Hotărârea nr. 90/2009

Hotărârea 90/2009 - Alegerea Viceprimarului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alegerea viceprimarului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Cluj-Napoca proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37.366/3/305 din 19.02.2009 al Serviciului Relații cu Consiliul, prin care se propune alegerea viceprimarului municipiului Cluj-Napoca;

Văzând Raportul Comisie de validare în urma votului secret exprimat;

Potrivit dispozițiunilor art. 57 al. 3 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege în funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca domnul Radu-Marin Moisin.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu Consiliul.

Președinte de ședință,

Jr. Radu-Marin Moisin


Contrasemnează:


i'i S^ejjrul municipiului,

R.MLRE

Nr. 90 din 21 februarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi, prin vot secret)