Hotărârea nr. 86/2009

Hotărârea 86/2009 - Atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 12, ap. 1B, d-nei FIDEUAN ILEANA.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 12, ap. 1B, d-nei FIDEUAN ILEANA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. O. Goga nr. 12, ap. 1B, d-nei FIDEUAN ILEANA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Liviu Popa, Mihai Sandu, Claudia Anastase, Marcelus Lucian Suciu și Manuel Chira;

Analizând Referatul nr. 27 din 21.01.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str O. Goga nr. 12, ap. 1B, d-nei FIDEUAN ILEANA;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d- nei FIDEUAN ILEANA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. O. Goga, nr. 12, ap. 1B. Locuința este compusă din: una cameră = 16,37 mp. și dependințe în comun: una bucătărie = 7,52 mp (S af. = 3.01 mp).; una cămară = 0,95 mp. (S af.= 0,38 mp.); WC = 1,32 mp.( S af.= 0,53 mp.); antreu = 3,81 mp.(S af.= 1,52 mp.); coridor = 2,70 mp.(S af.= 1,08 mp.).

ART 2. Termenul închirierii este până la data de 08.04.2009, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 86 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)