Hotărârea nr. 6/2009

Hotărârea 6/2009 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46 şi aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului.

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46 și aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46 și aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 198384/27.11.2008 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46 și aprobarea sistării stării de indiviziune asupra terenului;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale H.G. nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, înscris în CF nr. 6700, cu nr.topo. 9755/2/1, în suprafața de 3153 mp., prin formarea a două loturi conform cotelor deținute în CF, după cum urmează:

terenul în suprafață de 2883 mp. va fi reînscris în CF nr. 6700 cu nr. topo. 9775/2/1/1 și nr. cadastral 21387, în favoarea SC Complex Laboratoare SA;

- terenul în suprafață de 270 mp. va fi înscris în CF NOU cu nr. topo. 9775/2/1/2 și nr. cadastral 21388, în favoarea Statului Român.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală de dezlipire a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 44-46, înscris în CF nr. 6700, cu nr.topo. 9755/2/1, în suprafața de 3153 mp.

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Anexă la Hotărârea nr.6/2009


PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ COLȚAN DAN MIHAI

CERTIFICAT DE AUTORIZARE O.G.R

AUTORIZAȚIA NR. 854

Tel. 0744/889434

FIȘA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație tehnică topografică pentru dezlipire teren.

BENEFICIAR:

STATUL ROMAN cu drept de administrare operativa

CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ

S.C. COMPLEX LABORATOARE S.A

Loc. Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 44-46, jud. Cluj.

AMPLASAMENT

Intravilan Loc. Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 44-46, jud. Cluj.

EXECUTANT:

P.F.A. COLȚAN DAN MIHAI

DATA EXECUTĂRII:

OCTOMBRIE 2008


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : Documentație topografica pentru dezlipire teren, având numărul 389 în Registrul de evidenta a lucrărilor.

 • 2. Beneficiarul lucrării:

STATUL ROMAN cu drept de administrare operativa

CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ

S.C. COMPLEX LABORATOARE S.A

Loc. Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 44-46, jud. Cluj.

 • 3.Executantul lucrării: Coltan Dan Mihai, autorizație O.G.R. 854

4.Obiectul lucrării : Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situat în Intravilan Loc. Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 44-46, jud. Cluj. Pe acest teren sunt

amplasate construcții:

Nr. Cri.

Destinație

Suprafața ocupata la sol -mp-

Nr. etaje

Nr. incaperi

1

Complex de producție se laboratoare

1121

2

Cabina poarta comuna control

9

3

Constrcutie anexa

32

TOTAL

5484

 • 5. Scopul lucrării : dezlipire teren

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Corpul de proprietate este amplasat în Intravilan Loc. Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 44-46, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în CF nr. 6700, Cluj-Napoca , nr. topo. 9775/2/1, in suprafața totala 3153mp în favoarea STATUL ROMAN cu drept de administrare operativa CONSILIUL POPULAR AL MUN. CLUJ in cota de 270/3153 si in favoarea S.C. COMPLEX LABORATOARE S.A in cota de 2883/3153.

 • 8.     Operațiuni topo-cadastrale efectuate: S-a stationat in punctele GPS1 si GPS2 cu aparat GPS Sokkia Startuss, S-a utilizat metoda drumuirii combinata cu metoda radierii.

S-a calculat prin metoda analitica rezultând o suprafață de 3163mp. S-a elaborat planul de amplasament si delimitare al imobilului la scara 1: 500.

S-a utilizat o statie totala Sokkia pentru măsurători si un computer Pentium IV pentru prelucrarea datelor si întocmirea documentației.

