Hotărârea nr. 93/2009

Hotărârea 93/2009 - Aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (Valea Gârbăului fn.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil

din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36456/451/19.02.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Valea Gârbăului f.n. înscris în CF nr. 3140 Florești, cu nr. top. 1871/1/1 și 1866/1/1, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul solicitat potrivit prevederilor alin (1) va fi utilizat pentru realizarea unor obiective de interes public.

Imobilul figurează nr. 3192 în inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale care alcătuiesc domeniului public al statului.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 93 din 26 februarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)