTE UNICĂ Șl NETRANSMISIBILĂ

AUTORIZAȚIA DE DISPECERAT TAXI SE ELIBEREAZĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 5 ANI, CU POSIBILITATEA PRELUNGIRII LA CERERE PE PERIOADE DE 5 ANI ÎN ACELEAȘI CONDIȚII CA LA EMITERE, Șl ESTE VALABILĂ NUMAI PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALÂ A AUTORITĂȚII DE AUTORIZARE (conform prevederilor art.15, alin.3, din Legea nr.265/2007)

DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI SUNT PREVĂZU I E LA ART. IV, DIN CONTRACTUL-CADRU DE PRESTĂRI SERVICII DE DISPECERAT TAXI, PREVĂZUT ÎN ANEXA B LA 1I.C.L. NR. 148/25.03.2008, PRIVIND APROBAREA RECUL AMENTULUI-CADRU PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI.

Autorizația de dispecerat taxi poate fi retrasă în următoarele situații, prevăzute în art. 16 din Legii nr. 265/2007:

 • a) autorizația a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

 • b) nu mai sunt îndeplinite condițiile care mențin valabilitatea acesteia;

 • c) dispeceratul deservește taxiuri dotate cu stații radio neînregistrate în registrul de evidență a acestora;

 • d) dispeceratul deservește autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizații taxi sau dețin autorizații taxi atribuite de autoritățile de autorizare ale altor localități;

 • e) dispeceratul deservește autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;

 • f) dispeceratul impune transportatorilor autorizați deserviți practicarea unor tarife destinate controlului pieței și eliminării concurenței;

 • g) la cerere."

VIZE AUTORIZAȚIE:

A n u 1

Anul

Anul

Anul

Anul

Semnătura

Sem natura

Sem natura

Sem natura

Semnătura


Denumirea titularului legal al autorizației taxi nr :......

Tel. Dispecerat (fix, mobil): 0264 -...... 07........


LISTĂ DE TARIFE

__                Data emiterii: 05.11.2009

Tarife practicate

Pe timp de ZZ

(între orele 06.00-22.00)

Pe timp de NOAPTE

(între orele 22.00-06.00)

Porniire (lei)

1,79

1,79

Distanță (lei/km)

1,79

1,99

Staționare (lei / oră)

17,90

19,90

Pentru RECLAMAȚI l/SESIZĂRI vă puteți adresa:

 • - IN SCRIS, Primăriei municipiului Cluj-Napoca Direcția Poliția Comunitară, Str. Moților, nr.7, Centrul de informare pentru cetățeni

 • - TELEFONIC, la numărul +40264/596030; int.4830

MODEL

SERVICIUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL

AVIZ

Nr._______din________

Prin prezentul aviz, dl._____                     ________________, domiciliat

în_______________________________________, str.______nr._________, ap.

______, județul________, posesor al autorizației de transport nr._________ și autorizației taxi nr.__________, are acceptul de a se transfera de la operatorul

dispecer S.C. __________________________________ S.R.L la operatorul dispecer

S.C.____________________________________S.R.L.

Menționăm că persoana în cauză nu are / are abateri de la conduita profesională privind desfășurarea activității de taximetric.

întocmit 1 cx; inspector

SE ACORDA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Nr.............din............

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE - TRANSPORT CU AUTOTURISME IN REGIM DE ÎNCHIRIERE, RENT CAR - CU CONDUCĂTOR AUTO, DE CĂTRE

date identificare: CNP

CUI

cu sediul/domiciliul in:.........................................

str............................................................................nr............ap.........

localitate.......................................... județ......................

PRIMAR, SORIN APOSTU

PREZENTA AUTORIZAȚIE SE VA VIZA LA DATA ..........................

PREZENTA AUTORIZAȚIE ESTE UNICA, NETRANSMISIBILA SI CONFERĂ TITULARULUI DREPTUL DE A PARTICIPA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE A EXECUTĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT DE PERSOANE IN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Titularul autorizației de transport va comunica autoritatii de autorizare (primăriei) prin declarație pe propria răspundere, orice modificare a uncia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport in termen de maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

Autorizația de transport poate fi RETRASA in următoarele situații, prevăzute in art. 14A3, alin.(2) al Legii nr. 265/2007:

 • - transportatorul autorizat nu mai îndeplinește una din condițiile care stau la baza menținerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizata pe baza de documente ori de declarații false;

 • - transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscala;

 • - transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotarari judecătorești definitive;

 • - transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;

 • - la cerere.

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT SE ELIBEREAZĂ PE DURATA NEDETERMINATA SI ESTE VALABILA CU CONDIȚIA VIZĂRII ACESTEIA LA FIECARE 5 ANI DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE, ODATA CU VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR CARE STAU LA BAZA EMITERII AUTORIZAȚIEI (CONFORM PREVEDERILOR ARI. 8 DIN LEGEA NR. 265/2007).

VIZE AUTORIZAȚIE:

Anul

Anul

Anul

Anul

Anul

Semnătură

Semnătură

Semnătură

Semnat u ra

Semna tu ra

MODEL

SE ACORDA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007 SI A LEGII PRIVIND TRANSPORTUL IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE ÎNCHIRIERE NR. 38/2003, MODIFICATA SI COMPLETATA

AUTORIZAȚIA TAXI

Nr............. din..............

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE - TRANSPORT CU AUTOTURISME IN REGIM DE ÎNCHIRIERE, RENT CAR - CU CONDUCĂTORAUTO, DE CĂTRE

date identificare: CNP

CUI

Posesor al autorizației de transport nr:............... din .........

Deținător al autovehiculului cu numărul de înmatriculare:.....................

marca.................... culoare..................................

PRIMAR SORIN APOSTU

PREZENTA AUTORIZAȚIE SE VA VIZA LA DATA ..........................

DATA LA CARE EXPIRA VIZA DE VALABILITATE A AUTORIZAȚIEI DE

TRANSPORT...............................

 • 1. Autorizația taxi in regim de închiriere sau orice altă copie conforma a autorizației de transport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite.

 • 2. Autorizația taxi în regim de închiriere sau orice altă copie conformă poate ii suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni. în următoarele cazuri:

 • a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile atribuirii documentului;

 • b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice;

 • c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

 • d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului. calitatea și continuitatea serviciului sau protecția clientului și a mediului;

 • e) plata serviciului de transport in regim de închiriere nu s-a realizat pe baza contractului pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi. cuplată anticipată a prestației contractate;

 • f) transportul se efectuează tară documentele de plată obligatorii. în cazul transportului în regim de închiriere:

 • g) aplicarea pe caseta RENT CAR sau pe elementele de caroserie ale autovehiculului a altor înscrisuri. însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege;

 • h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

 • i) în cazul în care modificarea uncia sau mai multor condiții care au stat la baza obținerii autorizației de transport nu a fost comunicată prin declarație pe propria răspundere a transportatorului autorizat , la autoritatea de autorizare, în termen de 30 de zile de la data modificărilor respective.

 • 3. Autorizația taxi în regim de închiriere sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care transportatorul autorizat nu poate face dovada existenței sau valabilității ccusoanelor ori a uneia dintre documentele respective, în maxim 30 de zile, autorizația taxi sau copia conformă se retrage, odată cu ecusoanele. Retragerea autorizației de transport se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.

 • b) a fost obținută pe baza unor documente false;

 • c) dacă a fost reținută de două ori în 12 luni consecutive;

 • d) dacă activitatea de transport în regim de închiriere cu autovehiculul respectiv a fost redusă in mod nejustificat, total sau parțial, față de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

 • e) copia conformă și/sau ecusonul, după caz, au fost încredințate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

 • f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reținută;

h) la cerere.

 • 4. Contestarea măsurii de retragere a autorizației de transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza folosind căile de atac prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002. cu modificările și completările ulterioare.

SE ACORDA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007,

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Nr.............din............

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE - TRANSPORT CU AUTOTURISME IN REGIM DE ÎNCHIRIERE, RENT CAR - FĂRĂ CONDUCĂ LOR AUTO, DE CĂTRE

date identificare: CNP

CUI

cu secliul/cloinicîiiul in:..........................................

str............................................................................nr............ap.........

localitate.......................................... județ......................

PRIMAR, SORIN APOSTU

PREZENTA AUTORIZAȚIE SE VA VIZA LA DATA ..........................

