Hotărârea nr. 83/2009

Hotărârea 83/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare şi amenajare Sala de sticlă şi Ghişeul unic la Primăria municipiului Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare sala de sticlă și ghișeul unic la Primăria municipiului Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare sala de sticlă și ghișeul unic la Primăria municipiului Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12358/445/21.01.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor thnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare sala de sticlă și ghișeul unic la Primăria municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare și amenajare sala de sticlă și ghișeul unic la Primăria municipiului Cluj-Napoca“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 83 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu


26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 83/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare și amenajare sala de stielă ;i ghișeul unic la Primăria municipiului Cluj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Moților nr.l

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Varianta constructivă propusă:

Spațiul actual al sălii de sticlă, va avea destinația "sala de consiliu"cu zonă de acces separată de holul clădirii și zona specială de traducere simultană, cu acces direct din incintă. Suprafața sălii propuse este de 157,52 mp. și 40 mp. camera tehnică pentru aparatură.

Finisajele interioare se referă la pardoseli și plinte, pereți, tâmplărie, ușa de la intrare și drapaje. Instalațiile fac referire la climatizare, ventilare și la cele electrice și termice, precum și sonorizare și proiecție simultană.

Pentru ghișeul unic, cu spațiul format din două încăperi cu suprafețe utile de 120,90 mp, se propune realizarea următoarelor cerințe: zona de preluare documente, zona de eliberare documente, zona de așteptare, fotocopiere la relații cu publicul, zona de arhivare etc.

Decorul ambiental va contribui la crearea condițiilor civilizate de lucru cu publicul.

Devizul general estimativ al investiției :

Total : 1.083.465 lei fara T.V.A.: din care:

Sala de sticlă: 873.509,00 lei fără T.V.A;

Ghișeul unic: 209.956,00 lei fără T.V.A