Hotărârea nr. 9/2009

Hotărârea 9/2009 - Însuşirea unei documentaţii topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinţi nr. 15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 207632 din 21.11.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații topo-cadastrale a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 23452, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15, înscris în C.F. nr. 39107 - Cluj, în suprafață de 2825 mp. în două parcele, respectiv:

- parcela cu nr. topo. 23452/1, teren în suprafață de 1825 mp., drept de proprietate al Statului Român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo. 23452/2, teren în suprafață de 1000 mp., drept de proprietate al Statului Român în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se însușește documentația topo-cadastrală a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15, teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 65300/08.08.2007, urmând a fi înscris în C.F. sub nr. topo. 23452/2, în suprafață de 1000 mp.

Documentația topo-cadastrală a amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15, întocmită de Muște Marius, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 9 din 13 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


FISA PROIECTULUI

-privind documentația topo-cadastrala a amplasamentului situat in

loc. CLUJ-NAPOCA-intravilan

CRESA 120 LOCURI DIN STR. MEHEDINȚI NR. 15 jud. CLUJ

BENEFICIARI:

STATUL ROMAN

in adm. oper. GIGCL CLUJ-conform C.F. respectiv Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca-conform Contractului de concesiune nr. 65300/08.08.2007

EXECUTANT:

Ing. MUȘTE MARIUSBORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE:

 • 1. FISA PROIECTULUI

 • 2. BORDEROU DE PIESE

 • 3. MEMORIU TEHNIC

 • 4. EXTRAS C.F.

 • 5. COPIE DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE

 • 6. DECLARAȚIE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE

 • 7. INVENTAR DE COORDONATE

B. PIESE DESENATE:

 • 1. PLAN DE ÎNCADRARE SCARA 1:5000

 • 2. SCHIȚA DRUMUIRII

 • 3. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație topo-cadastrala a amplasamentului situat in intravilanul loc. Cluj-Napoca, CRESA 120 LOCURI DIN STR. MEHEDINȚI NR. 15

Numărul lucrării in registrul de evidenta proprie:     /2008

 • 2. Beneficiarul lucrării: STATUL ROMAN in adm. oper. GIGCL CLUJ-conform C.F. respectiv Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca conform Contractului de concesiune nr. 65300/08.08.2007.

  • 3. Executantul lucrării: ing. MUȘTE MARIUS

  • 4. Obiectul lucrării: Amplasamentul lucrării este constituit dintr-un teren si 1 corp de clădire:

   Nr. corp clădire

   Destinație

   Suprafața ocupata Ia sol (mp)

   Nr. etaje

   Nr. camere

   CI

   CRESA

   382.00

   P+l

   5. Scopul lucrări: Documentația prezenta a fost elaborata in scopu

   dezlipirii


parcelei.

 • 6. Amplasamentul bunului imobil: Terenul si construcția care face obiectul prezentei documentații sunt situate in intravilanul loc. Cluj-Napoca, CRESA 120 LOCURI DIN STR. MEHEDINȚI NR. 15

 • 7. Situația juridica a terenului: In prezent terenul si construcția sunt înscrise in C.F. nr. 39107, nr. topo:23452, proprietar STATUL ROMAN in adm. oper. GIGCL CLUJ-conform C.F. respectiv Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca conform Contractului de concesiune nr. 65300/08.08.2007.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: In vederea intocmirii planului de situație s-a efectuat o drumuire in circuit inchis conform drumuirii anexate.

La executarea măsurătorilor s-au determinat punctele caracteristice construcțiilor, cailor de comunicație cu o densitate necesara planului de situație scara 1:500

Prelucrarea datelor s-a executat in mod analitic, determinandu-se coordonatele x,y,z ale punctelor in funcție de poziția acestora in teren, si reprezentarea acestora conform Atlasului de semne convenționale. Suprafața determinata din măsurători ST= 2825.00 mp.

Imobilul este împrejmuit cu gard de plasa.

Având in vedere ca suprafața rezultata din măsurători a fost mai mica decât suprafața înscrisa in Cartea Funciara, pentru compensarea suprafeței deficitare s-a mutat limita din latura nordica cu 4.25 m.

După prelucrarea datelor s-a efectuat reprezentarea elementelor măsurate atat pe suport magnetic cat si pe hârtie prin plotare, scara 1:500.