PREZENTA AUTORIZAȚIE ESTE UNICA, NETRANSMISIBILA SI CONFERĂ TITULARULUI DREPTUL DE A PARTICIPA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE A EXECUTĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT DE PERSOANE IN REGIM DE ÎNCHIRIERE

Titularul autorizației de transport va comunica autoritatii de autorizare (primăriei) prin declarație pe propria răspundere, orice modificare a uncia sau mai multor condiții de acordare a autorizației de transport in termen de maximum 30 de zile de la data modificărilor respective.

Autorizația de transport poate fi RETRASA in următoarele situații, prevăzute in art. 14A3> alin.(2) al Legii nr. 265/2007:

 • - transportatorul autorizat nu mai indeplinestc una din condițiile care stau la baza menținerii valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizației a fost realizata pe baza de documente ori de declarații false;

 • - transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activităților serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscala;

 • - transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotarari judecătorești definitive;

 • - transportatorul autorizat a depășit termenul de valabilitate a autorizației de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in termen;

 • - la cerere.

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT SE ELIBEREAZĂ PE DURATA NEDETERMINATA SI ESTE VALABILA CU CONDIȚIA VIZĂRII ACESTEIA LA FIECARE 5 ANI DE CĂTRE AUTORITATEA DE AUTORIZARE, ODATA CU VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR CARE STAU LA BAZA EMITERII AUTORIZAȚIEI (CONFORM PREVEDERILOR ARI. 8 DIN LEGEA NR. 265/2007).

VIZE AUTORIZAȚIE:

Anul

Anul

.Anul

Anul

Anul

Semnătură

Semnătură

Semnătură

Semnatara

Semnătură

MODEI

SE ACORDA, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007 SI A LEGII PRIVIND TRANSPORTUL IN REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE ÎNCHIRIERE NR. 38/2003, MODIFICATA SI COMPLETATA

AUTORIZAȚIA TAXI

Nr............. din..............

PENTRU EFECTUAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE - TRANSPORT CU AUTOTURISME IN REGIM DE ÎNCHIRIERE, RENT CAR - FĂRĂ CONDUCĂTOR AUTO, DE CĂTRE

date identificare: CNP

CUI

Posesor al autorizației de transport nr:............... din ........

Deținător al autovehiculului cu numărul de înmatriculare:

marca....................

culoare...............................

PRIMAR SORIN APOSTU

PREZENTA AUTORIZAȚIE SE VA VIZA LA DATA ..........................

DATA LA CARE EXPIRA VIZA DE VALABILITATE A AUTORIZAȚIEI DE

TRANSPORT...............................

 • 1. Autorizația taxi în regim de închiriere sau orice altă copie conformă a autorizației de transport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată eu ecusoanele atribuite.

 • 2. Autorizația taxi in regim de închiriere sau orice altă copie conformă poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni. în următoarele cazuri:

 • a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile atribuirii documentului;

 • b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice;

 • c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

 • d) au fost săvârșite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul dc organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranța serviciului, calitatea și continuitatea serviciului sau proiecția clientului și a mediului;

 • c) plata serviciului de transport în regim dc închiriere nu s-a realizat pe baza contractului pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cuplată anticipată a prestației contractate;

 • f) transportul se efectuează Iară documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim dc închiriere;

 • g) aplicarea pe caseta RENI CAR sau pe elementele de caroserie ale autovehiculului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabil tc prin prezenta lege;

 • h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

 • i) în cazul în care modificarea uneia sau mai multor condiții care au stal la baza obținerii autorizației de transport nu a fost comunicată prin declarație pc propria răspundere a transportatorului autorizat , la autoritatea dc autorizare, în termen dc 30 de zile dc la dala modificărilor respective.

 • 3. Autorizația taxi în regim de închiriere sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri:

 • a) în cazul în care transportatorul autorizat nu poale face dovada existenței sau valabilității ccusoanelor ori a uncia dintre documentele respective, în maxim 30 dc zile, autorizația taxi sau copia conformă se retrage, odală cu ecusoanele. Retragerea autorizației dc transport sc realizează de către autoritatea de autorizare și arc drept consecință pierderea calității de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum și retragerea tuturor autorizațiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizației respective.

 • b) a fost obținută pe baza unor documente false;

 • c) dacă a fost reținută de două ori în 12 luni consecutive:

 • d) dacă activitatea de transport în regim de închiriere cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau parțial, față de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp dc 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei lîscalc depuse;

 • e) copia conformă și/sau ecusonul, după caz. au fost încredințate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

 • f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reținută;

h) la cerere.

 • 4. Contestarea măsurii dc retragere a autorizației dc transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza folosind căile de atac prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

MODEL
CONTRACT CADRU DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE TAXI

CONTRACT

nr.............din.............................

încheiat la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL I - Părțile contractante

între

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Moților nr.3, telefon/fax 0264/596030, cod fiscal/cod unic de înregistrare 4305857, reprezentat prin dl. SORIN APOSTU primar, în calitate de autoritate contractantă - beneficiar, pe de o parte,

Ș«

cu sediul în Cluj-Napoca,

* , cod fiscal/cod unic de deschis la

, având funcția de


dl./d-na

str.

număr de înregistrare/data înregistrare.


, telefon/fax


cont nr.

reprezentat prin

în calitate de transportator autorizat, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi.

CAPITOLUL II - Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

 • 1.1. Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl constituie executarea serviciului de

transport public local în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, cu autorizația de transport nr.                și autorizația taxi nr.               , pentru autoturismele agreate TAXI deținute de

transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei și programului autorităților administrației publice locale privind serviciile publice și cerințele referitoare la siguranță, igienă, sănătate și protecția mediului.

Caietul de sarcini în care se precizează modul de operare și specificațiile tehnice minime face parte integrantă din prezentul contract.

 • 1.2. Obiectivele beneficiarului :

 • a) dezvoltă, promovează calitatea și eficiența serviciului de transport public local în regim de taxi, în scopul asigurării mobilității populației în funcție de necesitățile acesteia și de dezvoltarea economică a municipiului Cluj-Napoca;

 • b) pe baza studiilor de mobilitate a populației stabilește structura și criteriile minime de funcționare a serviciului în funcție dc dezvoltarea economică a municipiului Cluj-Napoca, în concordanță cu cererile dc transport;

 • c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului de transport public local în regim de taxi;

 • d) organizează, reglementează, controlează ș. monitorizează permanent serviciul de transport public local în regim de taxi, pe raza municipiului Cluj-Napoca. în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • e) urmărește ca exploatarea taxiurilor să se realizeze în condiții care să asigure executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, in condiții de siguranță și confort pe întreaga durată a contractului de atribuire în gestiune delegată;

 • f)  asigură modernizarea infrastructurii afcrer.tc transportului public local în regim de taxi, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;

 • g) asigură executarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce privește tariful de transport;

 • h) pe baza studiilor de specialitate asigură echilibrul între cererea și oferta de transport, atât cantitativ, cât și calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltarea a serviciului, precum și prin continuitatea serviciului public de transport local în regim de taxi.

CAPITOLUL III - Durata contractului

ARTICOLUL 2

 • 2.1. Durata contractului de delegare a serviciului este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizațiilor taxi, adică până la data de 01.01.2010. Contractul de atribuire a gestiunii delegate intră în vigoare o dată cu semnarea lui de către ambele părți.

 • 2.2. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi prelungit, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani. pentru același transportator autorizat, cu condiția deținerii în continuare a unor autorizații taxi obținute, prin îndeplinirea tuturor cerințelor legii privind prima atribuire.

 • 2.3. Caietul de sarcini și anexele (lista autorizații or taxi deținute în cazul operatorilor autorizați, fișa de fundamentare a tarifului) care fac parte integrantă din contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părți.

2.4 La expirarea duratei contractului de delegare a serviciului va avea loc o departajare efectuată în conformitate cu prevederile legale. în urma căreia transportatorul autorizat, își poate prelungi contractul

CAPITOLUL IV - Drepturile părților

 • A. Drepturile transportatorului autorizat

ARTICOLUL 3

Transportatorul autorizat arc următoarele drepturi:

 • a) să stabilească, să ajusteze și să modifice tarifele conform legislației în vigoare;

 • b) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, conform legislației în vigoare, se poate adresa instanței competente;

 • B. Drepturile beneficiarului ARTICOLUL 4

Beneficiarul arc următoarele drepturi:

 • a) asocierea intercomunală, în vederea realizării obiectivelor în domeniul infrastructurii aferente serviciului de transport public local în regim de taxi;

 • b) acordarea, în condițiile legii, de facilități transportatorilor autorizați pentru încurajarea dezvoltării serviciului public de transport local în regim de taxi, corelată cu veniturile proprii;

 • c) în cazul unor abateri grave și/sau repetate, menționate în cazierul de conduită profesională poate rezilia contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi și va solicita organelor competente retragerea documentelor de transport transportatorului autorizat căruia i s-a delegat serviciul public de transport local în regim de taxi, conform legii.

