Hotărârea nr. 81/2009

Hotărârea 81/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Mansardare Grădiniţa Buburuza (nr. 73) str. Cioplea fn., municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Mansardare Grădinița Buburuza (nr. 73), str. Cioplea f.n, municipiul Cluj-Napoca"1,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mansardare Grădinița Buburuza (nr. 73), str. Cioplea f.n, municipiul Cluj-Napoca"" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 13913/445/22.01.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "" Mansardare Grădinița Buburuza (nr. 73), str. Cioplea f.n, municipiul Cluj-Napoca""',

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ""Mansardare

Grădinița Buburuza (nr. 73), str. Cioplea f.n, municipiul Cluj-Napoca"'’, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 81 din 27 ianuarie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr.81/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Mansardare Grădinița Buburuza (nr. 73), str. Cioplea f.n, municipiul Cluj-Napoca^

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Cioplea f.n, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform

devizului general cu TVA, în prețuri noiembrie 2008 este: 885.672 LEI ( fara T.V.A.)

Din care C+M          652.067 LEI

Regimul de înălțime al construcțiilor : P+E+M, S construită = 335 mp, S existentă=670 mp, S propusa=1005 mp.

Construcții: 2 săli de grupă, 2 grupuri sanitare pentru copii și unul, separat, pentru educatoare, sală de luat masa, 1 cabinet logopedic, 1 sală bibliotecă, 1 vestiar personal, 1 sală pentru călcat lenjerie, 1 sală pentru calculatoare, montcharge (lift pentru transportarea hranei la etaje)

  • •  Clădirile sunt situate în zona seismică F

  • •   Durata de realizare a investiției: 6 luni

  • •  Finanțarea investiției: din bugetul local.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.