Hotărârea nr. 105/2010

Hotărârea 105/2010 - Criteriile de analizare şi avizare pentru anexele agricole amplasate în intravilanul şi extravilanul municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de analizare și avizare a anexelor agricole din intravilanul și

extravilanul municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de analizare și avizare a anexelor agricole din intravilanul și extravilanul municipiului Cluj Napoca proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 64871 din 25.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană, prin care se propune aprobarea criteriilor de analizare și avizare a anexelor agricole din intravilanul și extravilanul municipiului Cluj Napoca;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 265/25.03.2010. precum și avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă criteriile de analizare și avizare a anexelor agricole din intravilanul și extravilanul municipiului Cluj Napoca, respectiv:

 • •   avizarea și autorizarea pentru amplasamentele situate în extravilanul municipiului Cluj-Napoca. pe care se propune realizarea de construcții sau amenajări de tipul: anexă dc grădină, anexă de exploatare agricolă, cabană dc grădină, casă de vacanță. împrejmuiri, racordare la rețele electrice sau de apă. amenajarea terenului / drumuri de acces se va face numai în baza unei documentații urbanistice Plan Urbanistic Zonal, cu îndeplinirea procedurilor legale in vigoare;

 • •   suprafața minimă a parcelei va fi de 10.000 mp în intravilan, respectiv minim 20.000 mp. in extravilan:

 • •   înscrierea folosinței agricole în actele dc proprietate: arător, livadă, pomet, pășune, fânaț ctc;

 • •   înscrierea terenului în registrul agricol;

 • •   parcela va avea acces din drum public, direct sau prin drept de servitute;

 • •   terenurile din intravilan pot avea destinația de: grădină, livadă, pomet, ciupercărie. sere ele:

 • •   terenurile din extravilan pol avea destinația de: grădină, livadă, fermă, ciupercărie, sere ctc;

 • •   pentru realizarea unei anexe de exploatație agricolă este necesară înregistrarea exploatației agricole din punct de vedere juridic;

 • •  suprafața exploatației agricole va avea delimitată o zonă de anexe /gospodărire. în care pul fi amplasate/amenajaie construcții, iar restul terenului va avea destinație exclusiv agricolă;

 • •  indicii urbanistici nu vor depăși valorile; POT max. = 5%, CUT max. = 0.1 raportați la respectiva zonă de anexe/ gospodărire;

 • •   regimul de înălțime va fi parter sau subsol + parter;

 • •   o suprafață de min. 20% din teren va 11 plantată cu specii de arbori/ arbuști adecvați amplasamentului:

 • •   se interzice realizarea de locuințe sau clădiri de birouri pe terenurile cu destinația de exploatație agricolă.

Criteriile vor sta la baza întocmirii documentațiilor, a avizării și aprobării proiectelor pentru anexele agricole în zonele în care se permite această destinație.

Art. 2. - Se aprobă Avi/ul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 265/25.03.2010.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.


Nr. 105 din 30 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)