( APHOI,1)1. V - Obligațiile părților

A. Obligațiile transportatorului autorizat

ARTICOLUL 5

 • 5.1. Transportatorul autorizat este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, caietul de sarcini și normele specifice transportului în regim de taxi, completate de reglementările aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 5.2. Transportatorul autorizat este obligat:

 • a) să efectueze transportul public local de persoane în regim de taxi, a prevederilor din caietul de sarcini, în condiții de calitate, confort, siguranță și eficiență;

 • b) să fundamenteze și să supună vizării pentru conformitate de către beneficiar a tarifelor ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local în regim de taxi;

 • c) să asigure tarifarca pe baza aparatului de taxat existent și evidenta integrală a încasărilor zilnice pe bază de bon fiscal, monetar;

 • d) să nu subînchirieze cu terți contracte de subdelegare sau servicii și/sau bunuri care fac obiectul delegării serviciului, după caz;

 • c) să plătească redevența pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de către autoritatea de autorizare;

 • f)  să nu încarce artificial costurile de operare;

 • g) să pună la dispoziția utilizatorilor mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • h) să efectueze întreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții ;

 • i)  să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea persoanelor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare privind asigurările;

 • j)  să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • k) să asigure accesul organelor de control ale beneficiarului la informațiile privind executarea serviciului delegat și modul de exploatare a mijloacelor de transport;

 • l)  să utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit bonuri fiscale la sfârșitul fiecărei curse;

 • m) să nu dețină în taxi un alt aparat de taxat fiscalizat sau nefiscalizat;

 • n) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare sau din hotărârile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau ale autorității de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • o) să monteze permanent pe exteriorul autovehiculului numai în locurile avizate de administrația publică locală (portiere laterale față și stâlpi spate), cu caractere vizibile afișajc (autocolante) inscripționate cu: indicativul taxiului, numerele de apel telefonic și numele dispeceratului taxi (conform Anexei I. punctul B la Regulamenlul-cadru);

 • p) să prezinte la începutul fiecărui semestru beneficiarului un raport cu capitolele: comercial, exploatare, social, tehnic și financiar. Raportul va cuprinde minimum următoarele clemente:

 • 1.  situația îndeplinirii criteriilor de performanță din contractul de atribuire în gestiune delegată;

 • 2.  gradul de acoperire a cererii de transport;

 • 3. situația evenimentelor tehnice și de circulație;

 • 4. situația personalului: număr, structură, starea de sănătate;

 • 5. starea tehnică a mijloacelor de transport;

 • q) să asigure afișarea în interiorul taxiului a ecusonului cu numele conducătorului auto și a tarifelor practicate;

 • r)  să aibă taxiuri speciale pentru persoanele cu dizabilități;

 • s) să respecte locul de parcare declarat.

 • 5.3. Se completează capitolul V - Drepturi și obligații, subcapitolul B Obligațiile transportatorului autorizat, cu prevederile Hotărârii nr.___ ___privind obligația transportatorului

autorizat să respecte tunătoarele norme locale pe raza municipiului Cluj- Napoca.

 • a) Transportatorii autorizați în regim de taxi vor folosi ca locuri de așteptare clienți standurile special amenajate. Pentru îndeplinirea acestei obligații Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca asigură in mod gratuit un număr optim de amplasamente exclusiv pentru standuri de taximetre. Aceste standuri vor fi folosite doar de către transportatorii autorizați . Ocuparea standurilor se va face în ordinea strictă a sosirii taximetrelor numai în zona destinată standului.

Amplasamentele standurilor vor fi marcate și semnalizate cu indicatoare ‘1 AX1 nr. locuri" precum și “Oprirea interzisă" însoțită de tăblița adițională “Cu excepția TAXI", lucrări ce vor fi realizate prin grija Consiliului local.

 • b) Se interzice staționarea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, cu excepția parcărilor cu plata orară, dacă face dovada că și-a achitat plata și a locurilor unde staționarea și oprirea este permisă pentru autovehicule, cu excepția parcărilor pe domeniul public, în alte locuri decât în standurile aprobate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Face excepție parcarea în locul de domiciliu al transportatorului persoană fizică sau scdiul/punct de lucru pentru societăți - care va fi adusă la cunoștința autorității de autorizare.

 • c) Conducătorii auto taximetriști vor avea pc timpul desfășurării activității o ținută decentă.

 • d) Sunt interzise, pentru transportatorii autorizați. în autovehiculul taxi, precum și pe amplasamentul stațiilor de taximetre pe toată durata desfășurării activității, consumul de mâncare, semințe agricole, băuturi alcoolice, precum și fumatul.

Această interdicție se aplică și călătorilor.

 • e) Taximetrcle vor îndeplini permanent condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind circulația rutieră, în ceea ce privește starea tehnică și de întreținere, astfel autovehiculul (taxi) va fi permanent curat, fără pete de noroi, fără pete de rugină sau exfolieri ale vopselei, cu geamurile laterale, parbrizul și luneta curate.

 • f) In portbagaj nu se vor găsi nici un fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptând lotul de bord (sculele pentru micile intervenții) și roata de rezervă.

 • g) In stația dc taximetre transportatorii autorizați au următoarele obligații:

în perimetrul acesteia precum și pe domeniul public al municipiului Cluj Napoca, nu se execută lucrări de reparații la autovehicule sau dc întreținere a curățeniei. Acestea sc vor executa numai în unitățile SERVICE sau SPĂLĂTORII AUTORIZATE.

pc suprafața amplasamentului stației, transportatorii autorizați vor menține curățenia străzii.

- taximetrcle vor staționa cât mai aproape de trotuar.

 • h) Dispeceratele de taxi la începutul fiecărui an. sau ori de căte ori se va solicita, vor pune la dispoziția autorității de autorizare, lista nominala a membrilor societății, cu datele personale ale acestora, indicativele, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi care execută taximetric. în cazul firmelor nou înființate, se va prezenta și statutul dc funcționare a firmei și o copie de pc certificatul de înmatriculare al acesteia.

 • i)  Modificările intervenite pe parcursul a 30 zile, cu privire la noi angajați, demisii, mutații, suspendarea temporară a activității, reclamații din partea călătorilor sau cu privire la activitatea dispeceratului sau a transportatorilor autorizați, vor fi comunicate de conducătorul dispeceratului de taximetric (sau persoana desemnată) până cel târziu în data de 5 a lunii următoare autorității de autorizare.

 • j) Operatorii dispeceri autorizați au obligația de a solicita pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului dc dispecerizare un aviz din partea autorității de autorizare cu privire la evidența în baza dc date a autorității de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizațiilor eliberate.

 • k) Dispeceratele firmelor dc laximelreie vor avea înregistrate numerele de telefon ale Primăriei (ofițerul de serviciu) pentru o legătură informațională de interes reciproc îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse etc.

 • l)Conducătorii autovehiculelor - taxi vor înștiința imediat, prin radio, propriile dispecerate privind apariția unor fenomene ce afectează desfășurarea fluentă și siguranța circulației rutiere și pietonalc precum și orice alte probleme cc interesează drumul public (obstacole, accidente, ambuteiaje etc)

mjafișarea ecusonului eliberat/emis de către autoritatea de autorizare se face prin bandă adezivă/aulocolant. nu pe suport magnetic.

n) Fiecare operator transport autorizat în cazul în care deține mai multe autorizații taxi, are obligația de a utiliza serviciile unui singur dispecerat autorizat.

o) Conducătorii auto care desfășoară activitate de transport în regim de taxi au următoarele obligații:

 • (1) Să dețină la bordul autovehiculului și să prezinte la solicitarea organelor de control, următoarele documente:

 • - autorizația taxi valabilă sau orice altă copie cor.formă a autorizației de transport eliberată în condițiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare:

 • - certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă pentru autovehicule destinate transportului de persoane;

 • - copia certificatului de agreare valabil privind utilizarea autovehiculului, emis de R.A.R. prin reprezentanțele sale;

 • - asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

 • - asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

 • - certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane;

 • - buletinul de verificare metrologică pentru aparatul de taxat;

 • - copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor legale, cu stație radio emisie-recepțic și este arondat unui dispecerat taxi;

alte documente stabilite prin lege.