La executarea lucrărilor s-au utilizat:

-aparatul THEO ZEISS 02OB;

-stadii de 4 m;

-ruleta metalica de 50 m.

ÎNTOCMIT: // ING. MUȘTE MARIUS

■///:&


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

NR.8 923/451.1/19.05.2008


PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale Hotărârilor nr. 435/2007 și nr. 81/2008 ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și ale actului adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 45769/451.1/10.03.2008 al contractului de concesiune nr. 65300/08.08.2007;

La data prezentului, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, predă, iar Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici Cluj, primește terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 15, parte din imobilul cu destinație creșă, înscris în C.F. nr. 39107- Cluj, cu nr. topo. 23452, în suprafață de 1.000 mp., conform planului de situație anexat, în scopul realizării construcției prevăzute în contractul de concesiune.

Prezentul proces-verbal împreună cu contractul de concesiune constituie actele legale pentru obținerea autorizației de construire până la înregistrarea contractului de concesiune în evidențele de publicitate imobiliare potrivit Legii nr. 50/1991, republicată.

Predarea-primirea amplasamentului se face liber de sarcini din punct de vedere juridic și în baza planului de situație anexat pe care se materializează limita și suprafața terenului care face obiectul concesiunii.

< ' AM PREDAT

ADRIAN HENȚ - consilier - Serviciul cadastru și carteJuaQarcr


ION BULIGĂ - consilier- Serviciul strategie urbană, proiectare GIS

GHEORGHE MANIU - inspector- Serviciul strategie urban;


•V.

.V.

p

a> n>

P

X> a>

1

<+

N P <+

3_____

ir» tr

n

.V.

G

z ro

.V.

<

.V.

•*■ t

.V.


ter.sport


Cat.


Școala Generala nr.3


b——

.v.                                    1

.V.                   ;

<§>

•V.

•v.                    •»•

50,50


'UgJCa         {/

CoMmfi; MP//W


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

LOCALITATEA CLUJ


CARTEA FUNCIARA NR.391 07

 • A. PARTEA I-a

  NR. CRT.

  NR. TOP.

  DESCRIEREA IMOBILULUI

  «r

  SUPRAF MP.

  OBS.

  48

  23452

  CRESA 120 LOCURI DIN STR.MEHEDINTI NR.15

  2825

 • B. PARTEA a II -a

  NR. CRT.

  ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA PROPRIETATE

  OBS.

  CU NR.2884/1977 C.F. - DREPT DE PROPRIETATE -

  1.

  STATUL ROMAN IN ADM.OPER.

  2.

  GIGCL CLUJ

 • C. PARTEA a lll-a

  NR.

  CRT.

  ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA SARCINI

  OBS.

  NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întrutotul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poafe fi utilizat, conform cererii, la INFORMARE-și nu este valabil la încheierea actelor

 • a. METODA SI APARATURA FOLOSITE LA MĂSURĂTORI:

-Aparatura utilizata:

-aparatul THEO ZEISS 02OB;

-stadii de 4 m;

-ruleta metalica de 50 m.

-Metoda utilizata: STAȚIONARE PE PUNCT DE COORDONATE CUNOSCUTE

 • b. SISTEMUL DE COORDONATE-Stereografic 1970

 • c. PUNCTE GEODEZICE DE SPRIJIN VECHI SI NOI FOLOSITE

Puncte vechii:

Puncte noi:

