Hotărârea nr. 1/2010

Hotărârea 1/2010 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D. imobil de locuinţe colective, cu garaj la subsol şi parter comercial, S+P+3E la 6E Calea Mănăştur nr. 52; beneficiară: S.C. Primarom S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu imobil de locuințe colective, cu garaj la subsol și parter comercial, S+P+3E la 6E Calea Mănăștur nr 52

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe colective, cu garaj la subsol și parter comercial, S+P+3E la 6E, Calea Mănăștur nr. 52 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131798 din 11.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu -pentru imobil de locuințe colective, cu garaj la subsol și parter comercial, S+P+3E la 6E, Calea Mănăștur nr. 52, beneficiară: S.C. Primarom S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 131798/4 din 12.01.2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe colective, cu garaj la subsol și parter comercial, S+P+3E la 6E, Calea Mănăștur nr 52, beneficiară: S.C. Primarom S.R.L.

Prin P.U.Z. se diversifică încadrarea funcțională a cvartalului studiat de pe frontul nordic al Căii Mănăștur, delimitat de incinta Școlii generale nr. 4 și Aleea Tamița, în U.T.R. = CCa și CCb. Ambele subzone sunt destinate pentru locuințe și comerț. Se aprobă indicii urbanistici; POT max. = 80%, CUT max. = 2.2 în CCa și CUT max. = 2 în CCb.

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea unei clădiri cu funcțiunea de locuință colectivă (26 apartamente) cu parter comercial și parking colectiv în subsol (18 locuri). Partea posterioară a clădirii arc parter liber, care se va amenaja pentru parcări (10 locuri), cu accesul auto rezolvat din aleea carosabilă laterală. Regimul de înălțime S+P+6E dinspre stradă scade la 3E în partea posterioară și se corelează cu înălțimea la cornișă a clădirilor din zonă. Amplasarea pe parcelă se face în retragere de 6 m. de la stradă, până la limitele laterale, pentru corpul înalt dinspre Calea Mănăștur și cu retrageri la corpul mai jos, din spate, iar față de limita posterioară la min. 6 m. Față de aleea laterală, amplasarea se face cu asigurarea unei retrageri de min. 10 m de la ax, la corpul înalt, dinspre Calea Mănăștur și min. 8 m. la corpul mai jos, din spate. Indicii urbanistici pe parcelă se încadrează în valorile propuse ale zonei: POT max. = 80% și CUT max. = 2.2.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 131798/4 din 12.01.2010.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.Nr. 1 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)