Hotărârea nr. 62/2009

Hotărârea 62/2009 - Prelungirea contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spațiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vuscan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 66 din 19.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001 pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8, deținut de d-na Chișu Aurelia;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, pe durata de un an, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8, deținut de d-na Chișu Aurelia.

ART.2 - Cota de asociere de 650 lei/lună, indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 235/2001. Contractul încetează de drept în momentul predării spațiului către revendicator.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 62 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)