Hotărârea nr. 72/2009

Hotărârea 72/2009 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59 şi aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59 și aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59 și aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 224149/45/20.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59 și aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale H.G. nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59, înscris în CF nr. 55094, cu nr.topo. 19445, format din casă din lemn, în str. Cosminului nr. 59, cu o cameră, bucătărie, curte și grădină, prin extindere, baie, cămară, verandă și teren în suprafață de 719 mp., și se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra terenului, după cum urmează:

casă din lemn, compusă din: o cameră, bucătărie, prin extindere baie, cămară, magazie și verandă, cu teren în suprafață de 88 mp., în str. Cosminului nr. 59, va fi înscris în CF NOU cu nr. topo. 19445/1, în favoarea lui Uszkay Joszef;

terenul în suprafață 631 mp., va fi reînscris în CF nr. 55094, cu nr. topo. 19445/2, în favoarea Statului Român.

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul


municipiului și evidența proprietății.


Președinte de ședință,

Jr. Radu-Marin Moisin

Contrasemnează: Secretarul manicipi Jr. Aurora/Marmure

Nr.72 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 72/ 2009

DOCUMENTAȚIE TEHNICA CADASTRALA

PENTRU DEZLIPIRE IMOBIL

Amplasament: Cluj-Napoca, str. Cosminului nr. 59

JUD. CLUJ


Beneficiari: Uszkay Jozsef

Adresa : Loc. Cluj-Napoca, str. Cosminuli nr. 59, Jud: Cluj

DATA: decembrie 2008


CMIT

MEMORIU TEHNIC
 • 1. Denumirea lucrării: Plan de amplasament si delimitare a corpului de

proprietate avînd nr. _________/2008 din registrul de evidentă propriu.

2 Beneficiarii lucrării:

JJszkay Jozsef cudomiciliul in Cluj-Napoca, str.

Cosminului nr.\9< Jud. Cluj.

3. Executantul lucrării: BOTA VASILE aut CJ nr. 161, Cluj-Napoca.

4 Obiectul lucrării:

- teren situat pe teritoriul administrativ al loc. Cluj-

Napoca, jud. CLUJ

5. Scopul lucrării: Documentația topografică a fost executată la cererea

beneficiarilor pentru :

DEZLIPIRE

6 Amplasamentul corpului de proprietate : este amplasat pe teritoriul adm al loc. Cluj-Napoca, str.Cosminului nr.59 si are ca vecini astfel: la N -Statul Român, la E - Statul Român; la S - Statul Român ; la V - Statul Român.

7. Situația juridica a corpului de proprietate:

Este identificat sub NR.TOPO. 19445 din C.F. 55094

8. Operațiuni topo cadastrale:

Lucrarea a fost executată în sistem de proiecție STEREO' 70 folosind aparatul electrooptic Leica.

Ca puncte geodezice de sprijin vechi s-au folosit:

Releu TV Feleacu

Observator Meteo Feleacu

Dealul Steluta

Starea punctelor geodezice vechi este buna.Nu s-au determinat puncte topografice noi

La măsurători au participat proprietarul Uszkay Jozsef, cu domiciliul

in Cluj-Napoca, str. Cosminului nr 59.


Măsurătorile s-au făcut astfel:

- s-a efectuat o staționare pe un punct de coordonate

cunoscute de pe care s-au făcut citiri in vederea orientării pe punctele aratate mai sus.

Din St 100 s-au efectuat măsurătorile corpului de proprietate.

S-a întocmit un plan de incadrare in zona scara 1: 2000. Suprafața s-a calculat prin metoda analitica, din coordonatele rectangulare ale punctelor de contur ale parcelei.

Documentația s-a întocmit cu respectarea normelor și toleranțelor în vigoare.

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATRE IMOBILIARA...

Nr. De înregistrare


./...../...../20...


 • I. CERERE DE SOLICITARE INFORMAȚII

Subsemnatul BOTA VASILE, cu sediul social in CIuj-Napoca, Str. Piața Mihai Viteazu , Nr.ll, Bl.D, Sc.l, Ap. 14, Județul Cluj, posesor al CI seria KX nr.027231, CNP 1500622120650.

