Hotărârea nr. 95/2009

Hotărârea 95/2009 - Introducerea în intravilanul municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin P.U.Z.- Cartier de locuinţe – Dealul Lomb, în vederea construirii unui cartier de locuinţe de către S.C. LOMB S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind introducerea în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin PUZ -Cartier de locuințe - Dealul Lomb, în vederea construirii unui cartier de locuințe de către S.C.

LOMB S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind introducerea în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin PUZ - Cartier de locuințe - Dealul Lomb. în vederea construirii unui cartier de locuințe de către S.C. LOMB S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20777 din 30.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune introducerea în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin PUZ - Cartier de locuințe - Dealul Lomb. în vederea construirii unui cartier de locuințe de către S.C. LOMB S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 350/ 2001. privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5. lit. c. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației pubiice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1. Se aprobă introducerea în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca a terenului reglementat prin PUZ Preliminar - Cartier de locuințe - Dealul Lomb, aprobat prin H.C.L. nr. 19/ 2008, în vederea construirii unui cartier de locuințe de către S.C. LOMB S.A., urmare a îndeplinirii condiției prevăzută de art. 2.6.6.9 din Contractul-cadru nr. 55423/ 2007 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Impact Developcr & Contractor S.A., respectiv constituirea S.C. Lomb S.A.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

Nr. 95 din 26 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)