 • (2) Să afișeze în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele de distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto. Afișarea ecusonului eliberat/emis de către autoritatea de autorizare se face prin bandă adczivă/autocolant și nu pe suport magnetic.

 • (3) Să aplice pe portierele din față ale taxiului înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte.

 • (4) Să păstreze integritatea sigiliilor.

 • (5) Să nu consume mâncare, semințe agricole sau băuturi alcoolice în autovehiculul taxi precum și în standurile aprobate pe toată durata desfășurării activității și să nu expună materiale cu caracter obscen în/pe autovehiculele taxi. Interdicția se aplică și călătorilor.

 • (6) Să nu păstreze în portbagaj materiale inflamabile sau periculoase.

p) în cazul firmelor nou înființate se va prezenta și statutul acestora, precum și o copie a certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

B. Obligațiile beneficiarului

ARTICOLUL 6

 • 6.1.Beneficiarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului și caietul de sarcini, precum și în regulamcntul-cadru pentru organizarea și executarea serviciului de transport public local în regim de taxi pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, completate de reglementările aprobate de Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca.

 • 6.2. Beneficiarul este obligat:

 • a) să notifice la cererea părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului:

 • b) să urmărească, să asigure permanent controlul și monitorizarea modului de respectare și îndeplinire a condițiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului, in caietul de sarcini și în normele specifice transportului emise de autoritățile administrației locale, precum și calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației.

 • c) să intervină, la cerere. în rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile de soluționare ale transportatorului autorizat:

 • d) să faciliteze transportatorului autorizat autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, necesare realizării serviciului contractat. în conformitate cu reglementările legale;

c) să medieze, pe baza competentelor și a cadrului legal, eventualele divergențe, sesizări, plângeri ele. care apar între transportatorul autorizat și beneficiarii serviciului contractat, în condițiile în care transportatorul autorizat solicită acest lucru;

I) să vizeze pentru conformitate tarifele pentru transportul public local în regim de taxi;

 • g) să își asume pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de beneficia, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina transportatorului autorizat prin caietul de sarcini;

 • h) să nu îl tulbure pe transportatorul autorizat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • i)  să notifice transportatorului autorizat apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor transportatorului autorizat;

 • j)  să intervină ferm în cazurile de concurență neloială care perturbă desfășurarea activității transportatorului autorizat;

 • k) să asigure exclusivitate transportatorului autorizai în exploatarea serviciului contractat de acesta în baza prevederilor din caietul de sarcini;

 • l)  să nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului.

 • m) să acorde sprijin transportatorului autorizat pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului respectiv.

 • n) să propună pentru aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca strategia de dezvoltare pe termen mediu a serviciului public de transport local în regim de taxi și programele de investiții corespunzătoare acestui scop;

 • o) să pună la dispoziție, la cererea transportatorului autorizat strategia și programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat al localității. Modificările survenite în strategia privind administrarea domeniului public și privat al localității, care reclamă modificări esențiale față de serviciul contractat, vor face obiectul unor negocieri privind modificarea / majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.

CAPITOLUL VI- Răspunderi și sancțiuni

ARTICOLUL7

 • 7.1. Se completează prevederile prezentului contract cu următoarele răspunderi și sancțiuni prevăzute în

Hotărârea nr._____:

 • 7.2. încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz, în condițiile l egii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a Legii nr. 38/2003 a transportului în regim de taxi, modificată și completată prin Legea nr. 265/2007, precum și ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.

 • 7.3.  (1) Transportatorii autorizați în regim de taxi vor folosi ca locuri de așteptare clicnți standurile special amenajate.

 • (2) în cazul în care standurile sunt ocupate se pot folosi pentru așteptarea clienților și locurile în care este permisă oprirea și staționarea autovehiculelor.

 • (3) Ocuparea locurilor de așteptare se va face în ordinea strictă a sosirii taximetrelor.

 • 7.4  Conducătorii auto care desfășoară activitate de transport în regim dc taxi au următoarele obligații:

 • (1) Să practice activitatea de laximetric numai in baza autorizației eliberată de Primăria inunic i pi ului Cluj-Napoca.

 • (2) Autorizația eliberată pentru taximetriștii independenți nu este transmisibilă.

 • (3) Să dețină la bordul autovehiculului și să prezinte la solicitarea organelor dc control, următoarele documente:

 • a) autorizația taxi valabilă sau orice altă copie conformă a autorizației de transport eliberată în condițiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările ulterioare;

 • b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecția tehnică periodică valabilă pentru autovehiculele destinate transportu ui de persoane;

 • c) copia certificatului de agrecrc valabil privind utilizarea autovehiculului, emis de R.A.R. prin reprezentanțele sale;

 • d) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora și a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

 • e) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

 • f) certificatul dc atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului dc persoane;

 • g) buletinul de verificare metrologică pentru aparatul de taxat, în termenul de valabilitate;

 • h) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor legale, cu stație radio emisie-recepție și este arondat unui dispecerat taxi;

 • i) alte documente stabilite prin lege.

 • (4) Să afișeze în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizației taxi și tarifele dc distanță, de staționare și de pornire, pe timp de zi și pe timp de noapte, purtând ștampila primăriei, precum și un ecuson cuprinzând numele și fotografia conducătorului auto. Afișarea ecusonului clibcrat/emis dc către autoritatea dc autorizare se face prin bandă adczivă/autocolant și nu pe suport magnetic.

 • (5) Să aplice pe portierele din față ale taxiului înscrisuri privind valorile tarifelor de distanță (lei/ km), practicate pe timp de zi și pe timp de noapte.

 • (6) Să aibă o ținută decentă pe timpul desfășurării activității.

 • (7) Să păstreze integritatea sigiliilor.

 • (8) Să nu consume mâncare, semințe agricole sau băuturi alcoolice în autovehiculul taxi precum și în standurile aprobate pe toată durata desfășurării activității și să nu expună materiale cu caracter obscen în/pe autovehiculele taxi. Interdicția se aplică și călătorilor.

 • (9) Să întrețină autovehiculul în permanență curat, iară pete de noroi, rugină sau exfolicri ale vopselei, cu geamurile laterale, parbrizul și luneta curate.

 • (10) Să nu păstreze în portbagaj materiale inflamabile sau periculoase.

 • (11) Să nu execute lucrări dc reparații la autovehicule sau lucrări de întreținere a curățeniei acestora în perimetrul standurilor taxi sau în oricare alt loc de pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • (12) Să întrețină curățenia străzii pe suprafața amplasamentului stației.

 • (13) Să înștiințeze imediat, prin radio, propriile dispecerate privind apariția unor fenomene ce afectează siguranța circulației rutiere și pietonale. desfășurarea fluentă a traficului, precum și orice alte probleme ce interesează drumul public (obstacole, accidente, ambuteiaje, ele.).

 • 7.5   (1) Dispeceratele dc taxi, la începutul fiecărui an sau ori de câte ori se va solicita, vor pune la dispoziția autorității dc autorizare lista nominală a membrilor societății care execută laximetric cu datele personale ale acestora, indicativele și numerele de înmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi.

 • (2) în cazul firmelor nou înființate se va prezenta și statutul acestora, precum și o copie a certificatului dc înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

 • (3) Modificările intervenite pe parcursul a 30 dc zile cu privire la noi angajați, demisii, mutații, suspendarea temporară a activității, reclamații din partea călătorilor sau cu privire la activitatea dispeceratului sau a transportatorilor autorizați, vor fi comunicate autorității de autorizare de către conducătorul dispeceratului de laximetric (sau persoana desemnată), până cel târziu în data de 5 a lunii următoare.

 • (4) Operatorii dispeceri autorizați au obligația să solicite pentru fiecare transportator autorizat, anterior încheierii contractului de dispcccrizare, un aviz din partea autorității de autorizare cu privire la evidența in baza de date a autorității de autorizare a transportatorului autorizat, respectiv referitor la valabilitatea autorizațiilor eliberate.

