Hotărârea nr. 60/2009

Hotărârea 60/2009 - Plata cheltuielilor de judecată, a cheltuielilor de executare, a cheltuielilor de întreţinere, a penalităţilor de întârziere şi a fondului de rulment către Asociaţia de Proprietari Grigore Alexandrescu nr. 7.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata cheltuielilor de judecată, a cheltuielilor de executare, a cheltuielilor de întreținere, a penalităților de întârziere și a fondului de rulment către ASOCIAȚIA DE LOCATARI GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 12.412,95 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare, cheltuieli de întreținere, penalități de întârziere și fond de rulment către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 7- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 221209/411/06.01.2009 al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 12.412,95 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare, cheltuieli de întreținere, penalități de întârziere și fond de rulment către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 7, în baza Deciziei civile nr. 552/R/2008, pronunțată de Tribunalul Cluj, în dosarul nr. 2560/211/2007, irevocabilă, Somația și Procesul-verbal de cheltuieli din dosarul execuțional nr. 400/2008;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 552/R/2008;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI GRIGORE ALEXANDRESCU NR. 7 a sumei de 12.412,95 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, cheltueli de executare, cheltuieli de întreținere, penalități de întârziere și fond de rulment, conform Deciziei civile nr. 552/R/2008, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 2560/211/2007, irevocabilă.

Art.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția conomică și Serviciul juridic, contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Radu-Marin Moisin

Contrasemnează: ecretarul mimicipiului Jr. Aurora Cărmure

Nr. 60 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)