Hotărârea nr. 76/2009

Hotărârea 76/2009 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Parking suprateran str. Fabricii nr. 4 – str. Fabricii de zahăr nr. 5, municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

II OT Â R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran str. Fabricii nr. 4-str. Fabricii de Zahăr nr. 5, municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran str. Fabricii nr. 4-str. Fabricii de Zahăr nr. 5, municipiul Cluj-Napoca ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5027/445/12.01.2009 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran str. Fabricii nr. 4-str. Fabricii de Zahar nr. 5, municipiul Cluj-Napoca ”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Parking suprateran str. Fabricii nr. 4-str. Fabricii de Zahăr nr. 5, municipiul Cluj-Napoca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local.

Art.3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Moisin

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Aurora, Țărmure

Nr. 76 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă Ia Hotărârea nr. 76/2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Parking suprateran str. Fabricii nr. 4-str .Fabricii de Zahăr nr. 5,

municipiul Cluj—Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Fabricii nr. 4-str. Fabricii de Zahăr nr. 5, municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • >       Valoarea totală a investiției conform

devizului general:             26.232.773 lei (fara TVA)

  • >      Din care C+M :               18.899.025 lei (fara TVA)

  • >      Regim de înălțime: S+P+3E+T

  • >      Număr locuri de parcare: 314

  • >       Durata de realizare a investiției: 24 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.