CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

Incheiat azi, 11 august 2009, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar.

La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Laszlo Attila, Nicoleta Niculescu, Teofil Claudiu Peter si Mircea Cosmin Petric.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se aproba in unanimitate.

Dl. cons. Pantea - presedinte de varsta - solicita propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta; in acest sens, propune pentru aceasta functie pe domnul consilier Csoma Botond.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Pantea si se obtine unanimitate.

Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.

Presedintele de sedinta - supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal de negociere si a contractului de vanzare-cumparare de actiuni detinute de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la Societatea Comercial-Sportiva FCM „Universitatea” SA catre domnul Walter Florian.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua locuinte unifamiliale cuplate D+P+E, str. Barc III nr. 21; beneficiar: Crisan Pavel si asociatii.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., case de vacanta D+P+M, zona Faget - „Fanat la Coasta mare” ; beneficiar: Ilea Octavian.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinte D+P+E+M, str. Fanatelor nr. 13F; beneficiar: Chinde Gheorghe.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua locuinte unifamiliale cuplate D+P+E, str. Blajului nr. 21A; beneficiar: Crisan Sorin Sever.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Gheorgheni Est - Cartodrom ansamblu imobiliar pentru M.A.P.N.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Cojocnei Est ansamblu de locuinte si dotari; beneficiar: M.A.P.N.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil pentru showroom si birouri S+P+4E, str. Bucuresti nr. 102; beneficiar: Rusu Sorin.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn.

Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita Companiei Nationale de Investitii - C.N.I. SA a terenului in suprafata de 12.200 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn. (fosta Aleea Tineretului) pe durata construirii obiectivului „bazine de inot”.

Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 15.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere ale locuintelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii cadastrale de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public a parkingului suprateran situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3-7, darea in folosinta gratuita si predarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca la Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor.

Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea nr. 313/2009 pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si echiparea amblulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala”.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 314/2009 (aprobarea proiectului „Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastucturii serviciilor de asistenta medicala”, pentru Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 -Inbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.1 - „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”).

Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 170.310,00 Ron (echivalentul in lei a 40.550 euro la cursul Info Euro pe luna august 2009) de la bugetul local, reprezentand suma care revine municipiului Cluj-Napoca din bugetul proiectului de dezvoltare a industriei ceramice la nivel local “Urban Network for Innovation in Ceramics-U.N.I.C.”, finantat prin Programul URBACT II.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconversia functionala a imobilului din str. Taberei nr. 4”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconversia functionala a imobilului din str. Cojocnei nr. 97”.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu sisteme alternative ce utilizeaza resurse regenerabile, in vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal”, in municipiul Cluj-Napoca.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu sisteme alternative ce utilizeaza resurse regenerabile, in vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal”, pentru programul Casa Verde.

Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2009. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Adrian Popa - solicita invoirea incepand cu ora 16:30.

Dl. cons. Pop - solicita invoirea incepand cu ora 16:15.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal de negociere si a contractului de vanzare-cumparare de acțiuni detinute de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca la Societatea Comercial-Sportiva FCM „Universitatea” SA catre domnul Walter Florian.

Comisia II - aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: „la art. 3.1 din contractul de vanzare-cumparare acțiuni este necesara amintirea obligativitatii achitarii pretului stipulat la art. 2 ca si conditie suspensiva in favoarea vanzatorului, devenind, astfel, litera e; acest amendament, de asemenea, in mod corelativ se modifica si art. 3.2 ca si conditie suspensiva care trebuie indeplinita de catre cumparator, ca sa plateasca acest pret; se doreste, la art. 6, introducerea unui alineat, in sensul ca, pana la data semnarii acestui contract de vanzare-cumparare, cumparatorul a luat la cunostinta despre datoriile si litigiile clubului; cumparatorul va face demersurile necesare in vederea stingerii celorlalte datorii ale clubului; se elimina lit. d de la art. 5.2, pentru ca, ulterior, s-a aflat ca Societatea Comercial-Sportiva FCM „Universitatea” SA este membru fondator la Fundatia „Sepcile rosii” si, ca urmare, are participare la alte entitati; se doreste eliminarea de la art. 3.3 prima paranteza, pentru ca certificatul de obligatii bugetare obtinut de catre consiliul local, de la Directia de Finante publice atesta alte datorii, putin mai mari decat cele prevazute in anuntul de vanzare; referitor la contractul de licenta: licentiatorul transmite licentiatului dreptul de folosinta exclusiva, totala si perpetua, cu titlu gratuit, asupra marcii nr. 089906, intitulata „Universitatea Cluj U 1919” („Marca”) a carei reprezentare grafica este atasata in Anexa 1, pentru toate clasele de produse si servicii pentru care aceasta este inregistrata pe intreg teritoriul Romaniei si anume, clasele 35 si 41; marca are certificatul de inregistrare nr. 89906, din data de 10.07.2006; durata contractului este aceeasi cu durata de existenta a Marcii, incluzandu-se si perioadele de prelungire a valabilitatii acesteia; dreptul de folosinta exclusiva asupra Marcii si tuturor drepturilor derivate din aceasta se transmite cu titlu gratuit, astfel cum a fost convenit prin Contractul de vanzare actiuni; licentiatorul are obligatia de a mentine in vigoare Marca, formuland, in termen, cererile de reinnoire a depozitului si obtinand, efectiv, prelungirea duratei de protectie a acesteia; in acest sens, licentiatorul are obligatia de a prezenta licentiatului, de indata, dovada prelungirii Marcii; licentiatorul se obliga sa inregistreze licenta care face obiectul prezentului Contract in Registrul National al Marcilor; in situatia in care licentiatorul nu isi indeplineste aceasta obligatie in termen de 30 de zile de la data prezentului contract, licentiatul este indreptatit si imputernicit sa duca la indeplinire inregistrarea si publicarea respectivei licente; licentiatorul este obligat sa se abtina de la savarsirea oricarui act de natura a tulbura folosirea Marcii de catre licentiat; licentiatorul va raspunde pentru daune, in situatia in care: a) nu reinnoieste in timp util valabilitatea Marcii; b) il tulbura pe licentiat in utilizarea Marcii; licentiatorul garanteaza ca are autoritatea de a transmite in mod valabil drepturile asupra marcii acordate licentiatului, in conditiile prezentului contract; prin denuntare unilaterala de catre licentiat, cu notificarea prealabila a celeilalte parti, in termen de 15 zile; prezentul contract este guvernat de si interpretat in conformitate cu legea romana in vigoare”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca, la negocieri, cumparatorul s-a angajat la stingerea datoriilor clubului. Dl. cons. Pantea - arata ca exista o diferenta de opt miliarde lei care trebuie localizata si intreaba cine o va plati - consiliul local sau cumparatorul.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca, cumparatorul a luat act de toate datoriile clubului pana la momentul semnarii contractului.

D-na cons. Cataniciu - „domnule presedinte, daca tot a luat la cunostinta cumparatorul despre datoriile pe care clubul Universitatea le are, cred ca este, in sfarsit momentul sa cunoastem si noi, consilierii locali, care este cuantumul exact al acestor datorii”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - sustine ca aceste informatii au fost transmise tuturor consilierilor locali prin raportul prezentat de catre firma Darian, documente care au stat la baza adoptarii Hotararii nr. 362/2009, inclusiv sinteza raportului de audit facut de catre primarie.

D-na cons. Cataniciu - „imi cer scuze, cred ca nu este foarte greu sa ne spuneti acum, la aceata ora, care este cuantumul datoriilor”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca datoriile fluctueaza, se modifica de la o zi la alta; la data de 1 iulie 2009 datoriile erau in jur de 9.200.000 lei, incluzand datoriile la bugetul de stat, care, conform situatiilor financiare ale clubului, erau de 5.074.055 lei.

