Hotărârea nr. 107/2010

Hotărârea 107/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenjare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 55596/433/16.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea avize or Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, modificată;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism:

250379/182/21.01.2010 - SPITALUL CLINIC DE URGENTA „ Prof. dr. O. Fodor"

Extindere bucătărie la Complexul Medicală IlI-Chirurgie III, S • P+E

str. Croitorilor nr. 19-21

230486/186/25.02.2010 - GLIGA ADRIANA

Amplasare locuință unifamilială Pt-E, str. cpt. Grigorc Ignat nr. 40 (corelare cu PUD aprobat prin Hotărârea nr. 540/2007).

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.                                                                    *

Nr. 107 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)