Hotărârea nr. 87/2009

Hotărârea 87/2009 - Modificarea Hotărârii nr. 296/2008 (modificarea şi completarea criteriilor de punctaj în vederea repartizării locuinţelor din fondul locativ de stat)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii nr. 296/2008 (modificarea și completarea criteriilor de punctaj în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.296/2008 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu Steluța Gustica, Chiorean Brândușa Alina, Chira Manuel, Csoma Botond, Florea loan Horea, Irsay Miklos, Laszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu-Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Petric Mircea Cosmin, Popa Adrian, Popa Liviu, Pop loan, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Stamatian Vasile Florin, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan, Vușcan Gheorghe;

Analizând Referatul nr. 30 din 21.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 296/2008;

Reținând prevederile H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996 republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pt. 2 lit.”c” 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art I. Se modifică Hotărârea nr. 296/2008, în sensul modificării și completării criteriilor de punctare, după cum urmează:

c. Criterii de bază:

Pct. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

„Solicitantul să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat locuință proprietate personală sau o cotă parte moștenită, din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 9 mp., pe teritoriul României, după 01.01.1990.”

După pct. 2, se introduce pct. 3, care va avea următorul conținut:

„Solicitantul să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat o suprafață de teren mai mare de 150 mp., pe teritoriul României, după data de 01.01.1990.

d. Criterii de selecție:

Cap.I. Punctai acordat pentru condiții de locuit Se modifică alin. 1, astfel:

„Pentru chirie în locuință privată (cu contract de închiriere vizat de Administrația Financiară Cluj) După alin. 1, se introduce un alineat nou, care va avea următorul conținut:

20 pct.”

„Pentru fiecare an în chirie, începând cu data depunerii dosarului pentru obținerea unei locuințe”

5 pct. .”

Cap.IL Starea civilă

 • - Se introduce un alineat nou, care are următorul conținut: „Se punctează doar una din situațiile expuse la pct. a, b sau c.”

 • - Se modifică alin. 4, care va avea următorul conținut:

  „ persoane în întreținere (copii, copii adoptivi, părinți, bunici) care nu realizează venituri:

  • - 1 -2 persoane

  • - peste două persoane, pentru fiecare persoană în plus

  8 pct

  1 pct.

Cap. 111. Venitul mediu net/membru de familie

- Se introduce un alineat nou, care are următorul conținut:

„ mai mare decât venitul mediu net pe economie, dar nu mai mult de 2000 lei

5 pct. ”

Cap. IV. Activitate profesională si studii

Se introduce un alineat nou, care va avea următorul conținut:

„Se punctează ultima formă de studii absolvite cu diplomă”.

După acest alineat, se introduc și se punctează următoarele forme de învățământ absolvite cu diplome:

 • - doctorat                                                                                                   30 pct.

 • - masterat                                                                                                  25 pct.

- studenții înscriși la o universitate acreditată, cu carnetul de student vizat la zi și aflați

cel puțin în anul II de studii (punctaj care se cumulează cu punctajul pentru studiile medii) 5 p. ”

Cap.V. Condiții speciale

 • - Se modifică alin. 4, în sensul că se elimină acest criteriu de punctare

 • - Se modifică alin. 8, în sensul că se elimină acest criteriu de punctare

 • - Se modifică alin. 13, care va avea următorul conținut:

„persoane evacuate din case naționalizate și retrocedate fostului proprietar (a expirat termenul de 5 ani prevăzut de Legea nr. 10/2001 sau există sentință irevocabilă de evacuare).                                           40 pct.”

 • - Se modifică alin. 14, care va avea următorul conținut:

„persoane în curs de evacuare - au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc sau avocat sau care, conform legislației în vigoare:

- sunt în ultimul an de chirie la proprietar

30 pct.

- mai au 2 ani în chirie la proprietar

24 pct

- mai au 3 ani în chirie la proprietar

18 pct

- mai au 4 ani în chirie la proprietar

12 pct

- mai au 5 ani în chirie la proprietar

6 pct.

Cap. VII.

 • - Se modifică atât denumirea capitolului cât și conținutul acestuia, care va avea următoarea denumire și conținut: „VIL Cazuri de forță majoră, situații neprevăzute sau de excelență:

 • - la latitudinea comisiei                                                                                 0-20 pct.”

Cap. IX

 • - Se modifică și va avea următorul conținut:

„IX. Persoanele care au dublă cetățenie sau care au dobândit cetățenia română după data de 01.01.1990 vor completa, obligatoriu, dosarul cu înscrisuri (adeverințe de la Oficiul de Cadastru sau Biroul de inventariere a proprietăților sau de la o altă instituție de stat) care să ateste faptul că nu au avut și nici nu au proprietate privată în țara de proveniență.”

c. Criterii eliminatorii

Se introduce un alineat nou la cap. XII, care va avea următorul conținut:

„Persoanele care nu au un loc de muncă și nu pot face dovada înregistrării la A.J.O.F.M., respectiv a includerii într-un program de reconversie profesională, prin adeverințe eliberate de instituțiile abilitate.”

Art.II Celelalte prevederi din anexa la Hotărârea nr. 296/2008 rămân neschimbate. Anexa, astfel modificată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 87 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 87/2009


CRITERII DE PUNCTAJ

Criterii de bază:

 • 1. Solicitantul să aibă B.I. de Cluj-Napoca;

 • 2. Solicitantul să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat locuință proprietate personală sau o cotă parte moștenită, din suprafața utilă a unei locuințe, mai mare de 9 mp., pe teritoriul României după 01.01.1990;

 • 3. Solicitantul să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat o suprafață de teren mai mare de 150 mp. pe teritoriul României, după 01.01.1990;

Criterii de selecție:

I. Punctaj acordat pentru condiții de locuit:

 • - Pentru chirie în locuință privată (cu contract de închiriere vizat de Administrația Financiară Cluj) 20 p

 • - Pentru fiecare an în chirie, începând cu data depunerii dosarului pentru obținerea unei locuințe 5 p.