D-na cons. Cataniciu - „bun, daca aceste datorii fluctueaza sau se modifica, nu vi se pare normal ca, din punct de vedere juridic, dumneavoastra afirmati sau, ma rog, in contract exista acea clauza, prin care se stipuleaza ca a luat la cunostinta de cuantumul datoriilor, ori, daca ele fluctueaza, domnule viceprimar...”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „da, fluctueaza”.

D-na cons. Cataniciu - „a luat la cunostinta - cand? de cuantumul acestor datorii, sau va lua cunostinta - cand? de cuantum...; va ascult, dar va rog sa ma ascultati si dumneavoastra si sa nu ne grabim asa si sa nu cititi nici asa de repede amendamentele, este unul dintre punctele cele mai importante de pe ordinea de zi”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „dar lasati-ma sa va raspund, va rog...”.

D-na cons. Cataniciu - „stiu, dar nu m-ati lasat dumneavoastra sa termin, deci aici era problema; deci, va rog sa ne spuneti exact si ii intreb pe colegi daca nu considera ca trebuia sa existe o anexa in care sa fie trecute, in mod exact, care este cuantumul acestor datorii, la data de...; aceasta data sa fie data la care cumparatorul a luat cunostinta de cuantumul datoriilor si vorbim strict juridic; aici nu cred ca este cazul sa ne sicanam politic, deci discutam strict juridic”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - „doamna Cataniciu, haideti, ca aici nu are nici o legatura politica cu ceea ce facem noi aici pentru Universitatea Cluj; n-au nici o legatura una cu alta, eu nici n-am pronuntat acest cuvant si este pacat sa-l pronuntam, cand este vorba despre un lucru atat de important pentru clujeni; in proiectul de hotarare de data trecuta, in sedinta de indata, au fost toate aceste datorii anexate in raportul de evaluare facut de firma Darian, pe care l-am facut si anul acesta”; sustine ca, la club, au intrat niste bani, in jur de doua milioane, de la domnul Walter, bani folositi pentru diverse activitati.

D-na cons. Cataniciu - „imi cer scuze, dar nu trebuie sa va transformati in avocatul domnului Walter, dar nu este o problema pe care trebuie sa o clarificam aici, cu acesti bani”.

Presedintele de sedinta - solicita consilierilor locali sa ceara cuvantul atunci cand vor sa intervina.

D-na cons. Cataniciu - „pe rand, acum ce sa fac? acuma, pe rand, pana la opt seara, daca avem discutii”. Presedintele de sedinta - solicita consilierilor locali sa ceara cuvantul.

D-na cons. Cataniciu - „mi-am cerut cuvantul; va rog sa-mi dati cuvantul”.

Presedintele de sedinta - „poftiti”.

D-na cons. Cataniciu - „deci, domnul Moisin, exista o singura problema, ca la fel au investit si cei de la Oncos in acest club; ne-am trezit cu rezilierea contractului si, acum, cei de la Oncos revendica banii pe care i-au investit in Universiatea sau, ma rog, cu care au creditat Universitatea; sigur ca asta este discutabil, asa cum spuneti dumneavoastra, ca pe Legea nr. 31 se poate face o reconversie a datoriilor, fiind vorba de un actionar majoritar, cum a fost Oncos-ul in acea perioada; vreau sa va spun ca, in aceasta perioada, Walter nu este actionar majoritar, are 50 de actiuni, din cate stiu eu, ori tot ceea ce investeste la aceasta ora in Universitatea, in situatia in care se va rezilia acest contract si, de la cat este de dubios, cel putin trecutul dansului, ma pot astepta si eu, si alti colegi, si clujenii, la orice din partea dansului; si ne trezim in situatia in care vine si nu face altceva decat sa greveze Universitatea cu alte datorii si cu alti bani, pentru ca, in situatia in care dansul, in situatia in care are 50 de actiuni se va rezilia contractul, toti banii pe care dansul ii investeste acuma in clubul Universitatea se vor transforma in datorii pe care cineva va trebui sa le plateasca; aici este problema si as vrea sa o luati foarte in serios, cand discutam o problema; si, de asta v-am spus, eu nu acuz pe nimeni ca politizeaza acest subiect desi, dupa culorile in care joaca Clujul mai nou, cred ca nu are rost sa mai discutam decat despre politizarea lui; aici este o problema prea importanta si am vazut cu Oncos-ul ce s-a intamplat; deci, nu va cer decat seriozitate si sa discutam acest subiect, daca este cazul, pana la ora zece deseara”.

D-na cons. Anastase - „eu am sa ma refer la cateva aspecte mai putin familiarizate, dar va rog mult sa clarificam aceste aspecte; in Comisia de buget-finante, eu am fost prezenta azi in Comisia de buget-finante la ora la care a inceput aceasta comisie, ori textul amendamentelor din Comisia de buget-finante, domnule presedinte, cred ca sunteti de acord ca a fost cu totul altul decat cel pe care l-am regasit combinat in amendamentele prezentate de dumneavoastra; si noi, in Comisia de buget-finante, am evitat sa vorbim despre sume, tocmai datorita acestor fluctuatii de la o zi la alta, insa cred ca ar fi vital, pentru ca n-am auzit nimic spunandu-se despre modificarea art. 3.1, lit. a in contract, unde se mentioneaza o cifra explicita in contractul cu acest om; as vrea sa clarificam sau, daca nu putem sau nu avem forta, sa punem in scris, sa punem in scis intr-un amendament, macar s-o discutam public, cine isi asuma sau care este entitatea care isi asuma, tocmai pentru ca acest om s-a prezentat la un anumit nivel al datoriilor in relatia cu noi; cine-si asuma plata diferentei ori suma diferentei, evit s-o spun, pentru ca, intr-adevar, poate sa fluctueze de la o zi la alta, pana la momentul incheierii contractului; cine-si asuma plata diferentei nascuta din debitele bugetare din acea transa de... sau suprapunerii de penalitate la penalitate, penalitati la debite si alte cele; cine, in acest moment, atata timp cat beneficiarul sau potentialul cumparator, in acest moment, al pachetului de actiuni a luat act de aceste datorii la un moment de timp pe care, intr-adevar, nu-l mai putem perverti”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca prin anuntul de vanzare votat prin Hotararea nr. 362/2009, zece puncte erau acordate pentru strategia de stingere a tuturor celorlalte datorii ale clubului; sustine ca persoana in cauza a depus un document prin care este de acord cu procedura de stingere a tuturor datoriilor; in acest caz, a primit punctaj maxim; din Comisia de negociere au facut parte reprezentantii grupurilor politice din consiliul local.

Dl. cons. Lapusan - arata ca, in ultimul timp, la Societatea Comercial-Sportiva FCM „Universitatea” S.A. era necesara o infuzie de capital realizata de catre o persoana care cunoaste fenomenul fotbalistic; nu are certitudinea ca cel care va cumpara clubul Universitatea are un trecut dubios; considera ca ar fi fost necesar ca domnul Walter sa fi trimis un reprezentant la aceasta sedinta, in conditiile in care, pana in data de 15 august 2009, trebuie sa plateasca suma de 5.074.055 lei; ureaza succes noului proprietar, nedorindu-i sa faca ceea ce au facut altii.

Dl. primar - precizeaza ca unul dintre motivele pentru care domnul Walter a ales sa vina in Cluj-Napoca este reprezentat de calitatea oamenilor; anunta ca nimeni nu va semna niciun contract pana cand nu se va dovedi ca datoriile au fost achitate; referitor la investitiile pe care domnul Walter le-a facut, arata ca acestea au fost facute fara a avea girul nimanui, neputandu-i-se garanta recuperarea acestora; multumeste tuturor celor care au participat la negocieri; considera ca, astfel, a fost depasit un moment greu pentru clubul Universitatea, inaintea plecarii in cantonament.