S100, S101,S102, S103

 • d. STAREA PUNCTELOR GEODEZICE VECHII

  P.F.A. MUȘTE MARIUS

  FHEO ZEISS 02OB

  POT DE STATIE

  PCT VIZAT

  DISTANTE

  DIRECȚII ORIZONTALE

  UNGHIURI ZENITALE

  s100

  1

  51,2

  364,49

  97,83

  s100

  2

  50,8

  369,88

  97,89

  s100

  3

  50,8

  369,15

  97,84

  s100

  4

  51

  374,4

  97,85

  s100

  5

  51,8

  380,2

  96,44

  s100

  6

  43

  367,81

  97,98

  s100

  7

  38

  367,17

  97,91

  s100

  8

  23,6

  362,7

  98,09

  s100

  9

  18,2

  358,87

  98,3

  s100

  10

  18

  361,52

  98,24

  s100

  11

  17,2

  373,96

  97,93

  s100

  12

  17,2

  390,72

  95,2

  s100

  13

  10,7

  348,01

  98,25

  s100

  14

  7,8

  336,65

  98,38

  s100

  15

  8,6

  3,7

  95,16

  s100

  16

  4,7

  299,14

  100,15

  s100

  17

  5,2

  240,38

  101,07

  s100

  18

  10,9

  150,86

  101,78

  s100

  19

  19

  190,12

  101,9

  S100

  20

  18,6

  187,4

  102,09

  s100

  21

  23,5

  186,79

  102,16

  s100

  22

  32

  190

  101,85

  s100

  23

  18,6

  177,48

  102,71

  slOO

  24

  26

  174,18

  102,11

  s100

  25

  21

  139,75

  101,18

  s100

  26

  19

  145,68

  101,56

  s100

  27

  33

  93,4

  101,2

  s100

  28

  34

  99,61

  101,95

  s100

  29

  39,9

  103,36

  101,27

  s100

  30

  43,8

  100,48

  98,95

  s100

  31

  35,8

  105,64

  100,69

  s100

  32

  16,7

  114,05

  101,67

  s100

  33

  14

  84,15

  100,66

  s100

  34

  17

  39,69

  100,99

  s100

  35

  24

  100,45

  101,3

  s100

  36

  22,2

  84,08

  101,05

  s100

  37

  24

  49,83

  100,35

  s100

  38

  32,2

  93,34

  101,05

  s100

  39

  30,7

  76,44

  100,56

  s101

  40

  22

  384,12

  102,25

  s101

  41

  23,2

  385,37

  102,4

  s101

  42

  21,2

  396,35

  102,49

  s101

  43

  21,3

  398,91

  102,45

  S101

  44

  18,3

  372,22

  100,93

  s101

  45

  7,3

  351,85

  100,21

  s101

  46

  25,1

  301,03

  104,46

  s101

  47

  3,4

  284,44

  94,89

  s101

  48

  18,4

  127,47

  95,8

  s101

  49

  17,2

  49,8

  95,4

  s101

  50

  5,2

  114,98

  97,8

  s101

  51

  4,6

  87,35

  100,23

  s101

  52

  4,4

  121,01

  99,04

s101

53

11

183,53

96,94

s101

54

11,3

205,76

90,47

$101

55

13,3

204,8

91,03

s101

56

15,3

221,93

95,89

s101

57

17,3

229,48

98,25

s101

58

23,3

250,43

93,55

s101

59

25,1

248,57

93,38

s101

60

28,2

256,97

97,62

s101

61

27,8

259,37

97,39

s101

62

31

262,12

95,62

s101

63

30,8

259,28

96,57

s101

64

32,2

257,07

97,63

s101

65

33,8

258,93

97,73

s102

66

35,3

140,48

100,9

s102

67

35

137,18

101,17

s102

68

20

163,31

100,8

s102

69

20,2

164,75

97,14

S102

70

25,6

152,42

100,61

s102

71

27

151,67

100,63

S102

72

19,2

156,58

101,08

s102

73

23,9

152,3

100,93

s102

74

24

149,68

101

s102

75

28

147,88

100,58

s102

76

28,2

150,08

100,85

s102

77

31,2

154,5

100,43

s102

78

19,5

200,69

100,57

s102

79

13,2

179,45

101,15

s102

80

18,1

130,44

102,38

s102

81

10,7

126,24

103,22

s102

82

22

262,95

98,58

s102

83

12,8

286,16

95,05

s102

84

12,2

282,73

97,73

s102

85

8,7

231,19

101,41

s102

86

11

351,12

96,89

s102

87

11

340,71

96,33

s102

88

9,7

333,83

103,45

s103

89

31,4

67,36

103,16

s103

90

9,1

364,57

101,28

s103

91

30,8

313,12

98,84

s103

92

38,3

270,73

100,52

s103

93

41,8

342,87

100

s103

94

4

37,77

105,03

s103

95

5,2

60,9

103,8

s103

96

6,2

51,88

108,4

s103

97

1,7

331,69

100

s103

98

6,3

351,84

100,03

s103

99

4,4

384,44

111,25

s103

100

5

317,64

98,41

s103

101

19,2

230,68

99,75

INVENTAR DE COORDONATE JUDEȚUL: CLUJ UAT: FLORESTI

COD SIRUES: 57706

Puncte radiate pe contur-1Cc.

