Hotărârea nr. 91/2009

Hotărârea 91/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 243/2008 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37.447 din 19.02.2009 al Serviciului Relații cu consiliul prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 243 (organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), în sensul modificării componenței comisiilor II, III și V;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 2 alin. 3 din Hotărârea nr. 243/2008, în sensul înlocuirii domnului consilier local, din partea P.D.-L., Sorin Apostu, președinte al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, cu domnul Radu-Marin Moisin, consilier local din partea P.D.-L., precum și a domnului Radu-Marin Moisin, secretar al aceleiași comisii, cu domnul Radu Florin Rațiu, consilier local supleant din partea P.D.-L.

Art II. Se modifică art. 2 alin. 5 din Hotărârea nr. 243/2008, în sensul înlocuirii domnului consilier local, din partea P.D.-L., Vasile Florin Stamatian, președinte al Comisiei pentru sănătate, muncă, protecție socială, tineret și sport, cu domnul Gheorghe Șurubaru. precum și înlocuirea domnului consilier local Gheorghe Șurubaru, membru în aceeași comisie, cu domnul Pal Peter, consilier local supleant din partea P.D.-L.

Art III. Se modifică art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 243/2008, în sensul înlocuirii domnului Radu-Marin Moisin din funcția de președinte al Comisiei pentru administrație publică locală, probleme juridice, servicii publice și comerț, cu domnul consilier local Marcelus Lucian Suciu. iar în funcția de secretar al comisiei - funcție deținută de domnul Marcelus Lucian Suciu pe domnul Radu-Marin Moisin.

Art IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul.

Președinte de ședință,


Jt. Rajdtf-Marin Moisin

unicipiului,

ĂRMURE


Nr. 91 din 21 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)