In vederea întocmirii documentației cadastrale.........................................,

pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al localității........., identificat

prin (tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa imobilului)..                           ............

va solicitam următoarele informații       . ffe,. .                .. Air.. .'fecsA...                       . .7^PZ ..

rv... pp. ț.e feu, .&?>&.... &           . p.e.c, ......

n. CONVENȚIE

Intre................J.0..t^.V..P................in calitate de proprietar al imobilului mai sus

menționat si BOTA VASILE persoana fizica autorizata, au convenit următoarele:

 • 1.   BOTA VASILE va executa o documentaie cadastrala pentru imobilul mai sus menționat.

 • 2.   Termenul de execuție al documentației este de ..'^.C/.zile, incepand cu data

 • 3.   Onorariul convenit pentru lucrările menționate la punctul 1 este de....x^yC<^Ur&?Â-...........lei si

reprezintă....................din care s-a achitat avansul

in suma de.........~......cu chitanța nr...................din data de..........77......................urmând ca restul de

.............t7.......sa fie achitat la data                                                ;

 • 4.    Plata va fi efectuata prin.................., in următoarele conditiii^i^^.'(P'^?s#.....0^^.A^

 • 5.   Persoana fizica/juridica autorizata va depune documentația necesara recepției si înscrierii in carte funciara si va ridica incheierea de carte funciara si extrasul de carte funciara de informare

 • 6.    Prezenta convenție se incheie in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru a fi depus la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in vederea obținerii informațiilor solicitate si unul in documentația supusa înscrierii in cartea funciara.

  Proprietar

  Nume, prenume Semnătură J


  Data


Executant

BOTA VA


AUT

CĂTRE

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA..

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)................U..5......d.P. .&.$.(?. £............................................................,

domiciliat(a) in localiatea......G..G^.7...T/>1.4f3C).G^........................................................str.

............GO.&.H/.kl.Q.AfD............................... ,  nr.....^.^....., legitimat(a) cu CI/BI seria..£>..., nr CNPJ..b.&Q.M.MU.Q .................................................,

prin prezenta declar pe propria răspundere, in calitate de proprietar al imobilului .. .4aA r*os-.....G. L.U. J.- . MIA C.4 îsx •.. .G C? h El/A V. U U ,i .,. 5. £).......................

sub sancțiunile de art.292 Cod Penal, ca nu am instrainat bunul imobil (sau o parte a acestuia) si imi asum intreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate BOTA VASILE a următoarelor       acte       doveditoare       a       dreptului       de       proprietate

...........^.i...^.5..G^...>..c.c^.T/ejâ.c.T......t9.c:......................... ......zsk.........AG-.....Cl

in vederea identificării limitelor bunului imobil masurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

DATA(fo../.J.(......../..IRC#DECLARAȚIE

Subsemnatul(a) V. h £.£#4 .-4.0. Ă- $ .e..+?.....................domiciliat in

localitatea ...C.jL.V.j.~ H.d-ri’c.c...... str                  G9J... nr        , Bl.           Sc.

........ Et 7....., Ap .—... județul .G. Go J

Declar ca am luat la cunoștința de prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, si cunt de accord ca datele mele personale sa fie prelucrate de către ANCPI/OCPI in conformitate cu dispozițiile legale.

Semnătură


Nr.Cerere

: 135024/5.11.08

Elib. 10.11.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr : 55094             Comuna/ Oraș/ Municipiu ;€LUJ NAPOCA

A. Partea I-a                /."'■■■

;

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

4.

19445

Casa din lemn,in str.Cosminului nr.53,J camera,bucătărie,cuarte si gradina,prin extii camera, baie, camara, magazie, veranda.

idere

719

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1

2

STATUL ROMAN in adm.op.a

Consiliului popular al mun.Cluj Napoca încheiere nr.4016-4032/1983

C. Partea a Iii- a


Asistent-registrator,

\Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt.

