Hotărârea nr. 108/2010

Hotărârea 108/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 70/1993 (interzicerea cerşitului pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca) astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 422/1999.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ( I I l-\ XPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 70/1993 (interzicerea cerșitului pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca). astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 422/1999

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea I lotărârii nr. 70/1993, astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 422/1999 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 58485/484/16.03.2010 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 70/1993. astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 422/1999:

Reținând prevederile ari. 5 pct. (2) și 9 din O.G. nr. 2/2001 modificată și completată; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea I lotărârii nr. 70/1993. astfel cum a fost modificată de Hotărârea nr. 422/1999. în sensul modificării art. 3 care va avea următorul conținut:

"4/?7 3. Faptele prevăzute la art. 2 se sancționează cu amendă de la 50 la 100 lei sau cu prestarea unei activități în folosul comunității.

Sumele obținute prin săvârșirea faptelor prevăzute la ari. 2 se confiscă.

Sumele confiscate încasate vor fi depuse la casieria din cadrul Centrului de informare a cetățenilor, str. Moților nr. 7.”

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Poliția municipiului Cluj-Napoca. Direcția Poliția comunitară și Direcția Economică.

Nr 108 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)