PCT

X

Y

Z

150

584726,75

390019,12

47

584722,56

390019,22

18

584690,37

390019,52

15

584671,59

390019,57

-

151

584670,69

390004,96

152

584669,50

389987,24

153

584668,78

389972,95

-

200

584666,88

389971,52

201

584667,10

389969,73

154

584668,92

389970,07

-

155

584682,96

389969,5

-

101

584696,03

389969,29

-

156

584702,49

389969,13

90

584721,22

389968,27

157

584688,39

389969,41

S=2825,00 mpSCHIȚA VIZELOR SI


SCHIȚA DRUMUIRII

' ' î- •• ț î : ;'.r;                                      . c

EXECUTAT: Ing. MUȘTE MARIUS


INVENTAR DE COORDONATE Loc. Cluj-Napoca-intravilan Cresa 120 locuri din str. Mehedinți nr. 15

Puncte noi

Nr. Pct.

Denumirea punctului

C(

DORDONATE

X

Y

Z

S100

pichet de lemn

584680.43

390023.56

350.00

S101

pichet de lemn

584722.73

390022.18

348.30

S102

pichet de lemn

584677.44

389971.89

349.77

S103

pichet de lemn

584714.13

389974.30

349.02

Puncte radiate pe contur-CC.

Nr. Pct.

Denumirea punctului

COORDONATE

X

Y

Z

150

584691.60

390019.51

47

584722.56

390019.22

18

584690.37

390019.52

15

584671.59

390019.57

151

584670.69

390004.96

152

584669.50

389987.24

153

584668.78

389972.95

200

584666.88

389971.52

201

584667.10

389969.73

154

584668.92

389970.07

155

584682.96

389969.50

101

584696.03

389969.29

156

584702.49

389969.13

90

584721.22

389968.27

157

584725.50

389968.21

ST =2825.00mp

Puncte radiate pe contur-lCc.

Nr. Pct.

Denumirea punctului

COORDONAT]

X

Y

Z

150

584726.75

390019.12

47

584722.56

390019.22

158

584691.60

390019.51

159

584688.39

389969.41

101

584696.03

389969.29

156

584702.49

389969.13

90

584721.22

389968.27

157

584725.50

389968.21

ST=1825.00mp

Puncte radiate pe contur-2Cc.

Nr. Pct.

Denumirea punctului

COORDONATE

X

Y

Z

158

584691.60

390019.51

18

584690.37

390019.52

15

584671.59

390019.57

151

584670.69

390004.96

152

584669.50

389987.24

153

584668.78

389972.95

200

584666.88

389971.52

201

584667.10

389969.73

154

584668.92

389970.07

155

584682.96

389969.50

159

584688.39

389969.41

ST =1000.00mp

Puncte radiate pe contur-C 1.

Nr. Pct.

Denumirea punctului

COORDONATE

X

Y

Z

160

584709.20

390011.73

161

584698.04

390012.15

162

584697.25

389982.86

163

584696.78

389982.88

--

164

584696.57

389979.61

165

584708.32

389979.17

166

584708.72

389994.00

167

584711.25

389993.93

168

584711.29

389997.28

169

584710.16

389997.36

170

584710.36

390003.09

171

584708.97

390003.14

ST =

:382.00mp


DESCRIEREA TOPOGRAFICA

Trapezul: L-34-48-C-a-3-IV

Denum. pct. : slOl__________

Localitatea: CLUJ-NAPOCA

Județul: CLUJ_____________

Anul: 2008


Sistemul de proiecție: STEREO 70

Planul de referința: MAREA NEAGRA

X:584722.73___________________

Y:390022.18___________________

Z:348.30

1. Schița a reperajului si accesului la punct o i n            —-

2.Descrierea poziției punctului

statia s 101 se afla in exteriorul proprietăți la distanta de 5.38m fata de pct. 150 (colt proprietate) si la 3.38m fata de pct. 47(colt proprietate)

CENTRU BUGET. .RI


E

ADMINISTRARE tRE IE


CRESANR.


CI P+l


3. Marcarea punctului

pichet de lemn


Verificat:Întocmit: Ing. MUȘTE MARIUSPLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

Scara 1:5000

(intravilan)

Județul: CLUJ

Unitate administrativ-teritoriala: CLUJ-NAPOCA

Cod SIRUTA 54975

Adresa corpului de proprietateiloc. CLUJ-NAPOCA

CRESA 120 LOCURI DIN STR. MEHEDINȚI NR. 15

C.F. 39107, nr. topo.:23452

ELIMITARESISTEM DE PROIECȚIE: STEREOGRAFIC '70


ELIMITARE


Adresa imobilului:

loc. Cluj-Napoca-intravilan

Cresa 120 locuri din str. Mehedinți nr. 15

UAT: CLUJ-NAPOCA


ta

Valoarea de impozitare

(RON)

Mențiuni

,L?