D-na cons. Anastase - solicita sa se mentina la art. 3.1, lit. a: „ramane condiția suspensiva la nivelul acelei sume pe care o putea cunoaste la momentul procesului-verbal de negociere partenerul nostru - cumparatorul, in aceasta ecuatie - ori nivelul in plus, peste aceasta valoare, ii va fi adus la cunostinta prin amendamentul pe care-l facem noi astazi”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - arata ca, la art. 3.1, consiliul local are obligatia de a prezenta cumparatorului Certificatul de obligatii bugetare; la Serviciul Juridic-contencios exista trei astfel de certificate, intocmite la sfarsitul lunilor iunie, iulie si august; intr-o luna si jumatate datoriile s-au suplimentat cu suma de aproximativ 700.000 lei, deoarece penalitatile sunt foarte mari.

D-na cons. Cataniciu - „deci, sa inteleg, domnule primar, ca dumneavoastra, daca spuneti ca este nevoie de un amendament, dar sa se prevada ca trebuie sa i se aduca la cunostinta la zi aceste datorii, sa inteleg ca nu i s-au adus, totusi, n-a luat act de ele; va rog sa-mi dati voie sa termin, acuma, pentru ca, la 30 iunie 2009, din cunostintele mele, datoriile firmei se ridica la 90 miliarde lei vechi, datoriile clubului, la data de 30 iunie”.

Dl. primar - arata ca i se va aduce la cunostinta cuantumul datoriilor din ziua in care se va semna contractul; datoriile i s-au adus la cunostinta prin Caietul de sarcini; precizeaza ca numai datoriile produc penalitati.

Comisia V - aviz favorabil, cu propunerea ca acest proiect sa fie si din initiativa consilierilor.

D-na cons. Cataniciu - nu doreste sa figureze ca initiator al acestui proiect.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - da citire, din nou, amendamentelor Comisiei II si ale Comisiei I.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II, insusite de catre Comisia I si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtin 21 de voturi pentru si doua abtineri (apartinand doamnei consilier Cataniciu si domnului consilier Chira).

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua locuințe unifamiliale cuplate D+P+E, str. Barc III nr. 21; beneficiar: Crisan Pavel si asociații.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca exista acordul vecinilor pentru demisol.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - raspunde ca vecinatatea este libera. Dl. cons. Vuscan - precizeaza ca exista un drum de servitute si intreaba daca acesta permite trecerea masinilor de interventie.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - sustine ca este vorba despre doua locuinte, construite de catre parinti pentru copii; raspunde ca nu este vorba despre un drum de servitute, ci despre o alee, aflata in spatele casei parintilor; arata ca exista acordul vecinilor.

D-na cons. Cataniciu - „o singura nelamurire; aici, la beneficiar, scrie ca este beneficiar Crisan Pavel si asociatii; este locuinta unifamiliala, este firma sau este...? sunt persoane fizice, este locuinta sau sediu?”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - raspunde ca este o locuinta familiala, in care locuiesc parintii si copiii.

D-na cons. Cataniciu - „si o lamurire referitor la ceea ce spunea domnul Vuscan: exista o alta cale de acces care se numeste altfel si nu servitute? ca daca discutam de o cale de acces..., nu stiu cum poate fi ea numita”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - arata ca este servitute de trecere pe aceeasi parcela, pentru casele parintesti din spate.

D-na cons. Cataniciu - „am inteles, vorbim de o servitute; inseamna ca domnul consilier n-a gresit cand a denumit-o asa”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - „eu nu am spus ca a gresit”.

D-na cons. Cataniciu - „pai nu, dar ne-ati indus in eroare cand ati spus ca nu este servitute, este o cale de acces”.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - isi cere scuze pentru denumirea gresita.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., case de vacanta D+P+M, zona Faget - „Fanat la Coasta mare”; beneficiar: Ilea Octavian.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba ce inseamna casa de vacanta, casa de locuit.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - raspunde ca legea nu defineste casele de vacanta; Comisia III va propune un regulament privitor la toate aceste detalii.

Dl. cons. Vuscan - sustine ideea unui regulament in acest sens si doreste ca acesta sa fie intocmit cat mai repede.

Dl. cons. Lapusan - sugereaza ca domnii consilieri sa faca propuneri pentru acest regulament in cadrul Comisiei III; doreste sa fie stabilita o data pana la care pot fi inaintate aceste propuneri; in acest sens, propune data de 30 octombrie 2009.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - propune Directiei Urbanism si dezvoltare urbana sa intocmeasca, pana la urmatoarea sedinta ordinara, un proiect de regulament care va fi analizat de catre Comisia III, urmand ca, apoi, sa fie supus consultarii cetatenilor, iar, in final, sa fie supus dezbaterii in cadrul sedintei ordinare din luna septembrie.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - solicita ca, atunci cand proiectul de regulament va fi analizat in cadrul Comisiei III, sa fie invitati si consilierii locali.

Președintele de sedinta - intreaba daca acest proiect de hotarare nu afecteaza zona „Natura 2000”.

D-na Corina Ciuban - director Direcția Urbanism si dezvoltare urbana - raspunde ca aceasta discutie a avut loc si in cadrul Comisiei III, iar raspunsul arhitectilor a fost ca proiectul de hotarare nu afecteaza acea zona. Presedintele de sedinta - intreaba daca s-au facut verificari in acest sens.

Dl. cons. Chira - propune amanarea proiectului pana cand doamna Corina Ciuban va veni cu informatiile necesare.

Dl. primar - solicita o data mai apropiata decat 30 octombrie 2009.

Dl. cons. Lapusan - propune data de 30 septembrie 2009.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - a verificat si arata ca, in acest sens, de la Mediu exista Decizia nr. 241/2009.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuințe D+P+E+M, str. Fanatelor nr. 13F; beneficiar: Chinde Gheorghe.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba daca exista acordul vecinului.

Dl. primar - „tot ce se hotaraste in P.U.D. va fi lege la autorizatii”.

Dl. cons. Vuscan - intreaba ce se intampla, totusi, daca vecinul nu isi da acordul.

Dl. cons. Pop - considera ca este necesara, chiar de la inceput, constituirea cailor de acces, prin cedarea de terenuri de catre vecini.

Dl. primar - arata ca se dezmembreaza parcela, partea de drum urmand a fi trecuta in Cartea Funciara cu destinatia de drum; precizeaza ca acest lucru se face de doi ani.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., doua locuinte unifamiliale cuplate D+P+E, str. Blajului nr. 21A; beneficiar: Crisan Sorin Sever.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - ridica problema constructiilor pe suprafete mici si intreaba daca exista acordul vecinilor.

D-na Corina Ciuban - director Directia Urbanism si dezvoltare urbana - raspunde ca exista acordul vecinilor. Dl. cons. Lapusan - arata ca, in cartierul Someseni, in acest fel s-a construit de-a lungul timpului; considera ca acest proiect se incadreaza in acea zona.

Se supune la vot proiectul si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Gheorgheni Est - Cartodrom ansamblu imobiliar pentru M.A.P.N.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Cojocnei Est ansamblu de locuinte si dotari; beneficiar: M.A.P.N.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., imobil pentru showroom si birouri S+P+4E, str. Bucuresti nr. 102; beneficiar: Rusu Sorin.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale privind dezmembrarea imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn.