 • (5) Dispeceratele firmelor de taximetrie vor avea înregistrate numerele de telefon ale Primăriei (ofițerul de serviciu), pentru o legătură informațională de interes reciproc, îndeosebi privind starea drumurilor, obstacole apărute, accidente produse, etc.

 • 7.6  (I) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor ari. 46, 47. 48 și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

 • a) de la 60 lei la 120 lei, nerespectarea prevederilor ari. 46, alin. (I), (2), (3) și ale art. 47, alin. (13);

 • b) de la 100 lei la 200 Ici, nerespectarea prevederilor ari. 47, alin. (3). lit.b, c, d, e, g, h, i și alin. (4), (5),

 • (6), (7), (8), (9), (10), (II), (12);

 • c) de la 500 lei la 1.000 lei. nerespectarea prevederilor art. 47, alin. (1), (2) și alin. (3), lit. a și I;

 • d) de la 1.000 lei la 2.000 lei, nerespectarea prevederilor ari. 48, alin. (1), (2), (3), (4) și (5).

 • (2) Contravențiilor stabilite la alin. (1) Ie sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.

 • (3) Contravenientul poale achita în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesul ui-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

 • 7.7   (1) Pentm fiecare din contravențiile prevăzute Ia art. 49, lit. a, b și c, alături dc sancțiunea principală a amenzii contravenționale se aplică una sau mai multe sancțiuni complementare, blocarea/ridicarea autovehiculului respectiv acordarea de puncte dc penalizare (evidențiate în baza de dale a serviciului de specialitate din cadrul Primarei municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

 • a) un punct conducătorului auto;

 • b) un punct - firmei de taximetrie, pentru trei contravenții (puncte) consecutive săvârșite cu aceeași mașină aparținând firmei, indiferent de conducătorul auto;

 • c) un punct conducătorului auto taximetrist independent;

 • d) trei puncte - conducătorului auto angajat, firmei de taximetrie, conducătorului auto taximetrist independent, pentru încălcarea prevederilor art. 47, alin. (I) și (2).

 • (2) Conducătorului auto angajat al unei firme de taximetrie care a acumulat trei puncte de penalizare i se suspendă dreptul dc a desfășura activitatea dc taximetrie pe raza municipiului Cluj-Napoca. Suspendarea se stailește pentru o perioadă de doi ani. Măsura va fi comunicată firmei, în vederea conformării.

 • (3) Acumularea a trei puncte de penalizare de către un conducător auto taximetrist independent atrage ca și sancțiune complementară reținerea autorizației de taxi eliberată de Primăria municipiului Cluj-Napoca, în vederea suspendării/anulării. Suspendarea se stabilește pentru o perioadă dc 1 an. Acumularea a trei puncte de penalizare de către o firmă de taximetrie pentru o autorizație, atrage ca și sancțiune complementară reținerea autorizației de taxi eliberată de Primăria municipiului Cluj-Napoca, în vederea suspendării/anulării. Suspendarea se stabilește pentm o perioadă de 6 luni. Practicarea activității în perioada dc suspendare atrage anularea din oficiu a autorizației. Anularea autorizației se stabilește in urma a trei suspendări.

 • (4) Suspendarea respectiv anularea autorizației de taxi sc va face prin dispoziția primarului, în baza referatului și a propunerii Serviciului transport public local.

 • 7.8  Pentm firmele de taximetrie și conducătorii auto laximetriști independenți, punctele de penalizare acordate conform prevederilor art. 50 se prescriu în termen de 1 an de la data ultimului punct dc penalizare primit. După aceea trebuie să treacă un an până când procedura se reîncepe și sc pornește de la zero puncte de penalizare.

 • 7.9   In cazul conducătorilor auto angajați ai firmelor de taximetrie, punctele de penalizare se radiază din cazierul profesional după 2 ani.

 • 7.10  Proprietarul sau deținătorul autovehiculului are obligația dc a comunica Poliției comunitare, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea utilizatorului autovehiculului la dala și ora săvârșirii contravenției. în caz contrar, procesul-verbal urmează a fi încheiat pe numele proprietarului sau deținătorului autovehiculului, chiar dacă acesta este o persoană juridică.

 • 7.11 Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre sc constată și se sancționează de către agenții constatatori din cadrul Direcției Poliția comunitară Poliția municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj.

CAPITOLUL VII- Clauza contractuală privind protecția mediului

ARTICOLUL»

A

8.1.In toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi, precum și în activitatea de dispecerat taxi, protecția vieții umane și a mediului este prioritară.

 • 8.2.Transportatorul autorizat se obligă ca pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice locale în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL VIII - Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 9

Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului și caietul de sarcini părțile datorează majorări conform prevederilor legislative în vigoare, respectiv daune ale căror cuantumuri se vor stabili de părți prin prezentul contract.

ARTICOLUL 10

 • 10.1. forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

 • 10.2. In cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului, invocând forța majoră-determinând întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea acestuia, aceasta esie obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz. de forță majoră și va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite Partea caic nu va icspecta aceasta clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

ARTICOLUL 11

A

Întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

ARTICOLUL 12

Dacă una dintre părți reziliază unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului Iară justă cauză, aceasta va fi ținută să compenseze daunele ce rezultă.

ARTICOLUL 13

Dacă transportatorul autorizat este un grup de operatori asociați, orice neîndeplinire a sarcinilor contractuale și a prevederilor caietului de sarcini din partea unui membru asociat rămâne în sarcina grupului asociat. In cazul retragerii unui operator dintr-un grup de operatori asociați, grupul de operatori respectiv este obligat să preia sarcinile și obligațiile acestuia care derivă din contract și caietul de sarcini.

CAPITOLUL IX - Litigii

ARTICOLUL 14

 • 14.1. Părțile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe calc amiabilă a neînțelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului.

 • 14.2. Pentru soluționarea eventualelor litigii părțile pot stipula în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului clauze compromisorii.

ARTICOLUL 15

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 14 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești, potrivit legii.

A

CAPITOLUL X- Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului

ARTICOLUL 16

Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, dacă părțile nu au convenit în scris condițiile legale de prelungire;

 • b) în cazul denunțării unilaterale justificate de către transportatorul autorizat a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului;

 • c) în cazul ncrcspectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere unilaterală de către transportatorul autorizat, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina beneficiarului;

 • d) în cazuri de forță majoră, fără plata unei despăgubiri;

 • e) autorizația de executare a serviciului de transport public local în regim de taxi a expirat sau a fost retrasă definitiv;

 • f)  contractul este reziliat de drept în cazul încarc transportatorul autorizat este declarat în faliment;

 • g) în care conține alte clauze privind rezilierea, tară a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.

 • h) cele prevăzute de art. 31 alin (8) din OMIRA nr. 356/2007.

CAPITOLUL XI - Dispoziții finale

ARTICOLUL 17

Suplimentar, părțile mai convin următoarele ca bonurile client emise de aparatul de marcat fiscal să cuprindă obligatoriu toate datele cuprinse în Legea nr. 265/2007.

ARTICOLUL 18

Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului arc la bază documentele de referință aprobate prin Anexa I, punctul B la Hotărârea nr.         _______.

ARTICOLUL 19

 • 19.1. Modificarea prezentului contract dc atribuire în gestiune delegată a serviciului se face numai prin act adițional încheiat între părți, care vor face parte integrantă din prezentul contract.

 • 19.2. Beneficiarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a transportatorului autorizat.

ARTICOLUL 20

 • 20.1. Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului, împreună cu caietul de sarcini

aprobat prin Anexa 1, punctul B IaHotărârea nr.___         ______ , reprezintă voința părților. 20.2

 • 20.2. Prezentul contract dc atribuire în gestiune celegată a serviciului intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 2 exemplare.

  Beneficiar,


  Transportatorul autorizat,


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Primar,

SORIN APOSTU

Director,

Dacia Crișan

Serviciu Juridic-contcncios

Compartiment avizare executare contracte

Raluca Bogdana Fere/xin

Șef Serviciu Transport public local, Claudia Boian

întocmit:

NO IÂ: Prevederi le prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi, potrivit înțelegerii între părți, fără a contraveni prevederilor legale în vigoare.

MODEI

CAIET DE SARCINI - CADRU
AL SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL
ÎN REGIM DE TAXI
PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI - CADRU

Art. 1 Prezentul Caiet de sarcini - cadru stabilește modul de întocmire a Caietelor de sarcini de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, care asigură, organizează, reglementează, coordonează și controlează prestarea serviciilor publice de transport local în regim de taxi efectuate pe raza administrativ -teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordantă cu necesitățile obiective ale autorității administrației publice locale sau ale autorității de autorizare, după caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bază prevăzute în Caietul de sarcini - cadru și în regulamentul - cadru al serviciilor publice de transport local în regim de taxi.