împrejmuit cu gard de plasa

iT>

B

P+4


e impozitare ON)

Suprafața constr. desfasurata:764.00


ATE


AFIC '70


N

[m)___

£—019.12 019.22


Data:MAR1US

Vi i


f J

•i.i •


5B465F


019.51


969.41

969.29

969.13

968.27

968.21

i.00 mp


Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Stampila BCPI


SISTEM DE PROIECȚIE: STEREOGRAEIC '70

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

A. SITUAȚIA CONFORM C.F.

Nr. C.F.

Nr. serial

Nr. topo

Nr. cadastral

Suprafața

m.p.

Folosința

Proprietar

Observații

39107

48

23452

2825.00

CRESA 120 LOCURI DIN STR. MEHEDINȚI

NR. 15

STATUL ROMAN in adm. oper. GIGCL CLUJ

B. SITUAȚIA PROPUSA

Nr. C.F.

Nr. serial

Nr. topo

Nr.

cadastral

Suprafața

m.p.

Folosința

Proprietar

Observații

23452/1

1825.00

CRESA 120 LOCURI

DIN STR. MEHEDINȚI NR. 15

STATUL ROMAN in adm. oper. GIGCL CLUJ

Proprietar

STATUL ROMAN in adm. oper. al Consiliului local al mun. Clui-Napoca in baza Contractului de concesiune nr. 65300/08.08.2007

23452/2

1000.00

TEREN

IN STR. MEHEDINȚI

NR. 15

STATUL ROMAN in adm. oper. GIGCL CLUJ

Executat: Ing. MUȘTE MARIUS

CEHfrflFICAl

/-S' AUTOÎhZAfii

i q:    Seria CJswtjgc. țn

! uj        Categoriile        zj

A-         B/C,         5

V2. MUȘTE f'ARhJS/7'

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


A IMOBILULUICENTRU BUGETAR D : ADK IN1STRARE CRES E CRE IA NR. 9scara 1:500

(intravilan)

Nr. cadastral:

Suprafața masurata:

Adresa imobilului:

1000.00

loc. Cluj-Napoca-intravilan

Cresa 120 locuri din str. Mehedinți nr. 15

Carte Funciara nr.: 39107

UAT: CLUJ-NAPOCA


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp.)

Valoarea de impozitare (RON)

Mențiuni

2

2Cc.

1000.00

împrejmuit cu gard de plasa

Total:

1000.00


B: Date referitoare la construcții

Nr. constr.

Suprafața constr. la sol

Valoarea de impozitare (RON)

Suprafața constr. desfasurata:

Total:


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREOGRAFIC '70

Pct

E

(m)

N

(m)

158

584691.60

390019.51

18

584690.37

390019.52

15

584671.59

390019.57

151

584670.69

390004.96

152

584669.50

389987.24

153

584668.78

389972.95

200

584666.88

389971.52

W

584667.10

389969.73

T5T

584668.92

389970.07

155

584682.96

389969.50

T5T

584688.39

389969.41

Suprafața totala masurata=1000.00 mp

Suprafața din act=2825.00 mp


Executant: 1

Data:Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date

Stampila BCPI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI


scara 1:500

(intravilan)

Nr. cadastral:

Suprafața masurata:

Adresa imobilului:

2825.00

loc. Cluj-Napoca-intravilan

Cresa 120 locuri din str. Mehedinți nr. 15

Carte Funciara nr.: 39107

UAT: CLUJ-NAPOCASITUAȚIA ACTUALA      --------------------------------------

Nr. cadastral

SupratatE

(mp.)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

2825.00

Cc.

loc. Cluj-Napoca-intravilan

Cresa 120 locuri din str. Mehedinți nr. 15

Total:

2825.00

SITUAȚIA VIITOARE

Nr. cadastral

bupratati <mp-)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

1825.00

LOT 1 ICc.

loc. Cluj-Napoca-intravilan

Cresa 120 locuri din str. Mehedinți nr. 15

1000.00

LOT 2 2Cc.

loc. Cluj-Napoca-intravilan Teren

Total:

2825.00Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de date


Stampila BCPI