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la Informare șl nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notaru>ubllc.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit 4549572008 pentru serviciul/ < e publicitate imobiliară cu cod 773

Red.TM

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:2000


^(,,ST^X


\4A/CPI


sile £/


Plan de amplasament si delimitare corpului de proprietate cu propunerea de dezlipire

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

719 mp

loc. Cluj-Napoca str. Cosminului nr. 59

Cartea Funciara nn

55 094 Cluj Napoca

UAT   CLUJ-NAPOCA 54975Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

a^STRA.%


na B/C

OTA VAS I LE

Situația actuala

(inainte de dezlipire)

Situația viitoare (dupa dezlipire)

Nr.

topo

Nr.

CAD

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. topo

NR

CAD

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

19445

719

(dh măsurători

teren

Casa din lemn, compusa din: 1 camera.bucatarie, curte si gradina, prin extindere camera, baie, camara, magazie, veranda, in str. Cosminului nr. 59.

19445/ 1

88

Teren

Casa din lemn, compusa din:

1 camera.bucatarie, prin extindere camera, baie, camara, magazie, veranda, in str. Cosminului nr. 59.

LOT 1

19445/2

631

Teren

Teren

Statul Roman in adm.

op. a Consiliului popular al mun. Cluj-Napoca

LOT 2

TOTAL

719

TOTAL

719

-Plan de amplasament si delimitare corpului de proprietate LOT 1 Scara 1:100


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

88 mp

Cluj-Napoca

Str. Cosminului nr.Sî

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA 54.975Parcela (1) CC

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1 laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

590193.96

393631.75

14.80

2

590189.27

393617.71

7.08

3

590182.69

393620.32

4.79

4

590184.18

393624.87

0.61

5

590184.77

393624.70

4.17

6

590186.03

393628.68

1.80

7

590187.75

393628.15

5.36

8

590189.43

393633.24

4.77


S(l)=88.46mp  P=43.39m

Nr. parce fcj

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Va loc rec de impoafor»

(lei)

Mențiuni

ICC

Curți constructH

88

Teren împrejmuit

Total

88

B.

Date referitoare la construcții

Cod cocctnjctfe

Suprafața construita la sol |mp)

Valoarea de impoatore (toi)

Mențiuni

CI

88

-

Teren si casa din lemn, compusa din:       »

-

-

1 camera, bucătărie, pnn extindere camera, baiaz^m

camara, magazie,veraASa, in Certificat 1 str. Cosminului nr. 59         da Autorizare

/Ou \ Seria Cj Nr. 161/ J       G&iegoria B//

Total

88

-

INVENTAR DE COORDC

>NATE

Sistem de proiecție : STEREOGRARC *70

Pct.

E(m)

N(m)

țM VĂMILE

Dota: DECEMBRIE / 2008                              *

Suprafața totala masurata =

Suprafața din act = 88 mp

88 mp

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date
Plan de amplasament si delimitare corpului de proprietate LOT 2 Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

631 mp

Cluj-Napoca

Str. Cosmlnulul nr.5?

Cartea Funciara nn

UAT

CLUJ-NAPOCA 54.975

u ■


Parcela (lot2) teren


Nr. Pct.


Coordonate pct.de contur


X [m]


Y [m]


9

10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


590174.50 590182.99 590191.66 590196.54 590197.35 590202.02 590203.89 590195.49

 • 590190.42 590189.45 590186.70 590180.78 590193.96 590189.27 590182.69 590184.18 590184.77 590186.03 590187.75

 • 590189.43


393601.02

 • 393597.67 393594.41

 • 393608.68 393611.07 393625.28

 • 393630.75 393634.59 393636.50 393636.77 393637.46 393620.55

 • 393631.75 393617.71 393620.32 393624.87 393624.70

 • 393628.68 393628.15 393633.24


9.13

9.26

15.08

2.52

14.96

 • 5.78

9.24

5.42

1.01

2.84

17.92

20.51

14.80

7.08

 • 4.79

0.61

4.17

 • 1.80S (lotl)=631 mp P=113.66mA. D ife referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozlore (tei)