(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3 La întocmirea Caietelor de sarcini, autoritatea de autorizare are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul Caiet de sarcini cadru, după cum urmează :

în conținutul documentației Caietului de sarcini se vor prelua, din prezentul Caiet de sarcini -cadru, activitățile și condițiile tehnice specifice activității efectuate;

conținutul Caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale, cu excepția numerelor de articole care vor căpăta o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere înclinate din conținutul documentației Caietului de sarcini - cadru;

conținutul Caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în Caietul de sarcini - cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru efectuarea corespunzătoare a serviciului.

CAPITOLUL I Obiectul Caietului dc sarcini

Art. 4 Prezentul Caiet de sarcini, stabilește condițiile dc efectuare a serviciului public dc transport local în regim de taxi, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare efectuării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 5 Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și dc referință în vederea stabilirii condițiilor specifice dc efectuare a serviciului public de transport local în regim de taxi indiferent de tipul de gestiune.

Art. 6 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară efectuării activităților de realizare a serviciului public de transport local în regim dc taxi și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 7(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță și siguranță în exploatare.

(2) Caietul dc sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului public de transport local în regim dc taxi.

Art. 8 Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciilor publice de transport public în regim dc taxi.

CAPITOLUL II Cerințe organizatorice minimale

Ari. 9 Operatori) serviciilor publice de transport local în regim de taxi vor asigura:

 • a) numărul și tipul corespunzător de mijloace de transport necesar realizării serviciului public de transport în regim de taxi și care satisfac condițiile impuse privind siguranța circulației, confortul pasagerilor și protecția mediului;

 • b) respectarea reglementărilor legale privind omologarea. înnialricularcafinregislrarea și efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;

 • c) operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități (autorizarea agentul economic, baza tehnico-materială. personalul utilizat, etc.)

 • d) menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

c) condiții pentru spălarea, salubrizarea, dezinfectarea mijloacelor de transport;

0 spații în suprafață suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport,

 • g) dispecerat și dotări speciale pentru urmărirea și coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • h) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, examinarea medicală și psihologică a persoanelor cu funcții care concură la siguranța circulației:

 • i)  asigurarea pasagerilor și a bagajelor acestora pentru riscurile are cad în sarcina transportatorului autorizat;

 • j)  menținerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • k) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii a serviciului și precizați în regulamentul serviciilor publice de transport local:

 • l)  furnizarea către autoritatea de autorizare, a informațiilor solicitate și accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public de transport local în regim de taxi;

 • m) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare a acestora;

 • n) statistica accidentelor;

 • o) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;

 • p) respectarea legislației în vigoare privind protecția muncii, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • q)  planificarea inspecțiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulație:

 • r)  alte condiții specifice stabilite de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului București.

CAPITOLUL II! Sistemul de transport public local în regim dc taxi

Art. 10 Transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, in condițiile legislației in vigoare, serviciul public de transport local în regim dc taxi, pe raza teritorial- administrativă a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 11 în vederea realizării unui sistem de transport public local în regim de taxi pe raza teritorial administrativă a municipiului Cluj-Napoca care <ă asigure deplasarea clienților in condiții de siguranță a circulației rutiere și pietonale și confort, transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • 1. să asigure montarea dotărilor specifice (ecusoane, casetă), afișarea tuturor însemnelor și înscrisurilor exterioare fiecărei categorii de transport. Elementele de informare menționate anterior vor fi iluminate corespunzător pe timp de noapte sau vor conține substanțe care pol asigura vizibilitatea și în condiții defavorabile;

 • 2.  în interiorul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale:

 • 3. să asigure afișarea în interiorul mijlocului de transport a ecusonului cu numele conducătorului auto, a obligațiilor clientului și a altor informații de utilitate publică privind transportul, stabilite de autoritatea de autorizare:

 • 4.  să emită bonuri fiscale cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • 5.  transportatorul autorizat va avea obligatoriu mijloace de transport specializate pentru persoanele cu handicap;

 • 6.  să îmbarce clientul. în cazul preluării unei comenzi prin intermediul dispeceratului taxi, de la adresa clientului:

 • 7.  să utilizeze numai lista de tarife, vizată de către autoritatea de autorizare;

 • 8.  să asigure clienții și bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat:

 • 9.  să asigure continuitatea cursei, respectiv prin punerea la dispoziție a unui alt mijloc de transport taxi,

 • 10. să asigure zilnic și ori de câte ori este nevoie salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor dc transport;

 • 11. să asigure condițiile de execuție a transportului in condiții de siguranță și confort;

 • 12. mijloacele de transport să fie echipate cu instalație de încâlzirc/condiționarc a acrului in stare dc funcționare;

 • 13. mijloacele dc transport să aibă un aspect estetic corespunzător;

 • 14. pe părțile exterioare ale mijlocului de transport, limitată estetic și dimensional conform avizului autorității competente, va fi inscripționată denumirea dispeceratului taxi;

 • 15. mijloacele de transport să aibă inspecția tehnică periodică sau. după caz. revizia tehnică periodică efectuată la termen;

 • 16. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 17. să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 18. alte condiții specifice stabilite de autoritatea dc autorizare din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art. 12 Caietul dc sarcini al autorizației dc transport pentru executarea serviciului public de transport local în regim de taxi

 • 1. fransportatorul autorizat are obligația dc a respecta reglementările și normativele legale în vigoare.

 • 2. /Xdministratorul transportatorului autorizat împreună cu persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport local în regim de taxi răspund de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor aflate în administrarea societății.

 • 3. Persoana desemnată sa conducă permanent și efectiv activitatea de transport local în regim de taxi răspunde de instruirea personalului în vederea efectuării serviciului public de transport local în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu caietul de sarcini specific.

 • 4. Transportatorul autorizat are obligația:

 • - să păstreze autorizația dc transport local in regim de taxi la sediu și să înștiințeze pentru luare în evidența autoritatea de autorizare în cazul în își desfășoară activitatea și pe raza unei alte localități:

 • - să comunice autorității de autorizare care a eliberat autorizația de transport local în regim de taxi orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii autorizației, în termen dc 5 zile dc la apariția acesteia;

 • - să comunice în scris, în termen de 15 zile, autorității de autorizare care a eliberat autorizația de transport local în regim de taxi încetarea activității din inițiativa transportatorului autorizat;

 • - să comunice în scris, in termen de 15 zile, autori.ălii de autorizare care a eliberat autorizația de transport local în regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

 • - să reînnoiască autorizația de transport local în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate și să solicite cu cel puțin 30 zile înainte aplicarea vizelor

 • 5. La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi administrator sau persoana desemnată sa conducă permanent și efectiv activitatea de transport local în regim de taxi ele. - este obligat să pună la dispoziția acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfășura activitatea de transport local în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări în vigoare, precum și actele de identitate personale.

 • 6. Documentele pe care operatorul de transport taxi trebuie să Ic dețină la sediu sunt:

asigurarea pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri dc accidente ce cad în sarcina transportatorului;

cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie autentificată pentru cele deținute în baza unui contract de leasing:

contractele de leasing pentru vehicule.c utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi: evidența avizelor medicale și psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier, precum și pentru conducătorii auto: evidența privind instruirea personalului pe linia siguranței rutiere: evidenta accidentelor grave de circulație și modul de tratare a acestora:

toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de transport, a autorizațiilor taxi și a delegării gestiunii, după caz:

documente din care să rezulte proven ența legală a aparatelor de taxat aprobate și verificate dc către Biroul Roman de Metrologie Legală;

documente din care să rezulte proveniența legală a stațiilor radio dc emisie-recepție;

documente din care să rezulte calitatea de angajai a conducătorilor auto și a persoanei desemnate sa conducă permanenl și efectiv activitatea de transport local in regim de taxi: fișele cu instruirea personalului privind protecția muncii și PSI (în original);

caietul de comcnzi/reclamații sau evidența acestuia pe suport magnetic, precum și formularele specifice fiecărei categorii de transport pentru anul în curs și anul precedent;

evidența și planificarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

documentele dc fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public dc transport persoane în regim dc taxi;

cazierul de conduită profesională:

alte documente prevăzute dc reglementările legale în vigoare sau stabilite de autorizarea de autorizare.