Comisia II - aviz favorabil, cu urmatorul amendament: „la art. 1, ultimul paragraf, se inlocuieste <in favoarea> cu <in administrarea>”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - C.N.I. SA a terenului in suprafața de 12.200 mp, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod fn. (fosta Aleea Tineretului) pe durata construirii obiectivului „bazine de inot”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. primar - arata ca este vorba despre același proiect, discutat la punctul anterior, ei mai avand nevoie de 150 mp. de teren, deoarece exista un standard pentru bazinul de inot.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind incetarea prin retragere a concesiunii asupra terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Salcamului nr. 15.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere.

Comisia II - aviz favorabil

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere ale locuintelor construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

Comisia II - aviz favorabil, cu urmatorul amendament: „conform Legii nr. 114/1996, Anexa 1, se va tine cont de dormitor (12 mp.) + grup social (4,50 mp.) + bucatarie (5 mp.) = 21,50 mp., limita pana la care se indeplinesc cerintele minimale pentru locuinta; de la aceasta limita in sus nu se prelungesc contractele de inchiriere pentru cei care au locuinte sau cote-parti din locuinte in suprafata mai mare de 21,50 mp.; se include in Anexa 1 familia Vadean Mihai Romulus, al carei contract se prelungeste de la data de 15.08.2008 pana la data de 15.08.2010; sa luat in discutie speta privind detinerea unei locuinte in alta localitate decat cea in care se solicita locuinta, luandu-se act de hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila a Curtii de Apel Cluj”.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - prezinta amendamentele Comisiei II.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cand se vor putea cumpara locuintele A.N.L.

Dl. primar - sustine ca mai sunt cateva detalii care trebuie clarificate, apoi consiliul local va decide; s-a propus amanarea vanzarii cu inca un an.

D-na cons. Anastase - nu a inteles amendamentul Comisiei II, caruia doreste sa i se dea o forma finala.

Dl. cons. Somogyi - intreaba ce se va face cu persoanele care au teren in concesiune in Apahida, cu persoanele care au in proprietate apartament in Alba-Iulia si cu persoanele care au domiciliul in strainatate.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - clarifica pentru doamna consilier Anastase sensul amendamentului Comisiei II; referitor la persoanele care au teren in proprietate, arata ca legea nu se refera la terenuri, consiliul local neputand introduce acest citeriu; referitor la persoanele care detin apartamente in alte localitati, din informatiile primite de la Comisia mixta pentru locuinte, care a dezbatut cazul persoanei care detine o locuinta in Alba-Iulia, precizeaza ca exista o decizie a Curtii de Apel care a interpretat legea in sensul ca persoana respectiva nu trebuie sa detina o locuinta in municipiul Cluj-Napoca.

D-na cons. Anastase - referitor la cazul persoanelor care au domiciliul in strainatate, din textul legii se desprinde ideea de a se proba locul in care isi desfasoara activitatea.

Dl. cons. Moisin - viceprimar - da citire amendamentului Comisiei II.

Se supune la vot amendametul Comisiei II si se obtine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

Proiect de hotarare privind insusirea unei documentatii cadastrale de dezmembrare a terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 41.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind includerea in domeniul public a parkingului suprateran situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 3-7, darea in folosinta gratuita si predarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca la Serviciul public de interes local pentru administrarea parcarilor.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararea nr. 313/2009 pentru obiectivul de investitii “Modernizarea si echiparea amblulatoriului din cadrul spitalului clinic municipal Cluj Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala”.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi - susține ca in referat exista o eroare de dactilografiere (... se termina banda)... considera ca ambulatoriul nu isi justifica existenta in conditiile in care cei 15 medici de specialitate din cadrul acestuia nu indeplinesc baremul de 28 de consultatii, avand in vedere ca, intr-un an, ambulatoriul nu a avut decat 61.000 de pacienti; apreciaza ca reducerea duratei medii de spitalizare, de la 7,9 zile la 3,16 zile, nu este realizabila.

Dl. cons. Chira - arata ca reducerea duratei medii de spitalizare este posibila, avand in vedere ca, acum, multe operatii se fac, in chirurgia generala, laparoscopic, durata de spitalizare la acest tip de operatii fiind de trei-patru zile; avand in vedere numarul mare de pacienti, medicii din ambulatoriu lucreaza cu mult peste normele europene admise.

Presedintele de sedinta - roaga executivul sa corecteze erorile materiale din referat.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 314/2009 (aprobarea proiectului „Modernizarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, in vederea imbunatatirii calitatii infrastucturii serviciilor de asistenta medicala”, pentru Programul Operational Regional 20072013, axa prioritara 3 - Inbunatatirea infrastructurii sociale, domeniul major de interventie 3.1 -„Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - „aviz favorabil, cu urmatoarea mentiune: la art. 2, alin. 1, s-a strecurat o eroare materiala, suma solicitata ca finantare nerambursabila este de 25.337.453,69 lei”.

Presedintele de sedinta - intreaba daca aceasta modificare trebuie operata in textul hotararii.

D-na cons. Chiorean - confirma ca trebuie modificat textul hotararii.

Presedintele de sedinta - in acest caz, considera ca este vorba despre un amendament.

Se supune la vot amendamentul Comisiei VI si se obtine unanimitate.

Dl. cons. Lapusan - intreaba cine a redactat acest proiect de hotarare.

Dl. primar - raspunde ca este vorba despre firma RELIANS, care a castigat licitatia de consultanta pentru fonduri europene.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimiate.

Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 170.310,00 Ron (echivalentul in lei a 40.550 euro la cursul Info Euro pe luna august 2009) de la bugetul local, reprezentand suma care revine municipiului Cluj-Napoca din bugetul proiectului de dezvoltare a industriei ceramice la nivel local “Urban Network for Innovation in Ceramics-U.N.I.C.”, finantat prin Programul URBACTII.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Vuscan - intreaba cine va beneficia de pe urma acestui proiect.

D-na Ramona-Camelia Bere - sef Birou Strategie si dezvoltare locala, evaluare proiecte - arata ca suma trecuta este partea care revine municipiului Cluj-Napoca din totalul proiectului; cofinantarea municipalitatii este mai mica; afirma ca revigorarea industriei ceramice din Cluj-Napoca presupune o colaborare intre mediul universitar, Muzeul de Istorie, mici mestesugari, acestia din urma, la finalul proiectului, realizeaza un plan de actiune prin care pot sa propuna ulterior proiecte cu finantare europeana.

Dl. cons. Vuscan - isi experima speranta ca acest proiect sa aduca un castig pentru comunitate.

Dl. cons. Sandu - informeaza ca, in Cluj-Napoca, exista un grup scolar cu trei clase de ceramica, ai carui elevi au participat si au castigat premii la concursuri internationale.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reconversia functionala a imobilului din str. Taberei nr. 4”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Lapusan - pune sub semnul intrebarii oportunitatea realizarii acestei investitii; considera ca pretul care reiese in urma calculelor, de 831 EUR/mp., este foarte mare; considera ca ar fi mai eficienta demolarea respectivului imobil si reconstruirea acestuia.

Dl. primar - precizeaza ca pretul unui mp. este de 323,07 EUR, incluzand consolidarea si mansardarea acestui imobil.

Dl. cons. Lapusan - considera ca valoarea totala a investitiei este calculata impartind suma la numarul de apartamente.

Dl. primar - raspunde ca domnia sa a prezentat datele pe mp.; arata ca, din nefericire, aceste blocuri sunt, de fapt, tronsoane prinse intre doua blocuri; este vorba despre un corp de cladire cuprins intre doua blocuri lipite unul de celalalt, care adapostesc persoane fara adapost si sunt folosite ca loc de depozitat gunoaie; afirma ca imobilul nu poate fi reconstruit deoarece blocurile sunt lipite.

