Hotărârea nr. 102/2010

Hotărârea 102/2010 - Aprobarea P.U.Z. – Băile Someşeni şi P.U.D. – reabilitare şi modernizare băi termale, bazine exterioare, parc, hotel, staţiune turistică, unităţi de primire turistică, servicii şi amenajări exterioare.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului l rbanistic Zonal - Băile Someșeni și a Planului Urbanistic de Detaliu - reabilitare și modernizare băi termale, bazine exterioare, parc, hotel, stațiune turistică, unități de primire turistică, servicii .și amenajări exterioare

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Băile Someșeni și a Planului Urbanistic de Detaliu reabilitare și modernizare băi termale, bazine exterioare, parc, hotel, stațiune turistică, unități de primire turistică, servicii și amenajări exterioare - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 194161 din 16.03.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal Băile Someșeni și a Planului Urbanistic de Detaliu reabilitare și modernizare băi termale, bazine exterioare, parc, hotel, stațiune turistică, unități de primire turistica, servicii și amenajări exterioare, beneficiară: S.C. Băile Someșeni S.R.I .;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 175262/683 din 17.09.2009. precum și avizu comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit."c". 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Băile Someșeni și Planul Urbanistic de Detaliu reabilitare și modernizare băi termale, bazine exterioare, parc, hotel, stațiune turistică, unități de primire turistică, servicii și amenajări exterioare, beneficiară: S.C. Băile Someșeni S.R.L.

Prin P.U.Z. se menține și se detaliază încadrarea funcțională, U.T.R. Bl = centru balnear Someșeni. care se împarte în mai multe subzone funcționale, fiecare având o destinație dominantă:

U.T.R. ZI = băi termale de agrement și tratament. S ~ 5.01 ha. P.O.T. max. _ 35%. C.U.T. max. = 0.5.

U.T.R. Z2 = unitate balneară și servicii de primire turistică. S " 7.12 ha. P.O.T. max. = 35%. C.U.T. max. = 1.4.

U.T.R. Z3 = centru de cercetare, tratament și rcuperarc. S = 3.60 ha. P.O.T. max. -35%. C.U.T. max. = 1.4.

U.T.R. Z4 = zona de protecție - mlaștina. S ~ 8.55 ha. pentru care se propune aplicarea unui regim de protecție severă a ecosistemului.

Reglementările au fost stabilite în baza studiului de fundamentare hidro-geologic și precizează zone de protecție diferențiale pentru fiecare unitate teritorială. Reglementările urbanistice propun etapizarea investiției, fiecare zonă urmând a fi detaliată prin P.U.D.

Prin P.l.I). se prezintă propunerile de construire și amenajare pe U.T.R. ZI și U.T.R. Z2, situate înspre stradă, pentru dotări balneare de tratament, cazare, alimentație publică, servicii și agrement.

Accesul în incintă se menține dinspre str. Aiudului. respectiv str. Băile Somcșcni. Ca organizare generală a circulației, se propune pentru o etapă de viitor rezolvarea prin girație a intersecției str. Aiudului cu str. Traian Vuia. Regularizarea străzii se va face (după caz) pe latura Băilor, prin cedare de teren. Se vor amenaja platforme de parcare auto ecologice, aferente obiectivelor propuse, cu respectarea normelor specifice, inclusiv parcări adiacente carosabilului din zona intrării. Configurarea și amplasarea clădirilor va respecta normele specifice pentru unități sanitare, de cazare, de alimentație publică etc., cele sanitare și de protecție a mediului impuse de amplasament. Regimul de înălțime se va încadra în baremul impus de Autoritatea Aeronautică Civilă.

Se aprobă indicii urbanistici: P.O.T. max. - 35% și C.U. I. max. = 0.5 și 1,4

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 175262/683 din 17.09.2009.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 102 din 30 martie 2010
Jr. Auror(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)