 • 7. Obligațiile operatorului dc transport taxi privind conducătorii auto:

 • - să utilizeze numai conducători auto apți din punct dc vedere medical și psihologic;

 • - să utilizeze numai conducători auto deținători ai certificatului de pregătire profesională valabil și care corespund standardului ocupațional al taximctristului:

 • - să asigure instruirea conducătorilor auto pe linia respectării normelor de protecția muncii și PSI. precum și pe linia siguranței rutiere;

 • - să asigure instruirea conducătorilor auto în privința obligațiilor ce le revin la efectuarea transportului local în regim de taxi.

Ari. 13 Caietul dc sarcini al autorizației dc taxi

 • 1. Taximetristul independent are obligația de a respecta reglementările și normativele legale în vigoare.

 • 2. Taximetristul independent răspunde de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a vehiculului propriu

 • 3. Taximetristul independent arc obligația de a se instrui în vederea efectuării operațiunilor de transport local în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu caietul de sarcini specific.

 • 4. Taximetristul independent arc obligația:

 • - să păstreze autorizația taxi la sediu;

 • - să comunice autorității de autorizare care a eliberat autorizația de transport local în regim dc taxi orice modificare față de documentele care au stal la baza atribuirii autorizației. în termen de 5 zile de la apariția acesteia;

 • - să comunice în scris. în termen de 15 zile, autorității dc autorizare care a eliberat autorizația de transport local în regim dc taxi încetarea activității din inițiat va transportatorului autorizat;

 • - să comunice în scris, în termen de 15 zile, autorității dc autorizare care a eliberat autorizația de transport loca) în regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

 • - să reînnoiască autorizația de transport local în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate și să solicite cu cel puțin 30 zile înainte aplicarea vizelor.

 • 5. La solicitarea organelor de control abilitate, taximetristul independent este obligat să pună la dispoziția acestora toate documentele care atestă dreptul dc a desfășură activitatea de transport local in regim dc taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau in alte reglementări in vigoare, precum și actele de identitate personale.

 • 6. Documentele pe care taximetristul independent trebuie să le dețină la domiciliu suni:

polița de asigurare pentru persoanele transportate și bagajele acestora pentru riscuri dc accidente ce cad in sarcina acestuia;

fișa de instruire privind protecția muncii și PS1 (în original); evidenta avizelor medicale și psihologice valabile ale acestuia evidența accidentelor grave de circulație și modul de tratare a acestora; documente din care să rezulte că deține vehiculul în proprietate sau în leasing, cartea de identitate a autovehiculului;

talonul-anexă la certificatul de înmatriculare cu viza inspecției tehnice periodice pentru vehicul (în copie):

autorizația taxi pentru vehiculul din administrare;

documente din care să rezulte proveniența legală a aparatului de taxat aprobai și verificat de către Biroul Roman de Metrologie Legală;

documente din care să rezulte proveniența legală a stației radio de emisie-rccepție.

documente din care să rezulte ca are asigurată activitatea de dispecerat (contract de prestări de servicii cu deținătorii de autorizație de dispecerat taxi).

contractul de leasing pentru vehiculele utilizate și acordul firmei pentru activitatea taxi; evidența instruirii pe linia siguranței rutiere;

toate documentele care atestă menținerea condițiilor inițiale care au stat la baza eliberării autorizației de transport, a autorizațiilor taxi și a delegării gestiunii, după caz;

documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane în regim de taxi;

cazierul de conduită profesională;

alte documente prevăzute de reglementările legale in vigoare sau stabilite de autorizarea dc autorizare.

Ari. 14 Caietul de sarcini al autorizației dc dispecerat taxi

Activitatea dc dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi este activitatea dc preluare telefonică a comenzilor de la clienți și de transmitere a acestora către taximetriști prin intermediul stației radio de emisie-recepție.

 • 1. Deținătorul de autorizație dc dispecerat taxi are obligația dc a desfășura activitatea pentru care a fost autorizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • 2. Obligațiile deținătorului de autorizație dispecerat taxi sunt următoarele:

 • - să anunțe, in termen de 15 zile de la constatarea evenimentului, la autoritatea de autorizare care a eliberat autorizația pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;

 • - să comunice în scris. în termen dc 15 zile, autorității de autorizare care a eliberat autorizația de dispecerat taxi încetarea activității din inițiativa transportatorului autorizat;

 • - să reînnoiască autorizația dc dispecerat taxi la expirarea perioadei de valabilitate și să solicite cu cel puțin 30 zile înainte aplicarea vizelor.

să respecte obligațiile contractuale ale tuturor beneficiarilor serviciului de dispcccrizare;

 • - să țină la zi evidentele solicitate de reglementările în vigoare.

 • 3. Deținătorul de autorizație de dispecerat taxi va angaja în funcția dc dispecer numai personal atestat conform legii și va asigura instruirea acestuia asupra obligațiilor ce-i revin în desfășurarea activității.

 • 4. Documentele pe care deținătorul de autorizație de dispecerat taxi trebuie să le păstreze la sediu sunt:

 • - autorizația de dispecerat taxi;

 • - documente din care să reiasă ca deține în proprietate sau cu chirie spațiul în care își desfășoară activitatea:

 • - documente din care să reiasă că deține în folosință rețeaua de comunicații independente, eliberate dc Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației sau dovada accesului la rețeaua dc comunicații printr o persoană juridică autorizată;

 • - lista stațiilor radio din dotarea taxiuri lor pe care le deservește;

 • - contractele cu transportatorii autorizați persoane juridice sau persoane fizice autorizate, pe care ii deservește.

Art. 15 Lista dc evidență pentru documentele legale și de reglementare

 • 1. Ministerul Transporturilor și fclecomunicțiilor Ordin nr. 14 din 27 septembrie 1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile

Publicat în Normativ

 • 2. Parlamentul României Legea nr. 38 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20/01/2003

 • 3. Ministerul Industriei și Resurselor-Biroul Român de Metrologie Legala Ordin nr, 138 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 009-03 "Taximetre electronice”

Publicat în Monitorul Oficial. Partea I nr. 449 din 25/06/2003

 • 4. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor .și Turismului Ordin nr. 1170 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim dc taxi și in regim dc închiriere Metodologia de licențiere a transporturilor rutiere publice dc persoane sau bunuri in regim de taxi. a transporturilor rutiere publice de persoane in regim dc închiriere, condițiile privind agrearea și inspecția tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport in regim dc taxi

Publicat în Monitorul Olicial. Partea 1 nr. 577 din 10/08/2003

 • 5. Parlamentul României Lege nr. 112 din 07/04/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 93/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la ari. 59 alin. (I) din Legea nr. 38/2003 privind transporiul in regim de taxi și în regim de închiriere

Publicat în Monitorul Oficial. Partea I nr. 336 din 16/04/2004 (val. 30.06.2004)

 • 6. Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 44 din 3 iunie 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7A2 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenlilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum și a termenului prevăzut la art. 59 alin. (!) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim dc taxi și în regim de închiriere

Publicată in Monitorul Oficial, nr. 503 din 4 iunie 2004 (val. 31.12.2004)

 • 7. Ministerul Industriei și Resursclor-Biroul Român de Metrologie Legală Ordin nr. 126 din 14 iunie 2004 pentru modificarea art. 2 din Ordinul directorului general al Biroului Român dc Metrologie Legală nr

138/2003 privind aprobarea Normei de metrologie legala NML 009-03 ' Taximetre electronice” Publicat în Monitorul Oficial nr. 544 din 17 iunie 2004

 • 8. Guvernul României Ordonanța nr. 57 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și în regim de închiriere

Publicat în Monitorul Oficial nr. 715 din 6 august 2004

 • 9. Ministerul Administrației și Internelor Ordin nr. 323 din 6 august 2004 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transporiul în regim de taxi și in regim dc închiriere, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 275/2003, cu modificările ulterioare

 • 10. Guvernul României Ordonanța de urgență nr. 109 pentru completarea Codului penal

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1.1 15 din 27 noiembrie 2004

 • 11. HCGMB nr. 262 din 28/12/2004 privind stabilirea culorii autovehiculelor în vederea eliberării autorizațiilor taxi permanente pe teritoriul municipiului București

 • 12. Parlamentul României Lege nr. 85 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2004 pentru completarea Codului penal Publicată in Monitorul Oficial nr. 303 din 12 aprilie 2005

