Hotărârea nr. 74/2009

Hotărârea 74/2009 - Aprobarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din taxa specială de apă în anul 2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate


din taxa specială de apă în anul 2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14302 din 22.01.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Apă Someș și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 74 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă Ia Hotărârea nr. 74/2009


Lista obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă pe anul 2009

- mii RON-

Denumirea obiectivului

Propuneri 2009 taxa speciala

Ob.l

A

înlocuirea rețelelor de apă potabilă pe străzile:

Giordano Bruno/parțial, Calea Turzii II, Fericirii-Piața Gării, Muncitorilor, Nirajului, Ștefan Mora, Mendeleev -H. Heine, Oașului,

350,00

Ob.2

Extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare pe străzile: Sportului, Barbu Lăutaru, Fundătura, Dobrogei, Zarandului,

360,00

Ob.3

Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare din mun. Cluj-Napoca, etapa a IV -a:

Apa: Târnavelor, Anina/partial, Dionisie Roman, Mărgăritarilor, Diaconul Coresi, Zambilei, Ion Andreescu, Rarău, Vântului/parțial, Magaziei, Iasomiei, Ecaterina Varga, Copacilor, Fânului, Frumoasa, Lucernei, Pripor, Zaharia, Carcalechi, Oradiei

1.144,00

TOTAL:

1.800,00