Dl. cons. Somogyi - precizează ca rezultatul calculelor domniei sale este asemanator cu cel al domnului consilier Lapusan, rezultand un pret de 833 EUR/mp.

Dl. primar - raspunde ca pretul prezentat de catre domnul consilier Somogyi nu include balconul, coridoarele, casa scarilor; precizeaza ca este vorba despre valoarea estimata.

Dl. cons. Somogyi - considera ca, la pretul de 33.000 EUR, cat valoreaza un apartament in respectivul imobil, poate fi cumparata o garsoniera in Cluj-Napoca.

Dl. primar - precizeaza ca este vorba despre un studiu de fezabilitate, dupa licitatie urmand sa se ajunga la pretul pietei.

Dl. cons. Lapusan - arata ca legislatia s-a modificat, pretul trebuind sa ajunga la 85% din valoarea de piata.

Dl. primar - raspunde ca legislatia prevede ca orice pret mai mic de 85% din valoarea de piata trebuie argumentat.

Dl. cons. Lapusan - considera ca valoarea este foarte mare, trebuind gasita o alta solutie.

D-na cons. Anastase - intreaba de unde a rezultat pretul de 323,07 EUR/mp.

Dl. primar - raspunde ca a fost calculata exclusiv suprafata apartamentului, fiind vorba despre constructia desfasurata, care include reabilitarea planseului si mansardarea.

Dl. cons. Lapusan - precizeaza ca pretul pietei este de 830 EUR/mp.

Dl. cons. Vuscan - intreaba cine a realizat studiul de fezabilitate.

Presedintele de sedinta - raspunde ca studiul a fost facut de catre firma EUROPROIECT 2006.

Dl. cons. Vuscan - considera ca pretul este supraevaluat.

D-na cons. Cataniciu - „n-am inteles eu bine, domnul primar...”

Dl. cons. Vuscan - revine si spune ca pretul este de patru ori mai ieftin.

D-na cons. Cataniciu - „credeam ca numai pe mine ma penalizati; n-am inteles, domnul primar, 320 de EUR/mp. este un pret care se refera numai la apartamente? Deci, asta a fost calculat strict pe suprafata apartamentelor?”.

Dl. primar - „da; deci, la constructia desfasurata, care intra si casa scarii si terasa si mansardarea, rezulta pe tot, ca suprafata desfasurata, 323 EUR/mp.; iar, la proiectul urmator, intra 355,9 EUR/mp., la proiectul urmator; si, colegul meu imi spune, cu tot cu reabilitare termica, deci, un bloc nou cum ar veni; astazi avem terenul si un schelet; acel schelet, bine a spus colegul, mai bine nu exista, dar noi trebuie sa ne pliem pe faptul ca exista; acesta este doar un studiu de fezabilitate; daca ne grabim, putem sa prindem trenul de care vorbea domnul Vuscan si inca sa mai licitam la preturi bune”.

Se supune la vot proiectul si se obtin 18 voturi pentru si cinci abtineri (se abtin urmatorii consilieri locali: Claudia Anastase, Remus Lapusan, Gheorghe Vuscan, Manuel Chira si Steluta Gustica Cataniciu).

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconversia funcționala a imobilului din str. Cojocnei nr. 97”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtin 18 voturi pentru si cinci abtineri (se abtin urmatorii consilieri locali: Claudia Anastase, Remus Lapusan, Gheorghe Vuscan, Manuel Chira si Steluta Gustica Cataniciu).

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu sisteme alternative ce utilizeaza resurse regenerabile, in vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal”, in municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - considera ca asemenea initiative ar trebui continuate in vederea reducerii costurilor de incalzire pentru toti cei care beneficiaza de serviciile Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca; aminteste de fondurile europene care sunt acordate pentru proiecte care vizeaza energia regenerabila.

Dl. cons. Lapusan - considera ca asemenea proiecte sunt foarte importante; intreaba cand va fi depus acest proiect, spre finantare, la Ministerul Mediului si daca se incadreaza in termenul limita, care va expira in luna septembrie.

Dl. primar - raspunde ca proiectul va fi depus, in data de 12 august 2009; arata ca proiectul a fost finalizat iar licitatia a fost organizata; explica ca este vorba despre 14 centrale repartizate uniform pe raza municipiului Cluj-Napoca si ca termenul de recuperare a investitiei este de sapte ani; arata ca dupa amortizarea investitiei, valoarea facturilor la apa calda pentru populatie va fi cu 10% mai mica si ca de aceasta investitie vor beneficia 27.000 de persoane.

Dl. cons. Tomos - propune ca proiectul sa fie si din initiativa consilierilor locali.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Tomos si se obtin 22 de voturi pentru si o abtinere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.

Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de producere a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum cu sisteme alternative ce utilizează resurse regenerabile, in vederea eficientizarii sistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice la centralele termice de cvartal”, pentru programul Casa Verde.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.

Informare privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2009.

Informarea a fost luata la cunostinta.

Diverse.

Președintele de sedinta - prezinta o Informare privind locuințele de serviciu si o Informare privind terenurile-curti aferente apartamentelor cumparate in baza Legii nr. 112/1995, a Decretului-lege nr. 61/1990 si a Legii nr. 85/1992.

Dl. cons. Adrian Popa - solicita executivului si domnului primar ca, pentru sedinta urmatoare, sa propuna un proiect de hotarare privind prelungirea cu cinci ani, a contractelor de inchiriere pentru trenuri-curti, garaje etc.; afirma ca in asteptarea unor noi norme se utilizeaza tacita relocatiune.

Dl. primar - propune ca urmatoarea sedinta de consiliu local sa aiba loc in data de 8 septembrie 2009, deoarece pe 14 sau 15 septembrie 2009 incepe noul an scolar.

Dl. cons. Lapusan - referitor la informarea privind locuintele de serviciu, precizeaza ca nu toate locuintele care sunt trecute in cadrul acesteia au, potrivit legii, statut de locuinta de serviciu; solicita ca aceasta problema sa fie analizata si rezolvata printr-o hotarare.

Dl. cons. Pop - arata ca nimeni nu s-a opus acestei masuri.

Dl. primar - le multumeste consilierilor locali pentru participarea la sedinta; prezinta informatii cu privire la asfaltarea str. Dorobanti precum si cu privire la preturile practicate; ramane de vazut daca la urmatoarea licitatie, care va avea loc in aceasta toamna, vor putea fi obtinute preturi mai mici decat cele existente astazi.

Dl. cons. Vuscan - este nemultumit de starea in care se afla multe cladiri din zona centrala.

Dl. primar - raspunde ca, in cazul cladirilor situate in zona centrala si care au proprietar, municipaliatea a impus renovarea acestora; insa, in cazul cladirilor care fac obiectul unui proces in instanta, cum este C.E.C.-ul, nu se poate face nimic.

Dl. cons. Vuscan - solicita luarea de masuri; reclama timpii de semaforizare de la intersectia vis a vis de hotelul Melody, mai multor cetateni fiindu-le ridicat, din aceasta cauza, permisul de conducere.

Dl. primar - arata ca politia locala nu are si nu va avea nici in viitor atributii cum ar fi ridicarea permiselor de conducere, desi municipalitatea a cerut acest lucru.

Dl. cons. Vuscan - solicita marirea intervalului de timp pentru trecerea masinilor in acea intersectie.

D-na cons. Cataniciu - „domnul primar, v-am facut o solicitare referitoare la firma Kiat; mi-ati promis ca o sa-mi dati o copie dupa acel contract; v-as ruga sa-mi spuneti cand pot sa intru in posesia copiei”.

Dl. primar - „o sa vi-l trimitem prin posta, asa cum ne-ati trimis si dumneavoastra solicitarea”.

D-na cons. Cataniciu - „Multumesc”.