Mențiuni

1

Teren

631

Teren împrejmuit

Total

631

8. Date referitoare la construcții

Cod

cocrtrucik»

Suprafața construita la soi (mp)

Valoarea de impoatore (tei)

Mențiuni

-

-

Teren in str. Cosminului nr. 59

-

Statul Roman în adm. op. a Consiliului popular almyn-

Total

-

Cluj-Napoca

INVENTAR DE COORDC

JNATE

/O~  \ Certififegf=ut^A^\

VaAut.5fizWsll-E [Uj \ S&na Cj Nr. /61

OT                    z

\ iBjDTA § Dala; NOIEMBRIE/2008 \     VAS 11 F

Sistem de proiecție : STS5EOGRAAC '70

Pct.     I

E(m)

N(m)

Suprafața totala masurata =

Suprafața din act = 631 mp

631 mp

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea Imobilului in baza de datearr.tab


Calculul suprafeței

Nr.


3Coordonate pct.de contur 3 Lungimi 0 ăâăaăăââăăâaăââaaââaăăâăăâ ' 1 at u r i ° 3 X [ml 3 Y [m]     3 D(i,i+1)°

:0iiiîiiiiiîii0iîiîiîîiiîîî0îîîîiîîii’ 3  1 3  2’3°

«+-f-+ + -f-fr+-f-f + -f-Tn1+ + + + T++-f-f + -f-+<7l+Tf Tf T f f+’

O

1 3

590193.96 3

393631.75 3

14.80

O

o

2 3

590189.27 3

393617.71 3

7.08

o

0

3 3

590182.69 3

393620.32 3

4.79

o

o

4 3

590184.18 3

393624.87 3

0.61

o

o

5 3

590184.77 3

393624.70 3

4.17

o

o

6 3

590186.03 3

393628.68 3

1.80

o

o

7 3

590187.75 3

393628.15 3

5.36

o

o

8 3

590189.43 3

393633.24 3

4.77

o

CĂĂĂAĂÂÂÂÂĂĂÂĂĂÂĂAĂĂĂĂÂÂÂAĂÂÂAÂĂĂĂĂÂĂĂÂĂz'XAĂÂĂ^

* S(l)=88.46mp  P=43.39m                      °

eiiiîîîîiîiîîîîiîîiîîîifîiiiîîiiiîîiiiiîîîiii’Ă

Parcela(tot) teren «îiiîiîlNiiîtiîiîîîîîîiiiiiiîiiîiiNiiiîiiîii» ° Nr. 3Coordonate pct.de contur 3 • uno-îim o 0 Pct. ĂÂAAÂÂÂÂÂĂĂAAÂAAAÂAÂAÂÂAAA' o      3’"“   “    ~ “

Lungimi laturi x [m]     3 Y [m]     3 D(i,i+1)°

:iîfîitîîî0tîîîihittîl0iîtîîtîtt1

O

1


iîîîîîîîi0iîiîî_____________________

o o 3        1       3        2       3      3

îillîîlll0îllîllllîllî01111îiîlllîî0ilîîllîii

0

9

3

590174.50

3

393601.02

3

9.13

O

o

10

3

590182.99

3

393597.67

3

9.26

o

o

11

3

590191.66

3

393594.41

3

15.08

o

o

12

3

590196.54

3

393608.68

3

2.52

o

o

13

3

590197.35

3

393611.07

3

14.96

o

o

14

3

590202.02

3

393625.28

3

5.78

o

o

15

3

590203.89

3

393630.75

3

9.24

o

o

16

3

590195.49

3

393634.59

3

5.42

o

o

17

3

590190.42

3

393636.50

3

1.01

0

o

18

3

590189.45

3

393636.77

3

2.84

o

o

19

3

590186.70

3

393637.46

3

17.92

o

0

20

3

590180.78

3

393620.55

3

20.51

o


6 S(lotl)=718.77mp  P=113.66m                0


eîtlîîlîlillîlîîîIîlliiîiîliîiiliîiiîiîiilili’Ă


bx/Sox9/S»x.


