Hotărârea nr. 104/2010

Hotărârea 104/2010 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială S+P+E, str. Bărc III; beneficiar: Alexandrescu Dan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuința unifamilială S+P+E, str. Bărc III

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu locuință unifamilială S+P+E. str. Bărc III proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42214 din 16.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E, str. Bărc III. beneficiar: Alexandrescu Dan:

Având în vedere .Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 99970/889 din 17.12.2009. precum și avizul comisiei dc specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială S+P+E. str. Bărc III,

beneficiar: Alexandrescu Dan, prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea unei locuințe unifamiliale S+P+E, aliniată la min. 4 m. de la stradă, și amplasată față de limitele laterale la min. 3 m. iar față de limita posterioară la distanța variabilă, de la 3 la 4.5 m. Se asigură accesul auto și parcarea/ gararea in incintă.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; IJ.T.R. I.3a: P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și dc urbanism nr. 99970/889 din 17.12.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare

urbană.Nr. 104 din 30 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)