Hotărârea nr. 78/2009

Hotărârea 78/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Mansardare Grădiniţa Poieniţa”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții

“Mansardare clădire Grădinița Poienița44

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarerea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Poienița44 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 12345/445/21.01.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Poienița44;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Mansardare clădire Grădinița Poienița44, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr.78 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu

26 voturi)MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexa la Hotărârea nr. 78/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Mansardare clădire Grădiniță Poienița”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Alvema nr. 63

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totală a investiției conform

devizului general, prețuri octombrie 2008: 1.457.726 lei (fără TVA)

  • > Din care C+M:                         1.085.327 lei (fără TVA)

  • > Regim de înălțime: S parțial+P+E+M

  • > Mansarda va cuprinde: trei săli de grupă, sala de mese, vestiare, birouri, depozite, vestiare grupuri sanitare, cabinet logoped, cabinet metodic, sala festivă,holuri și casa scării

  • > Se va monta centrală termică proprie

  • > Suprafața construită:                         Sc =   847 mp

  • > Suprafața desfășurată construită propusă :     Sdc =   2541 mp

  • >  Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local

  • >  Durata de realizare a investiției: 6 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.