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

NR. 40877 din 19. 10. 2007

 • I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.l Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca,cu sediul in strada Moților nr.3, reprezentat prin primar EMIL BOC.director economic OLIMPIA MOIGRADAN si director D.P.M.E.P. STEFANIA GABRIELA FERENCZ, pe de o parte si USZKAY JOZSEF poseror al Buletinului de identitate seria K.X. nr. 418427 eliberat de Politia Cluj-Napoca la data de 28.03.2005, domiciliat in municipiul Cluj Napoca, str. COSMINULUI NR. 59 .Tud.Cluj pe de alta parte, in baza Legea nr.l 12/25.nov. 1995 ca urmare a cererii 3029 din 16.01.2006 aprobata in H.C.L. nr. 589 din 25.09.2007, a intervenit următorul contract:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2 Obiectul prezentului contract il constituie vanzarea-cumpararea locuinței situata in municipiul Cluj Napoca, str. COSMINULUI NR. 59 conform schiței din documentația de intabulare ce face parte integranta din contract.

Art.3 Locuința ce se vinde este ocupata de cumpărător in baza contractului de închiriere nr. 88817 din 12.12.2005 si este compusa din 2 camere si dependințe cu o suprafața utila de 57,06 mp., precum si cota indiviza de 100% din suprafața de folosința a imobilului identificat sub nr.topografic 19445 din c.f. col. 55094.

Art.4 O data cu locuința se vând următoarele: magazie = 9,61 mp., imprejmuiri in cota de 100 %.

Art.5 Se atribuie cumpărătorului(rilor) suprafața de 88/88 mp.aferent construcției cota de 100 % în proprietate conform Legii nr. 18/1991. art. 36.-2-

 • III.PRETUL

Art.6. Prețul de vanzare a locuinței, conform procesului - verbal nr. 1156/02.03.2006        este de        32.481 lei (RON) - in litere

treizecisidouademiipatrusuteoptzecisiunulei (RON) din care : prețul garajului         773 lei (RON)

prețul boxa

prețul magazie        2.230 lei (RON)

prețul împrejmuirii

Art.7 Cumparatorul(oarea)declar in baza declarației notariale nr. 1280 din 06.06.2007 autentificată la notar TELEKY ZSOLT ATTILA din CLUJ-NAPOCA ca:

- nu sunt căsătorit

nu am si nu am avut atat eu, soția (soțul), cat si copii minori, sau alte categorii de persoane, cu drept locativ, înscriși in contractul de închiriere nr. 88817 din 12.12.2005 alta locuința proprietate personala si nici nu am instrainat o alta locuința după 1 ianuarie 1990.

 • IV.MODALITATILE SI CONDIȚIILE DE PLATA

Art.8 Prețul locuinței va fi plătit de cumpărător astfel:

 • a)  Avans din valoarea locuinței -  8.843 lei (RON)- in litere -

optmiioptsutepatruzecisitreilei (RON)

prețul magaziei      2.230 lei (RON)

x retul boxa

împrejmuiri           773 lei (RON)

Total plata avans : 11.846 lei (RON) - in litere - unusprezecemiioptsutepatruzecisisaselei (RON) - ce s-au achitat in numerar la caseria Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, la data încheierii prezentului contract de vanzare-cumpărare cu chitanța nr. 124478 din

 • 19.10.2007.

 • b) diferența de 20.635 lei (RON) - in litere - douazecidemiisasesutetreizecisicincilei -in rate lunare cu dobanda de 4,22 % pe an in 5 ani, conform contractului de rate lunare nr. 944 din 19.10.2007 anexa la prezentul contract.

 • V.OBLIGATIILE VÂNZĂTORULUI

Art.9 Vânzătorul se obliga sa predea cumpărătorului,locuința ocupata de către acesta in baza contractului de închiriere nr. 88817 din 12.12.2005 in baza procesului verbal de primire- predare a locuinței nr. 977 din 2007 proces-verbal care face parte integranta din prezentul contract de vanzare cumpărare.

