Hotărârea nr. 68/2009

Hotărârea 68/2009 - Prelungirea contractului de asociere nr. 311/2004, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 311 din 28.12.2004, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 311 din 28.12.2004, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17, deținut de SC STIL ȚINȚOC SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 22 din 15.01.2009 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 311 din 28.12.2004, deținut de SC STIL ȚINȚOC SRL, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17, în suprafață de 34,69 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 311 din 28.12.2004, pe durata de doi ani, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17, în suprafață de 34,69 mp., având destinația de atelier producție marochinărie și reparații încălțăminte, deținut de SC STIL ȚINȚOC.

Art.2 - Cota de asociere de 230 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului nr. 311 din 28.12.2004. Contractul încetează de drept în momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 68 din 27 ianuarie 2009 ( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)