Se supune la vot acordarea cuvantului domnului Gheorghe Opris - petent si se obtine unanimitate.

Domnul Gheorghe Opris - petent - il ingrijoreaza soarta parcului de copii de langa stadion, periclitata de construirea stadionului; sustine ca l-a vazut pe prefect dand indicatii privind mutarea instalatiilor de joaca (... se intrerupe banda)...

Dl. primar - il intreaba pe domnul Gheorghe Opris - petent daca este vorba despre domnul prefect Stamatian. Domnul Gheorghe Opris - petent - corecteaza, spunand ca s-a referit la presedintele Consiliului Judetean Cluj, domnul Alin Paunel Tise.

Dl. primar - a vrut sa clarifice situatia, domnul prefect Stamatian fiind plecat in concediu; arata ca, pe perioada construirii stadionului, va fi instaurata o zona de protectie, incepand cu lunile septembrie-octombire, pe care nu se va construi nimic; va fi un taluz de acces dinspre parc inspre zona stadionului; in schimb, fiind montata o macara, raza de actiune a acesteia impune noua metri de retragere, pe perioada constructiei, pentru protectie.

Mapa președintelui de sedinta:

1''. Demisia domnului Mircea Cosmin Petric din functia de consilier local in cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 161.506/3, in data de 11 august 2009.

Presedintele de sedinta - arata ca potrivit art. 10 din Legea nr. 393/2004 consilierii locali si consilierii judeteni pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta; propune Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.

Se supune la vot luarea la cunostinta a demisiei domnului Mircea Cosmin Petric si declararea locului vacant.

Dl. cons. Lapusan - il intreaba pe presedintele de sedinta daca a vorbit cu domnul Mircea Cosmin Petric, in cazul in care acesta doreste sa se razgandeasca.

Președintele de sedinta - răspunde ca nu a vorbit cu domnul Mircea Cosmin Petric si ca demisia este un act unilateral.

D-na cons. Cataniciu - „cei de la Partidul Democrat mai au oameni pe lista, mai aveti rezerve?”.

Dl. primar - „desi am suferit unele plecari si demisii mai demult, totusi, mai avem oameni”.

D-na cons. Cataniciu - „dar ce i-ati spus la Petric, i-ati strans degetele la usa sau ce i-ati facut, de si-a scris demisia”.

Dl. primar - „dumneavoastra va amintiti bine cum procedam, asa ca...”.

D-na cons. Cataniciu - „aveti dreptate, numai ca, domnul primar, degetele le mai strangeam si eu cateodata la unii, stiti, erau reciproce chestiile”.

1'. Nota interna nr. 131.572/485/23.07.2009 a Serviciului Control trafic rutier privind Plangerea prealabila nr. 131.572/3/25.07.2009 a domnului Costas Sorin-Marius.

Se supune la vot mentinerea hotararii a carei revocare a fost solicitata si se obtin 21 de voturi pentru, un vot impotriva (al doamnei consilier Cataniciu) si o abtinere.

  • 1. Plangerea prealabila a domnilor Bogdan-Raul Fodor, Horatiu Serban Racasan, Tibor Laszlo Nonn, Cristian Eugen Rus, Marius Pompei Clonda si Nicolae Marisan, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 140.204/3, in data de 8 iulie 2009, prin care solicita reexaminarea si revocarea Hotararii nr. 124/2009.

Presedintele de sedinta - propune amanarea votului cu privire la solicitarea de revocare a Hotararii nr. 124/2009 pentru urmatoarea sedinta de consiliu local, pentru a exista o informare corecta.

D-na cons. Cataniciu - „as vrea sa-mi spuneti la ce data s-a inregistrat aceasta plangere”.

Presedintele de sedinta - raspunde ca aceasta plangere a fost inregistrata in data de 8 iulie 2009.

D-na cons. Cataniciu - „bun, si nu s-a putut face un referat ca sa avem ...; va dati seama ca noi mai amanam inca o luna de zile ca sa dam unui om un raspuns pentru ca nu avem un referat sau nu ne cititi; cititi-ne ce prevede in plangerea aceea prealabila si sa hotaram...”.

Dl. primar - „este vorba de Planul Urbanistic Zonal al stadionului”.

Presedintele de sedinta - „acum m-am informat, este vorba de P.U.Z.-ul privind stadionul”.

D-na cons. Cataniciu - „am inteles, dar, totusi, imi pun intrebarea: din 8 iulie de ce n-am avut un referat...”.

Dl. primar - „ma iertati, a fost vina noastra...”.

Presedintele de sedinta - „ultima sedinta a fost in data de 7 iulie, deci n-am mai avut de atunci sedinta de consiliu si executivul nu a avut cand sa prezinte aceasta plangere prealabila de atunci, ca nu am mai avut sedinta de consiliu”.

D-na cons. Cataniciu - „nu, nu, stati, ca io va spun de mere si voi imi spuneti de pere aici; deci, discutam de o plangere inregistrata la 8 iulie si discutam despre o sedinta ordinara pe care o tinem acuma, in 11 august; deci, din 8 iulie pana in 11 august cei din executiv n-au avut timp, de o luna si o saptamana, ca sa ne puna in mape niste (... se intrerupe banda)...

Dl. primar - „dumneavoastra sunteti pentru mentinerea hotararii sau nu? Este foarte simplu; ce sa va mai prezentam in afara de ceea ce cred ca nu cred ca a uitat nimeni”.

D-na cons. Cataniciu - „pai nu, dar atunci de ce trebuie sa o amanam pentru o luna”.

Dl. primar - „pai nu, nu amanam, a fost o gresala de comunicare; e vorba de P.U.Z.-ul - stadion; daca il menținem, P.U.Z.-ul - stadion sau il abrogam”.

Se supune la vot mentinerea hotararii a carei revocare a fost solicitata si se obtine unanimitate.

D-na cons. Cataniciu - „as fi vrut sa stiu cine a facut plangerea, totusi, daca nu e un secret, la P.U.Z.-ul pentru stadion; banuiesc ca nu e un secret; ca sa nu mai spun ca era de obligatia dumneavoastra, domnule presedinte de sedinta, ca sa ne spuneti exact ce votam si despre ce e vorba in plangere”.

Dl. primar - da citire numelor petentilor, precizand ca acestia sunt arhitecti.

D-na cons. Cataniciu - „imi cer scuze, ca sa nu mai discutam, sa vedeti cum votam; ca sa nu mai discutam ca ar fi trebuit, in mod normal, sa ne spuneti exact care sunt motivele care sunt trecute in plangere, de ce se cere revocarea, de ce considera ca acea hotarare este nelegala; deci, ca sa vedeti in final cum votam si va enervati ca unul vorbeste sau va cere niste explicatii”.

Dl. primar - da citire plangerii prealabile.

2'. Plangerea prealabila a S.C. CASA ROM Cluj-Napoca S.A., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 113.354/3, in data de 1 iunie 2009, prin care se solicita revocarea/modificarea Hotararii nr. 137/2009 si a Hotararii nr.237/2009.

Se supune la vot mentinerea hotararilor a caror revocare a fost solicitata. Nu voteaza nimeni.

D-na cons. Cataniciu - „nu va suparati, dar ce prevedea hotararea aia? Pai nu, dar mai sunt si alti colegi in jur care nu au inteles exact ce trebuie sa votam”.

Presedintele de sedinta - ii solicita domnului primar sa dea explicatii in detaliu.           Dl. primar - „consiliul

local a dat, pana la o anumita data, termen Societatii Casa Rom sa depuna planul urbanistic si sa faca ceva privind autorizarea la nivelul Societatii Casa Rom, cu care avem..., cunoasteti cazul, nu cred ca trebuie sa-l mai..., si nu s-a indeplinit acest lucru si consiliul local a luat act de neindeplinire si a votat rezilierea partiala, asa cum era scris in hotarare, ca o facem pe bucati, am castigat din 80 si nu stiu cat de ha. am castigat 40, dupa aceea acum am mai castigat inca 30, mai avem inca...”.

