Hotărârea nr. 79/2009

Hotărârea 79/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Mansardare Grădiniţa Dumbrăvioara”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

“Mansardare clădire Grădinița Dumbrăvioara“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrăvioara“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12351/445/21.01.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrăvioara“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Dumbrăvioara“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr.79 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu

26 voturi)
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 79/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Mansardare clădire Grădinița Dunibrăvioara”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Detunata nr. 2

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totală a investiției conform

devizului general, prețuri octombrie 2008: 2.013.632 lei (fără TVA)

  • > Din care C+M:                         1.718.763 lei (fără TVA)

  • > Regim de înălțime: S parțial+P+E+M

  • > Mansarda va cuprinde: șase săli de grupă, din care patru săli noi și două săli mutate de la parter, două dormitoare, două săli de mese, oficii, vestiare, grupuri sanitare, birouri, cancelarie, holuri și casa scării

  • > Se va monta centrală termică proprie

  • > Suprafața construită:                       Sc =   1035 mp

  • > Suprafața desfășurată construită propusă:     Sdc = 3105 mp

  • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local

  • >  Durata de realizare a investiției: 12 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.