(k

-3-

 • VI.OBLIGATIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art.10 Cumpărătorul se obliga sa plateasca prețul locuinței in suma prevăzută la art.8 lit.a si daca e cazul, eșalonările prevăzute la art.8 lit.b.

Art.ll In conformitate cu prevederile art.9 alin.8 din Legea nr.l 12/1995, locuința dobândita in baza prezentului contract, nu poate fi instrainata timp de 10 ani de la data cumpărării

Art.12 Cumpărătorii ce devin proprietari prin efectul prezentului contract,a locuințelor situate in imobilele considerate monumente istorice, prevăzute de art.2, lit.cdin Ordonata Guvernului României nr.68/1994, aprobata prin Legea nr.41/1995, vor respecta prevederile privind protecția,conservarea si restaurarea imobilului in conformitate cu prevederile art.24 din O.G.R. nr.68/1994, aprobate prin Legea nr.41/1995.

 • VII.RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.13 Nerespectarea obligațiilor de plata prețului de către cumpărător, in condițiile stabilite in cap.IV., duce la plata penalităților de intarziere stabilite de prevederile legale in vigoare, aplicate la suma restanta pentru fiecare zi de intarziere.

Art.14 In cazul neachitarii a sase rate consecutive (si a penalităților ce decurg din neefectuarea plăților) se va proceda la executarea silita, in baza prezentului contract, care are valoare de înscris si constituie titlu executoriu.

Art.15 Locuința, obiect a prezentului contract este grevata cu ipoteca, in favoarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca, pana la achitarea integrala a valorii acestuia, in condițiile prezentului contract de vanzare-cumparare.

Art.16 Taxele care se vor achita pentru instituirea ipotecii vor fi suportate de către cumpărător.

Art.17 Eventualele litigii născute din executarea prezentului contract de vanzare -cumpărare sunt de competenta instanțelor de drept comun.             țj 9 jpj-/

Art.18 Prezentul contract intra in vigoare incepand cu data de____________________.

Art.19 In situația in care se vor stabili alti indici de calcul cu aplicare retroactiva, cumpărătorul se obliga la plata diferenței de preț.

Art.20 Alte precizări

-4-


Art.21 Prezentul contract s-a incheiat in 5 exemplare,in limba romana, toate au valoare de original si avand aceeași forța probanta, din care 3 exemplare se inmaneaza cumpărătorului.


VANZATOR


CUMPĂRĂTORconsiliul46'6al al'municipiului

CLUJ NAPdc

PRIMAR

EMIL BOC"'W;/


DIRECTOR ECONOMI^

OLIMPIA M0IGRADAW7NUMELE SI PRENUMELE

USZKAY JOZSEF

BULETINUL DE IDENTITATE

Seria K.X. nr. 418427BULETIN DE IDENTITATE Seria ______ nr. _________________


AM PRIMIT AZI

3 EXEMPLARE DIN CONTRACTUL DE VANZARE-CUMP ARARE

(in original)         \

SEMNĂTURA   1

n 9 ’W? wn

/

b i.       < t U-J

v 'A


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE


ANEXA II. LA CONTRACTUL

DE VANZARE-CUMPARARE NR. 40877DIN 19.10.2007


PROCES VERBAL NR. 977 de predare-primire a locuinței încheiat azi


Consiliului local al municipiului Cluj Napoca,cu sediul in municipiul Cluj Napoca, str.Motilor nr.3, reprezentat prin Direcția Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietății, in calitate de vanzator si subsemnatul USZKAY JOZSEF .I.seria K.X. nr. 418427 eliberat de Politia Cluj Napoca la data de 28.03.2005, domiciliat in Cluj Napoca, str. COSMINULUI NR. 59 - in baza contractului de vanzare-cumparare nr. 40877 din 19.10.2007, am procedat primul la predare si secundul la primirea locuinței situata la adresa, str. COSMINULUI NR. 59 municipiul Cluj-Napoca.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal in 5 exemplare.


