Hotărârea nr. 67/2009

Hotărârea 67/2009 - Prelungirea contractului de asociere nr. 316/2005, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 14.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de asociere

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Vușcan Gheorghe Ioan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 42 din 19.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 316/30.03.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în P-ța Unirii nr. 14, deținut de S.C. Evens SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 316/30.03.2005, pe durata de doi ani, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 14, deținut de S.C. Evens SRL.

ART.2 - Cota de asociere de 2000 lei/lună, indexabilă cu rata inflației va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 316/30.03.2005. Contractul înceteză de drept în momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 67 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)