Hotărârea nr. 101/2010

Hotărârea 101/2010 - Plata sumei de 10.678,73 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către Ambruş Valer Ioan Septimiu, Ambruş Emanuel Sorin, Ambruş valer Liviu, Ambruş Valentin Ioan, Schackert Marina Stanca şi Stanca Octavian Mircea.

CONSILIUL LOCAL AL MtJNK TPIULl I CLl'J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 10.678,73 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată, către AMBRUȘ VALER IOAN SEPTIMIU, AMBRUȘ EMANUEL SORIN, AMBRUȘ VALER M.AVIU junior, AMBRUȘ VALENTIN IOAN. SCHACKERT MARINA STANCA și STANCA OCTAVIAN M1RCEA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 10.678,73 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, către AMBRUȘ VALER IOAN SEPTIMIU, AMBRUȘ EMANUEL SORIN, AMBRUȘ VALER FLAVIU junior, AMBRUȘ VALENTIN IOAN. SCHACKERT MARINA STANCA și STANCA OCTAVIAN MIRCEA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38022/02.03.2010 al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 10.678,73 Ici. cu titlu de cheltuieli de judecată, către AMBRUȘ VALER IOAN SEPTIMIU, AMBRUȘ EMANUEL SORIN, AMBRUȘ VALER FLAVIU junior, AMBRUȘ VALENTIN IOAN, SCHACKERT MARINA STANCA și STANCA OCTAVIAN MIRCEA;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 2461/R/2009, irevocabilă, și ale Deciziei civile nr. 997/A/2009, irevocabilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. .36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 7.545,73 Ici, reprezentând cheltuieli de judecată, către AMBRUȘ VALER IOAN SEPTIMIU, AMBRUȘ EMANUEL SORIN, AMBRUȘ VALER FLAVIU junior. AMBRIJȘ VALENTIN IOAN, SCACKERT MARINA STANCA și STANCA OCTAVIAN MIRCEA. în baza Deciziei civile nr. 2461/R/2009, irevocabilă, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 4265/211/2007.

Art. 2 - Se aprobă suportarea din bugetul local, treerea pe cheltuieli și plata sumei de 357 lei. reprezentând cheltuieli de judecată, către SCHACKERT MARINA STANCA în baza Deciziei civile nr. 997/R/2009, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 6088/211/2007, irevocabilă și suma de 2.776 lei. către AMBRUȘ VALER IOAN, SEPTIMIU. AMBRUȘ VALER FLAVIU junior, AMBRUȘ EMANUEL SORIN, AMBRUȘ VALENTIN IOAN și STANCA OCTAVIAN MIRCEA.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.Nr. 101 din 9 martie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )