Hotărârea nr. 98/2009

Hotărârea 98/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Supraetajare Grup Şcolar Terapia – Str. Decebal nr. 41”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

‘‘‘‘Supraetajare Grup Școlar Terapia — str. Decebal nr. 41“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Supraetajare Grup Școlar Terapia - str. Decebal nr. 41“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35594/445/ 18.02.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Supraetajare Grup Școlar Terapia - str. Decebal nr. 41“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Supraetajare

Grup Școlar Terapia - str. Decebal nr. 41“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 98 din 26 februarie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.98/2009

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

'‘'‘Supraetajare Grup Școlar Terapia -str. Deceba! nr. 41“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Decebal nr. 41, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției conform devizului general lei fara TVA, este:

Reactualizarea valorii investiției la data de 17.02.2009 ( curs Euro=4.3096 la data de 17.02.2009)

Valoare estimată a investiției este de:   4.734.838            LEI ( fara T.V.A.)

Din care C+M  4.430.985,86        LEI

Clădirea liceului: Se = 950 mp. Su parter = 950 mp, Su etaj I = 950 mp. Su etaj II = 950 mp.

  • •  supraetajarea clădirii existente și prin realizarea: unui laborator de analiză instrumentală, sală pregătire laborant, cabinet metodic ingineri, laborator informatică tehnologică, sală de curs, laborator tehnologic, magazie substanțe, 2 holuri, magazie ustensile, baie, casa scării, sală de pregătire, laborator microbiologic, sală de balanțe, laborator chimie analitică, 9 nișe, casa scării, sală de pregătire, laborator de controlul fabricației.

  • •  Categoria de importanță a construcțiilor: C - normală

  • •  Regimul de înălțime: P+2E

  • •  Clasa de importanță: II conf.Pl00-1/2006.

  • •  Durata de realizare a investiției: 4 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.