VANZATOR


CUMPĂRĂTOR


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


NUMELE: USZKAY

PRENUMELE: JOZSEF


RO M Â NI A

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE LOCUINȚE

ANEXA I. LA CONTRACTUL

DE VANZARE-CUMPARARE

NR.40877 DIN 19.10.2007


CONTRACT DE RATE LUNARE

NR. 944 DIN 19. 10. 2007

Art.l Consiliul local al municipiului Cluj Napoca cu sediul in str.Motilor nr.l-3,reprezentat prin primar EMIL BOC si director economic OLIMPIA MOIGRADAN , in baza contractului de vanzare cumpărare nr. 40877 din 19.10.2007 acorda beneficiarului USZKAY JOZSEF cu domiciliul in Cluj Napoca, str. COSMINULUI NR. 59 născut in Cluj-Napoca, Jud. Cluj la data de 11.04. 1958 fiul lui JOZSEF si a lui ANA posesor al B.I.seria K.X. nr. 418427 eliberat de Politia Cluj Napoca la data de 28.03.2005 un împrumut in valoare de 20635 lei (RON) pe o perioada de 5 ani cu o dobanda de 4,22 % pe an, suma reprezentând diferența de plata pentru achitarea contravalorii locuinței in care domicilieaza la adresa de mai sus.

Art.2 Dobanda totala 2177 lei (RON) număr rate 60

RATA CURENTA 344 lei (RON) - DOBANDA CURENTA 36 Iei (RON) = 380 lei (RON) RATA ULTIMA 339 lei (RON) - DOBANDA ULTIMA 37 lei (RON) = 376 lei (RON)

Art.3 Creditul si dobanda in rate lunare se vor achita direct la caseria Consiliului local al municipiului Cluj Napoca,str.Motilor nr. 1-3,începând cu data

la


Art.4 Neplata la scadenta a sase rate lunare atrage executarea silita asupra apartamentului si evacuarea persoanelor care ocupa locuinta.Executarea silita se face in baza pezentului contract care are valoare de înscris autentic si constituie titlu executoriu.

Art.5 Drepturile si obligațiilor pârtilor prevăzute in prezentul contract se completează cu drepturile si obligațiile ce decurg pentru acestea din Legea nr.l 12/1995,H.G.R.nr.20/1996, H.G.R.nr.l 1/1997 si cele prevăzute in contractul de vanzare-cumpărare.nr. 40877 din

 • 19.10.2007.

Art.6 Apartamentul este purtător de ipoteca in favoarea Consiliului local al municipiului Cluj Napoca pana la achitarea integrala a acestuia.

-2-

Art.7 Sumele achitate din surse proprii nu sunt portatoare de dobânzi.

Eliberat azi_________________ in 5 exemplare,din care 3 exemplare se

inmaneaza beneficiarului             ' *v!lji

NOTA :

Dobanda reprezintă jumătate din dobanda de referința stabilita anual de B.N.R. si se va recalcula anual,transmitandu-se cumpărătorului.

CUMPĂRĂTOR

CONSILIUL LC

CLUJ NAPjttffÂ'NUMELE: USZKAY PRENUMELE: JOZSEF B.I.Seria K.X. nr. 418427

DIRECTOR ECONOMIC

OLIMPIA MOIGRADAN^

l


VIZAT SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Am citi si am primit 3 exemplare din CONTRACTUL DE RATE LUNARE


NR. 944 DIN 19.10.2007

SEMNĂTURĂDIRECTOR D.F.I .S

STEFANIA GABRIELA FERENCZCotii

indiviză    100 %

Nr.

De n tuni ren

U.M.

Suprafața

crt. I.

spațiului Cameră

mp

19,47

2.

Cameră

mp

15,71

3. •

Bucătărie

mp

8,54

4.

Cămară

mp

3,36

5.

Baie

mp

3,71

6.

Antreu

mp

6.27

7.

Magazie

mp

9.61

A totali =


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Beneficiar :

USZKAYJOZSEF

CLUJ-NAPOCA

Adresa :

str. Cosminului nr. 59

Str. Moților nr. 3 D.F.I.S.

Cluj-Napoca


/&EMNZ plENT

hruRA

jData :

02.03.006


SCHITAFUNOTIONALA