Hotărârea nr. 80/2009

Hotărârea 80/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Mansardare Grădiniţa Dumbrava Minunată”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrava minunată“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrava minunată" - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.12355/445/21.01.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrava minunată";

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrava minunată", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Jr. Radu-Marin Moisin

Nr. 80 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu

26 voturi)


/Contrasemnează: /Secretarul municipiului Jr.Aurora Țaranure


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexa la Hotărârea nr. 80/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Mansardare clădire Grădiniță Dumbrava minunata”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Grigore Alexandrescu nr. 47

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totală a investiției conform

devizului general, prețuri decembrie 2008: 4.863.720 lei (fără TVA)

  • > Din care C+M :                         4.098.200 lei (fără TVA)

  • > Regim de înălțime: S parțial+P+E+M

  • >  Mansarda va cuprinde: patru săli de grupă, grupuri sanitare, cabinete, vestiare, debarale, sală ferstivă, spații circulație

  • > Suprafața construită:                        Sc =   1280 mp

  • > Suprafața desfășurată construită propusă:     Sdc =   3840 mp

  • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local

  • >  Durata de realizare a investiției: 12 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.