întocmit

COLTAN DAN Mf

O.G.R. 854o

'HAI L


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI

Parcela(1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

371

587625.347

392658.791

44.338

398

587581.149

392662.317

16.989

397

587564.301

392660.131

4.628

396

587564.604

392655.513

0.250

395

587564.620

392655.264

6.460

394

587564.645

392648.804

29.846

385

587570.281

392619.495

2.528

384

587570.758

392617.012

6.550

382

587571.547

392610.510

6.137

334

587572.046

392604.393

5.633

335

587577.631

392605.127

35.958

341

587613.385

392608.954

3.028

342

587616.412

392609.038

1.478

355

587617.889

392609.078

30.362

358

587621.609

392639.211

11.160

359

587623.954

392650.122

8.780

371

587625.347

392658.791

8.780

359

587623.954

392650.122

8.780

S(l)=2883mp  P=231.686m

Parcela(2) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

355

587617.889

392609.078

1.478

342

587616.412

392609.038

3.028

341

587613.385

392608.954

35.958

335

587577.631

392605.127

5.633

334

587572.046

392604.393

5.681

336

587572.356

392598.720

44.680

351

587616.815

392603.158

6.017

S(2)=2 7 Omp P=102.475m

Construcție 1

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi 1 laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

379

587580.296

392618.083

11.937

372

587579.016

392629.951

9.075

369

587588.031

392630.990

6.003

364

587587.345

392636.954

23.916

368

587611.140

392639.358

3.785

361

587614.899

392639.800

12.501

349

587616.160

392627.363

3.150

347

587613.023

392627.078

12.060

345

587614.346

392615.091

1.317

343

587613.040

392614.920

5.976

341

587613.385

392608.954

35.958

335

587577.631

392605.127

5.633

334

587572.046

392604.393

6.137

382

587571.547

392610.510

6.550

384

587570.758

392617.012

9.598

S(Construcție)=1121.20mp P=

=153.596m

Construcție 2

1-

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

368

587611.140

392639.358

3.785

361

587614.899

392639.800

2.309

357

587614.546

392642.082

3.635

367

587610.923

392641.789

2.441

S (Constructie2)=8.80mp P=12.170m

Construcție 3

I

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

394

587564.645

392648.804

6.4 60

395

587564.620

392655.264

5.174

393

587569.787

392654.997

6.193

365

587569.787

392648.804

5.142

S(Constructie3)=32.61mp P=22.969m


Executant

Data:

Semnătură si

P L A N' D E IN C A D RARE - IN Z O N A

Scara 1:5000

L—34-48-C—a—4-I

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire.

Scara 1:500


Nr.cadastral

Suprafața măsurată

Adresa

3153

Intravilan, Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.44-46, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

6700

UAT

Cluj-NapocaI 270mp /

/   ;        587600,

l 340OL

C1


| 335

38®

o .37 6

374

~~38T»f

•0

373

377

e’375

334

382 /

6.l4m

r^3S5

\2.53m

33

/383


Situația actuala
Teren in str. Traian nr. 44-46; Construcție cu 2 apartamente, inscrisa in

C.F. nr. 120351, avand ca p.i.Cd împrejurimile, 2 porii intrare, pasajul, branșamentele, si coloana principala de apa. canal, gaz, electricitate, telefon, ezervor metalic îngropat, pentru combustibil lichid, cu cămin pompe si conducte alimentare rezervor de pe acoperiș, rețea termoficare, instalabile de paratraznet, acoperiș terasa, apoi corpul 1:2 case de scara, la subsol - punct termic, coridor închis, coridor deschis, la perter: cabina >oarta comuna control, hol, antreu, 2 posturi transformare, post celule, încăpere tablou joasa tensiune, camera recepție materie prima, rampa, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar, la etaj I, vestiar filtru femei, întreu si grup sanitar la etaj tehnic, acoperiș tibil lichid, corp funciar g „ is in C.F. nr. 6700..


cu’d." de semn£iv


Situația viitoare
TOTALTeren in str. Traian nr. 44-46;

Construcție cu 2 apartamente, inscrisa in C.F. nr. 120351, avand ca p.i.c.: împrejurimile, 2 porii intrare, pasajul, branșamentele, si coloana principala de apa, canal, gaz, electricitate, telefon, rezervor metalic îngropat, pentru combustibil lichid, cu cămin pompe si conducte alimentare rezervor de pe acoperiș, rețea termoficare, instalațiile de paratraznet, acoperiș terasa, apoi corpul 1:2 case de scara, la subsol - punct termic, coridor închis, coridor deschis, la perter cabina poarta comuna control, hol, antreu, 2 posturi transformare, post celule, încăpere tablou joasa tensiune, camera recepție materie prima, rampa, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar, la etaj I, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar la etaj tehnic, acoperiș rezervor combustibil lichid, corp funciar construit pe terenul înscris in C.F. nr. 6700.OLTEAN OVIDIU IȘ&

inspector de cadastru


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

B. Date referitoare la construcții


Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

CI

1121

C2

9

C3

33

Total

1163

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție STEREO 1970


Mențiuni


Pct

371

398

397

396

395

394

385

384

382

334


N(tn)