Se supune la vot mentinerea hotararilor a caror revocare a fost solicitata si se obtine unanimitate.

  • 2. Adresa locatarilor locatarilor din str. Bucium nr. 29, bloc D 40, scara II, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 141.113/3, in data de 9 iulie 2009, prin care mentioneaza ca nu sunt de acord cu desfacerea acoperisului si placarea subsolului tehnic, din cadrul programului de reablilitare, fara o documentatie adecvata. Adresa a fost luata la cunostinta.

  • 3. Plangerea prealabila a S.C. Tomsa Import Export S.R.L., inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 149.559/3, in data de 22 iulie 2009, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 301/2009.

Dl. primar - arata ca este vorba despre S.C. Tomsa Import Export S.R.L., in legatura cu terenul concesionat pe str. Coastei; societatea comerciala nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, neincepand sa construiasca desi avea un termen stipulat clar in hotarare; termenul a fost prelungit cu un an de catre consiliul local, in continuare neitamplandu-se nimic; „daca considerati ca puteti vota”.

Dl. cons. Lapusan - considera ca, pe str. Coastei, cel care trebuia sa-si faca datoria nu si-a facut-o; reaminteste discutiile care au avut loc acum patru ani pe acelasi subiect.

Se supune la vot mentinerea hotararii a carei revocare a fost solicitata si se obtine unanimitate.

  • 4. Plangerea prealabila a S.C. L.P. Consult S.R.L. — persoana juridica romana, Robescu Adrian Victor, Aciu Marius si sotia Aciu Cristina Paula, Marcus Cristina, Bakos Norbert Istvan, Dobai Georgeta Claudia, Bodea Sergiu Valentin si sotia Bodea Raluca Anamaria, firma Gunther Wotsch Elektrokommerz - persoana juridica straina, S.C. Florebia Company S.R.L. - persoana juridica romana, Malschi Florian Alexandru si sotia Malschi Florian Cecilia Bianca, Stan Lacrima, Kiss Karol si sotia Kiss Felicia, Barta Gabor si sotia Barta Jessica-Andreea, Gomescu Mihai Calin si sotia Gomescu Teodora, Molnar Geza, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 151.564/3, in data de 24 iulie 2009, prin care solicita revocarea Hotararii nr. 318/2008.

Dl. primar - propune consilierilor locali primirea unei informari din partea executivului privitoare la aceasta plangere prealabila pentru a putea vota in cunostinta de cauza in cadrul sedintei din data de 8 septembrie 2009. D-na cons. Cataniciu - „la ce data s-a inregistrat plangerea?”.

Presedintele de sedinta - „la data de 24 iulie 2009”.

D-na cons. Cataniciu - „deci, domnul primar, executivul are o problema, totusi, si consilierii ar trebui sa fie in asentimentul meu si sa reclame aceste aspecte - unu la mana; trebuia sa avem aceste plangeri prealabile, in mod normal, trebuia sa le avem in mape, noi, sa le citim noi, nu sa ni le cititi dumneavoastra, sa ne spuneti ca motivele sunt pe cinci pagini, ca... asa mai departe; deci, din start discutam; trebuia sa le avem in mapa, pentru ca sunt probleme foarte importante care se discuta - si stadionul si o casa care are un parter plus un etaj si al carei beneficiar este o persoana fizica, este o problema foarte importanta si nu cred ca, de nebun, o anumita persoana incepe sa faca niste plangeri, sa ne ceara noua revocare; oricare jurist de aici ne poate spune de procedura prealabila, pe Legea 554; este clar ca vom fi dati in judecata; deci, mi se pare ca este nevoie de o mai mare seriozitate din partea executivului si vreau sa va spun ca este pentru ultima data cand nu solicit o penalizare a celor care nu-si fac treaba; este inadmisibil; plangeri inregistrate din ... la inceputul lunii iulie, suntem dupa o luna jumate, sa nu existe aceste plangeri la noi in mapa; mi se pare inadmisibil, domnul primar”.

Dl. primar - nu vorbeste la microfon; „24, din 24 iulie”.

D-na cons. Cataniciu - „vorbeam si de cealalta; vorbeam de cealalta din... O.K., domnul primar, imi cer scuze, executivul, cand este vorba de votul unor consilieri nu trebuie sa considere ca noi avem cunostinta sau nu; trebuie sa depuna acele acte pe care consiliul local - nota bene, nu executivul, consiliul local - este adresata o astfel de plangere prealabila consiliului local; si doresc ca, de acuma incolo, toate aceste plangeri prealabile sa existe in mape”.

Presedintele de sedinta - „propun ca, de acum incolo, cand avem plangeri prealabile, sa fie scanate si, cu cinci zile inainte si sa le primim la dosar si atunci nu mai avem discutii in consiliu; deci, cu plangerea prealabila si cu motivele plangerii”.

  • 5. Adresa domnului Molnos Lajos - consilier local, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 155.036/2, in data de 30 iulie 2009, prin care solicita revocarea sau modificarea Hotararii nr. 29/2009, in sensul ca fosta denumire a str. Dsida Jeno sa redobandeasca acest nume sau sa primeasca denumirea de Szbedi Laszlo (pozitia 59 din Anexa).

D-na cons. Cataniciu - „rediscutarea sau revocarea, n-am inteles; pai, nu se poate decat revoca”.

Presedintele de sedinta - il roaga pe domnul consilier Molnos sa-si precizeze pozitia.

Dl. cons. Molnos - considera ca Hotararea nr. 29/2009 este nelegala deoarece lipsesc documente care trebuiau sa existe in dosar; solicita revocarea hotararii.

Presedintele de sedinta - il informeaza pe domnul consilier Molnos ca poate solicita o revocare partiala a hotararii.

Dl. cons. Molnos - confirma ca doreste sa realizeze acest lucru.

Dl. primar - arata ca numele de strada a carui modificare a fost solicitata face parte dintr-o lista avand avizul comsiei judetene, de care se tine intotdeauna cont; pentru sedinta urmatoare va prezenta avizul in mapele de sedinta ale consilierilor precum si semnaturile celor care locuiesc pe strada respectiva.

Dl. cons. Molnos - sustine ca lista la care face referire domnul primar a fost aprobata dupa adoptarea hotararii. Dl. cons. Lapusan - considera ca intreaga situatie trebuie rediscutata.

Dl. cons. Molnos - arata ca lista la care se face referirea nu are nicio legatura cu sedinta din data de 7 iulie 2009, cand a fost adoptata Hotararea nr. 29/2009.

D-na cons. Cataniciu - „sunt si eu de acord cu domnul Molnos si, in principiu..., deci, in principiu, sunt de acord cu solicitarea dansului; cred si eu, la fel ca si Remus ca ne-am cam pripit si as dori sa analizam, sa facem o analiza mai buna asupra acestui proiect pe care noi l-am votat atunci si poate n-ar fi rau, domnul primar, sa incercati chiar o discutie cu liderii de grup de la fiecare partid din consiliul local, sa vedem exact; este o problema sensibila si nu cred ca o strada poate fi schimbata atat de usor doar ca nu-i place cuiva numele strazii; vreau sa va spun ca am avut profesor la drept, se numea chiar, numele dansului era Sida si era un profesor extraordinar si nu si-a schimbat niciodata numele, spre deosebire de motivul pentru care, cel putin din cate mi-amintesc eu, am aprobat schimbarea acestei strazi; deci, in principiu, sunt de acord si o sa va rog chiar sa incercati o consultare cu toate partidele; ma rog, nu suntem multe”.

