Hotărârea nr. 69/2009

Hotărârea 69/2009 - Atribuirea spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16 subsol.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca B-dul Eroilor nr.16 subsol

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea, prin închiriere, a unui spațiu cu altă destinație către Asociația Județeană de Fotbal - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 1428 din 19.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea spațiului cu alta destinație situat la subsolul imobilului din municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16, în suprafață de 60 mp., către Asociația Județeană de Fotbal, pe o perioada de opt ani,

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă atribuirea, în regim de închiriere, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16, subsol, în suprafață de 60 mp., către Asociația Județană de Fotbal.

Art.2 - Termenul închirierii este de opt ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință, Jr Radu-Marin Moisin

Nr. 69 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. Aurora Țăfmure