Hotărârea nr. 103/2010

Hotărârea 103/2010 - Aprobarea P.U.D., două case unifamiliale D+P+E, zona str. Oaşului – str. Odobeşti; beneficiari: Moldovan Vasile şi Jichişan Dorin.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu două case unifamiliale D+P+E zona str. Oașului - str. Odobești

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu -două case unifamiliale D+P+E, în zona str. Oașului - str. Odobești proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33155 din 16.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - două case unifamiliale D»P»E. în zona str. Oașului - str. Odobești. beneficiari: Moldovan Vasile și Jichișan Dorin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 214364/819 din 19.11.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile l egii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Â R Ă Ș I E :

Art. I. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - două case unifamiliale D+P+E, în zona str. Oașului - str. Odobești. beneficiari: Moldovan Vasile și Jichișan Dorin, prin care se reglementează amplasarea celor două case, aliniate la 4 m. de la drumul de acces, la min. 3 m. de la limitele laterale și la min. 5 m. de la limita posterioară. Accesul se face din str. Odobești, pe drum existent (traseu est-vest), propus a fi regularizat la 7 m. carosabil + trotuare (corelat cu studii anterior avizate), din care se desprinde, lateral (traseu nord-sud), un drum de acces carosabil (alee înfundată) de 5 m. lățime, cu două alveole de manevră auto. Viabilizarea zonei: drumuri, rețele și sistematizarea verticală, vor fi realizate de către beneficiari, anterior autorizării construirii caselor. în baza unor proiecte de specialitate.

Sc asigură accesul auto și parcarea/gararea auto în incintă pentru fiecare locuință. Ocuparea terenului se înscrie în valorile zonei U.T.R. CMS: POT max. = 35%, CU I max. = 1 ADC/m p. teren; spații verzi = 40 %.

în vederea autorizării, se va opera în CF dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare pentru trasarea sau regularizarea drumurilor și se va prezenta planul cu reglementarea adreselor poștale ale imobilelor.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 214364/819 din 19.11.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Se atribuie străzii nou create denumirea "Anton Bacalbașa".

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 103 din 30 martie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)