 • - Dacă stă la părinți sau rudenii, în funcție de mp. spațiu de locuit, ce revine pe membru de familie (contract de închiriere sau contract de comodat):

 • - >18 mp.                                                                                          0

 • - între 17,9 - 15 mp.                                                                                          3

 • - între 14,9 - 11 mp.                                                                                                5

 • - între 10,9-8 mp.                                                                                 7

 • - < 8 mp.                                                                                               10

II.Starea civilă:

Se punctează doar una din situațiile expuse la pct. a, b sau c.

a.

căsătorit

10 p

b.

necăsătorit

5 p

c.

familie monoparentală

10 p.

d.

persoane aflate în întreținere (copii, copii adoptivi, părinți, bunici) care nu realizează venituri :

- 1-2 persoane

8 p.

- peste 2 persoane, pentru fiecare persoană în plus

1 P-

HI. Venitul mediu net/membru de familie:

 • - mai mic decât venitul minim pe economie

 • - între venitul minim și mediu pe economie

 • - mai mare decât venitul mediu net pe economie, dar nu mai mult de 2000 lei

 • IV.Activitate profesională și studii:

Se punctează ultima formă de studii absolvite cu diplomă.

-doctorat                                                                                                 30

-masterat                                                                                                 25

 • - studii universitare de lungă durată cu examen de licență                                                  20

 • - școli tehnice, post liceale, colegii, subingineri                                                                15

 • - studenții înscriși la o universitate acreditată, cu carnetul de student vizat la zi și aflați

cel puțin în anul II de studii (punctaj care se cumulează cu punctajul pentru studiile medii)

 • - studii medii, profesionale, maiștri

 • - cursuri de calificare și perfecționare la locul de muncă

 • - studii generale

 • - fără studii (generale)

 • - vechimea în muncă - 1 pct. pentru fiecare an, fără a se depăși 20 p

 • V. Condiții speciale:

  • - pentru vechimea solicitării (dosarului depus) de locuință (începând cu anul 1997):

  • - până la un an vechime                                                                               0 p.

  • - câte 5 puncte pentru fiecare an de vechime a solicitării

  • - persoanele cu dizabilități (încadrate într-o categorie specială de handicap: motorii, psihic,TBC, diabet) 10 p

  • - veteranii și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii nr. 341/2004 (urmașii eroilor martiri, răniții și luptătorii în Revoluția din decembrie 1989) și ai Decretului -lege nr. 118/1990 ( persoane persecutate pe


motive politice de dictatura instaurată cu începere din 06.03.1945, precum și persoanele deportate în străinătate și prizonierii)”

 • - persoane care provin din case de ocrotire socială

-pensionari                                                                                         15

 • - pensionari de boală                                                                                     15

 • - locul de muncă, dovedit cu adeverință pe ultimele 12 luni                                                15

 • - locatari ai unor locuințe care nu mai prezintă siguranță în exploatare                                      30

 • - persoane evacuate din foste case naționalizate și retrocedate fostului proprietar (a expirat termenul de 5 ani

prevăzut de Legea nr. 10/2001 sau există sentință irevocabilă de evacuare)

-persoane în curs de evacuare -au proces de evacuare pe rol, notificare pentru evacuarea locuinței prin executor judecătoresc sau avocat sau care: - sunt în ultimul an de chirie la proprietar, conform legislației în vigoare -

 • - mai au 2 ani în chirie la proprietar                                              24

 • - mai au 3 ani în chirie la proprietar                                                 18

 • - mai au 4 ani în chirie la proprietar                                                 12

 • - mai au 5 ani în chirie la proprietar                                                  6

-persoane care locuiesc în imobile revendicate și au contract de închiriere încheiat cu Primăria mun. Cluj-Napoca, în

derulare

Vl.Starea sănătătii.în baza unui certificat, iar boala să fie cuprinsă în nomenclatorul bolilor

Vil. Cazuri de forță majoră, situații neprevăzute sau de excelentă:

- la latitudinea comisiei                                                                                         0 -20 p.

 • VIII. Solicitantul va completa obligatoriu dosarul cu cartea funciară după ultimele domicilii din cartea de identitate.

 • IX. Persoanele care au dublă cetățenie sau care au dobândit cetățenia română după data de 01.01.1990, vor completa, obligatoriu, dosarul cu înscrisuri (adeverințe de la Oficiul de Cadastru sau Biroul de inventariere a proprietăților sau de la o altă instituție de stat) care să ateste faptul că nu au avut și nici nu au proprietate privată în țara de proveniență.

Criterii eliminatorii

 • X. Solicitanții care ocupă sau au ocupat abuziv o locuință din fondul locativ de stat, sau care au fost evacuați pentru neplata cheltuielilor cu titlu de chirie sau de întreținere, nu vor fi trccuți în lista de priorități.

 • XI. Solicitanți care din diferite motive au refuzat o repartiție a unei locuințe, pierd dreptul de a beneficia de o altă repartiție a unei locuințe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • XII. Nu pot beneficia de locuință din fondul locativ de stat:

Persoanele care nu pot face dovada unui venit permanent, în vederea achitării chiriei lunare și a cheltuielilor aferente întreținerii acesteia.

Persoanele care nu au un loc de muncă și nu pot face dovada înregistrării la A.J.O.F.M., respectiv a includerii într-un program de reconversic profesională, prin adeverințe eliberate de instituțiile abilitate.