Hotărârea nr. 99/2009

Hotărârea 99/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Mansardare clădire Şcoala generală Horea, municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici la obiectivul de investiții

“Mansardare clădire Școala Generală Horea, municipiul Cluj-Napoca”,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tchnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mansardare clădire Școala Generală Horea, municipiul Cluj-Napoca”, -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.26547/445/05.02.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mansardare clădire Școala Generală Horea, municipiul Cluj-Napoca”',

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mansardare

clădire Școala Generală Horea, municipiul Cluj-Napoca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.Nr.99 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la I Iotărârea nr.99 /2009

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Mansardare clădire Școala Generală Horea, municipiul Cluj-Napoca'’1'

TITULAR: Municipiul C'luj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Horea nr. 19A, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform

devizului general fără TVA, în prețuri ianuarie 2009 este: 4.940.930 LEI ( fără T.V.A.)

Din care C+M                  3.208.480 LEI ( fără T.V.A.)

Regimul de înălțime al construcțiilor: P+2E

Construcții: 8 săli de clasă, un cabinet psihologic, sală festivă, 5 grupuri sanitare grupate pe sexe hol și casa scării.

  • •  Suprafața construită 811,18 mp

  • •  Suprafața desfășurată 3072,85 mp

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F

  • •  Clasa de importanță a clădirii II- construcții de importanță deosebită la care se impune limitarea avariilor

  • •   Durata de realizare a investiției: 3 ani

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local și bugetul de stat

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.