Hotărârea nr. 66/2009

Hotărârea 66/2009 - Prelungirea contractului de asociere pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 43.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unui contract de asociere

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca, întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Vușcan Gheorghe Ioan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 67 din 21.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 231/02.11.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în B-dul Eroilor nr. 43, deținut de S.C. Valentin&Rareș Confex SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 231/02.11.2001, pe o durată de doi ani, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 43, în suprafață de 78,58 mp., având destinația de atelier de producție și prestări servicii, deținut de S.C. Valentin&Rareș Confex SRL.

ART.2 - Cota de asociere de 2000 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 231/02.11.2001. Contractul încetează de drept în momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.66 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


idu-Marin Moisin .Contrasemnează;

Secretarul nrfunicipiului Jr. AuroraȚârmure