Dl. primar - precizeza ca, referitor la aceste aspecte, consilierii locali o sa primeasca o informare.

Se supune la vot amanarea rediscutarii Hotararii nr. 29/2009 si se obtine unanimitate.

  • 6. Adresa doamnei ing. Boboc Elena Lucia, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 156.104/2, in data de 3 august 2009, cu privire la problemele ridicate de catre locatarii de pe str. Croitorilor privind o parcare apartinand domeniului public inclusa in curtea Spitalului Clinc (MED. III).

Presedintele de sedinta - intrucat nu este clar la ce hotarare face referire adresa, propune amanarea discutarii acesteia pentru sedinta urmatoare, urmand ca membrii consiliului local sa primeasca, in mapa de sedinta, o informare cu privire la aceasta problema.

D-na cons. Cataniciu - „la ce se refera plangerea?”.

Presedintele de sedinta - raspunde ca acest lucru nu rezulta clar din textul adresei, dar solicita executivului ca, pana la urmatoarea sedinta, cand va fi discutata aceasta adresa, sa clarifice aceasta problema.

D-na cons. Anastase - ii solicita presedintelui de sedinta sa reia propunerea ca membrii consiliului local sa primeasca in mapa de sedinta toate plangerile prealabile precum si toate informatiile suplimentare referitoare la spetele respective.

D-na cons. Cataniciu - „prevede regulamentul, stati un pic; deci, dumneavoastra propuneti la vot un lucru care este prevazut in Regulamentul consiliului local; nu ma uit la..., pai, unde vreti sa ma uit, pe sus? Observ ca-i foarte distractiv pentru unii dintre noi; nu, dar supunem la vot...; este inadmisibil, si-mi cer scuze fata de colega mea, dar nu se poate pentru ca inseamna ca noi nu recunoastem un regulament si o lege, pentru ca atat Legea 215 cat si Regulamentul de functionare spune foarte clar cu cate zile inainte se introduc in mapa; sigur ca domnul primar va trebui sa-si faca treaba, sa-si urecheze putin oamenii din executiv si sa respecte acest regulamet, pentru ca, sa stiti, domnul primar, poate nu va aduceti aminte de pe vremea cand erati consilier, dar era destul de dificil, pentru unii dintre consilieri, poate pentru dumneavoastra n-a fost niciodata, dar sa stiti ca ne este greu sa obtinem informatii; ne este destul de greu, pentru unii, sa obtinem informatii de la executiv”.

Presedintele de sedinta - o intreaba pe doamna consilier Cataniciu care articol al Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca sau al Legii nr. 215/2001 prevede ce trebuie sa contina mapa de sedinta a consilierilor locali.

D-na cons. Cataniciu - „apoi, acuma nu pot sa va spun regulamentul exact, articolul exact; l-am citit si stiu ca prevede, cu cinci zile, sa fie trecute in mapa toate actele; cred ca toate proiectele”.

Presedintele de sedinta - precizeaza ca este vorba despre proiectele de hotarare.

D-na cons. Cataniciu - „aici discutam de toate actele, nu de proiectele de hotarari, lasati-l pe...”.

Presedintele de sedinta - „eu propun sa facem o comisie pentru studierea regulamentului, odata, si, dupa aia, discutam in consiliu, sa n-avem...”.

D-na cons. Cataniciu - „e o problema, ca-n momentul..., domnul presedinte, in momentul in care eu am propus acest lucru, ati dat din cap si erati de acord cu mine si v-a suflat din stanga nu stiu cine..., ca sa spun eu articolul; nu, dar deja este chiar distractiv”.

Presedintele de sedinta - „dumneavoastra ati spus sa nu supun la vot, ca asa prevede regulamentul...”.

D-na cons. Cataniciu - „pai, cred ca asta este temeiul in baza caruia, inainte cu cinci zile, suntem anuntati sa ne luam mapele, nu?”.

Presedintele de sedinta - „doamna Cataniciu, aici este vorba de o situatie speciala, de plangeri prealabile...”. D-na cons. Cataniciu - „si aceste plangeri prealabile nu le discutam la diverse, domnul presedinte, le discutam la alt punct, sau le discutam la punctul diverse?”.

Dl. cons. Pop - ii solicita presedintelui de sedinta sa faca ordine in sala.

D-na cons. Cataniciu - „deci, va rog sa-mi dati voie sa-mi duc fraza pana la capat; aceste puncte, pentru ca discutam juridic si nu ne batem joc nici de noi, nici de altii; aceste puncte, pe care noi le discutam, sunt la capitolul diverse; e adevarat? Le discutam la capitolul diverse”.

Presedintele de sedinta - „deci, aceste probleme figureaza in Mapa presedintelui; este o situatie speciala, deci nu se refera la proiectul ordinii de zi; dar de ce nu sunteti de acord sa votam, sa fie si mai clar?”.

D-na cons. Cataniciu - „e in regula, votam! Dar am ajuns la punctul diverse”.

Dl. primar - nu ar dori ca cei prezenti la sedinta sa creada ca doar astfel de discutii au loc intr-o sedinta de consiliu local.

D-na cons. Cataniciu - „nu, stiti care a fost problema? ca, defapt, cei din executiv incearca sa scoata castanele cu mana consilierilor, ca defapt trebuie sa votam noi, sa ne puna in mapa cu cinci zile inainte, cand noi nu putem discuta decat la diverse...”.

Dl. primar - „va garantez eu ca vor fi in mapa fiecarui consilier; va multumesc”.

D-na cons. Cataniciu - „sunt convinsa de asta; daca ne garantati, sunt convinsa, dar problema este, si as vrea sa inchei si sa intelegem odata pentru totdeauna: nimic in afara ordinii de zi, care nu este trecut pe proiect pe ordinea de zi nu poate fi discutat decat la punctul diverse, care este un punct pe ordinea de zi; ori, daca discutam aceste plangeri prealabile la diverse nu cred ca mai este cazul sa votam; deci, aici era problema; dar faceti ce doriti”.

Dl. cons. Pop - intreaba daca o plângere prealabila este inregistrata in ziua sedintei, cum mai poate fi respectat termenul de cinci zile.

Presedintele de sedinta - raspunde ca este vorba despre o plangere prealabila care a fost inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca cu multe zile inainte de sedinta.

Dl. cons. Pop - reia intrebarea, daca o plangere prealabila este inregistrata in ziua sedintei, cum mai poate fi respectat termenul de cinci zile.

Presedintele de sedinta - raspunde ca, in acest caz, plangerea prealabila va fi comunicata consilierilor in mapa de sedinta pentru sedinta urmatoare.

Dl. cons. Lapusan - intreaba ce o sa se intample in cazul sedintelor extraordinare si de indata.

Presedintele de sedinta - raspunde ca, daca este vorba despre o urgenta, iar consilierii locali cunosc toate elementele, respectiva problema va putea intra pe ordinea de zi; dar este vorba ca membrii consiliului local sa primeasca scanate, in mapa de sedinta, acele materiale care au fost inregistrate cu mai multe zile sau saptamani inainte de sedinta.

  • 7. Adresa Primariei comunei Mihai Bravu, Judetul Giurgiu, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 157.507/305, in data de 4 august 2009, prin care solicita ajutor umanitar pentru domnul Dadiloveanu Florea Vasile, viceprimar al comunei Mihai Bravu, in varsta de 54 de ani, care traieste o adevarata drama din cauza bolii sale. Adresa a fost luata la cunostinta.

Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

Presedintele de sedinta, Jr. Csoma Botond

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Tarmure