 • 13. HCGMB nr. 117 din 30/05/2005 privind redimensionarea numărului maxim de autorizații aprobate prin l l.C.G.M.B. nr. 169/19.06.2003

 • 14. Ministerul Industriei și Resurselor-Biroul Român de Metrologic Legală Ordin nr. 95 din 26 mai 2005 pentru completarea Normei dc metrologie legală NML 009-03 "Taximetre electronice"

Publicat în Monitorul Oficial nr. 463 din 1 iunie 2005

 • 15. Guvernul României Ordonanța de urgență nr.109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere Publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 22 iulie 2005

 • 16. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Ordinul nr. 1987 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora

Publicat în Monitorul Oficial nr. 1092 din 05 decembrie 2005

 • 17. Parlamentul României Lege nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare dc utilități publice Publicat în Monitorul Oficial nr. 254 din 21 martie 2006

 • 18. Parlamentul României Lege nr. 102 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 109/2005 privind transporturile rutiere

Publicat în Monitorul Oficial nr. 398 din 9 mai 2006

 • 19. Parlamentul României Lege nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor dc transport public local Publicai în Monitorul Oficial nr. 262 din 19 aprilie 2007

 • 20. Guvernul României Ordonanța nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadei™ de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2003. cu modificările și completările ulterioare

Publicai în Monitorul Oficial nr. 94 din 02 februarie 2002

 • 21. Parlamentul României Lege nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. >8/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de închiriere

Publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 3 august 2007

 • 22. Ministerul Transporturilor Ordin nr. 794 din 24 august 2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire si perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere Publicat în Monitorul Oficial nr. 654 din 25 septembrie 2007

 • 23. Ministerul Transporturilor Ordin nr. 3 din 7 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectuează transport in regim de taxi Publicat în Monitorul Oficial nr. 34 din 16 ianuarie 2008

 • 24. Ministerul Transporturilor Ordin nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transporl public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 27 noiembrie 2007

 • 25. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice A.N.R.S.C Ordin nr. 206 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007

 • 26. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - zX.N.R S C. Ordin nr. 207 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007

 • 27. Guvernul României Ordonanța de Urgență nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea

Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr .  38/2003 privind

transportul in regim de taxi si în regim de închiriere

Publicat in Monitorul Oficial nr. 883 din 21 decembrie 2007

 • 28. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. Ordin nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri in regim de taxi

Publicat în Monitorul Oficial nr. 851 din 12 decembrie 2007

 • 29. Ministerul Internelor și Reformei Administrative Ordin nr. 356 din 29 noiembrie 21107 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 3 8/2 00 3 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Publicat în Monitorul Oficial nr. 820 din 3 decembrie 2007

 • 30. Ministerul Internelor și Reformei Administrative Ordin nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legi i serviciilor de transport, public local nr. 92/2007

Publicat în Monitorul Oficial nr. 824 din 3 decembrie 2007

 • 31. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. Regulament-Cadru din 29 octombrie 2007 de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile dc transport public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007

 • 32. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C Regulament-Cadru din 29 octombrie 2007 de acordare a autorizațiilor de transport in domeniul serviciilor dc transport public local

Publicat în Monitorul Oficial nr. 756 din 7 noiembrie 2007

SERVICIUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CAZIER DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Nr.___din        ______

Deținător cazier:

CNP________, domiciliat în Cluj - Napoca, str.______    ___, nr.

telefon :

Prin prezentul cazier se confirmă că în activitatea de taximetrie persoana susnumită a dovedit probitate morală, nu figurează cu abateri grave de Ia conduita profesională și nu a avut sancțiuni legate de această activitate.

Prezentul certificat s-a eliberat transportatorului autorizat______________

pe baza dovezii solicitată la angajarea fiecărui taximetrist că acesta este inclus în baza de date a autorității administrației publice locale și este valabil 30 de zile de la data emiterii. Semnătura și ștampila

Semnătura și ștampila

SERVICIUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL

CAZIER DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ

Nr._______din_____________

Deținător cazier:

CNP ______________, domiciliat în Cluj - Napoca, str.__, nr.

telefon :

Prin prezentul cazier se confirmă că în activitatea de taximetrie persoana susnumită are următoarele abateri de conduită profesională și a avut sancțiuni legate de această activitatea:

1.

2.______________________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________________________________

Prezentul certificat s-a eliberat transportatorului autorizat: ________________________________________________________ pe baza dovezii solicitată la angajarea fiecărui taximctrist că acesta este inclus în baza de date a autorității administrației publice locale și este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Semnătura și ștampila

SERVICIUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL

DOVADĂ PRIVIND INCLUDEREA TAXIMETRISTULUI ÎN BAZA DE DATE A AUTORITĂȚII DE AUTORIZARE

Nr._______din________

Prezenta dovadă atestă faptul că dl.___________________________________________,

domiciliat în __________________________________________, str._____________________________________,

nr.________, ap._______, județul                     , este inclus în baza de date autorității

publice locale.

Menționăm că pe baza prezentei dovezi, transportatorul autorizat solicită în scris autorității administrației publice locale cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.

întocmit 1 cx; inspector FLORIN VÎTCÂ

TAXE PENTRU PRESTAȚIILE SPECIFICE REALIZATE DE AUTORITATEA DE AUTORIZARE

ÎN ACTIVITATEA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIILOR PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

 • 1. Eliberarea autorizației pentru activități conexe transportului rutier

  • 1.1. pentru activitatea de dispecerat taxi -1000 lei

 • 2. Alte taxe

  • 2.1. Eliberarea unui duplicat al autorizației de transport, al autorizației taxi sau al autorizației pentru activități conexe transportului rutier, ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate - 80 lei/bucată

  • 2.2. Eliberarea (cu viza pentru conformitate) listei de tarife - 5 lei/bucată

  • 2.3. Eliberarea autorizației de transport, a autorizației taxi sau a autorizației pentru activitatea de dispecerat taxi, ocazionată de suspendarea/rețincrea celei atribuite

 • - la prima suspendare/reținere - de 2 x tariful inițial

 • - la a doua suspendare/reținere - de 5 x tariful inițial (lei/bucată)

■A

 • 2.4 înlocuirea autorizației de transport, a autorizației taxi (pentru asociațiile familiale) sau a autorizației pentru activitatea de dispecerat taxi ocazionată de schimbarea denumirii transportatorului, de înlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului - 113 lei/bucată

 • 2.5 Eliberarea copiei conforme cu originalul semnată și ștampilată de PCN - 5 lei/bucată

 • 2.6 Eliberarea cazierului de conduită profesională 5 lei/bucată

 • 2.7 Taxă pentru prelungirea și vizarea anuală a autorizației de transport 50 lei/buc

 • 2.8 l axă pentru prelungire și vizarea anuală a autorizației taxi-copie conformă - 50 lei/buc

 • 2.9 Taxă pentru prelungirea autorizației de dispecerat - 100 lei/buc

 • 2.10 Taxă pentru viză anuală a autorizației de dispecerat 100 lei/buc

 • 2.11 Taxă pentru vizarea autorizației de transport, în cazul primei autorizări - 150 lei/buc.

 • 2.12 Taxă pentru eliberarea a autorizației de transport în regim de închiriere (RENT CAR -cu conducător auto) - 150 lei/buc

 • 2.13 Taxă taxă pentru eliberarea a autorizației de taxi-copie conformă în regim de închiriere (RENT CAR - cu conducător auto) - 150 lei/buc

 • 2.14 Taxă pentru eliberarea a autorizației de transport în regim de închiriere (RENT CAR -tară conducător auto) 150 lei/buc

 • 2.13 Taxă taxă pentru eliberarea a autorizației de taxi-copie conformăîn regim de închiriere (RENT CAR - tară conducător auto) - 150 lei/buc

 • 2.14 Eliberarea autorizațiilor la prima solicitare, după cum urmează:

-150 lei/buc pentru autorizația de transport

-150 lei/buc pentru autorizația taxi/copia conformă.

 • 2.15 Preschimbarea autorizațiilor eliberate în baza Legii 38/2003 s-a realizat gratuit.

 • 2.16 Taxă de viză anuală pentru autorizația de transport în regim de taxi și în regim de închiriere - 50 lei/bucată

 • 2.17 Taxă de viză anuală pentru autorizația de taxi în regim de taxi și în regim de închiriere

 • - 50 lei/bucată