587625.347 587581.149 587564.301 587564.604 587564.620 587564.645 587570.281 587570.758 587571.547 587572.046


E(m)

392658.791

392662.317

392660.131

392655.513

392655.264

392648.804

392619.495

392617.012

392610.510

392604.393


Pct

335

 • 341

 • 342

355

 • 358

 • 359

371

359


N(m) ■

587577.631

587613.385

587616.412

587617.889

587621.609

587623.954

587625.347

587623.954


E(m)

392605.127

392608.954

392609.038 392609.078 392639.211 392650.122 392658.791 392650.122


Beneficiar: S.C. COMPLEX LABORATOARE S.A.

Teren in str. Troian nr. 44-46; Construcție cu 2 apartamente, inscrisa in C.F. nr. 120351, avand ca p.i.c.: imprejurimile, 2 porii intrare, pasajul, branșamentele, si coloana principala de apa, canal, gaz, electricitate, telefon, rezervor metalic ingropat, pentru combustibil lichid, cu cămin pompe si conducte alimentare rezervor de pe acoperiș, rotea termoficare, instalabile de paratraznet, acoperiș terasa, apoi corpul 1:2 case de scara, la subsol - punct termic, coridor închis, coridor deschis, la perter: cabina poarta co __L hol, antreu, 2 posturi transformare, post celule,

încapIbU phfife iune, camera recepție materie prima, rampa, femei, arifre^sbgrup sanitar, la etaj I, vestiar filtru femei, . —s.„ i-     -■' -|Ci acOperis rezervor combustibil lichid,


afl si grup sanitaf.la.ștaj ______r _. ___________________

cppstruit ffil^renul înscris in C.F. nr. 6700.Suprafața totala masurata = 2883mp Suprafața din act = 2883 mpData Octombrie 2008


rafala din măsurători si rea imobilului in baza de date


Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2883mp

Loc. Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.44-46, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

UAT     CLUJ-NAPOCA

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața fmp)

Valoarea de impozitare

(lei)

Mențiuni

l

Cc

2883-

împrejmuit parțial cu gard

Total

2883

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

270mp

Loc. Cluj-Napoca, Str. Traian, nr.44-46, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

Uat    CLUJ-NAPOCAA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

2

Cc

270

neiiuprejmuit

Total

270

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

Beneficiar; STATUL ROMAN cu drept de adm. operativa CONS.

Total

POPULAR al Mun. Cluj.

INVENTAR DE COORDONATE

------

Sistem de proiecție STEREO 1970587617.889

587616.412

587613.385

587577.631

587572.046

589572.356

587616.815


392609.078

392609.038

392608.954

392605.127

392604.393

392598.720

392603.158


Suprafața totala masurata = 270mp

Snnrafata din act = 270 mD


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

a imobilului situat in U.A.T. Cluj-Napoca

SITUAȚIA ACTUALA

SITUATLA PROPUSA

Nr. CF

Nr. topo

Supraf. mp

Descriere imobil

Proprietari

Nr. C.F.

Nr. Cad.

Nr. Topo.

Supraf. mp

Descriere Imobil

Proprietari

6700

9775/2/1

3153

Teren In str. Traian nr. 44-46;

Construcție cu 2 apartamente, înscrisa In C.F. nr. 120351, avand ca p.l.c.: împrejurimile, 2 port! intrare, pasajul, branșamentele, sl coloana principala de apa, canal, gaz, electricitate, telefon, rezervor metalic îngropat, pentru combustibil lichid, cu cămin pompe si conducte alimentare rezervor de pe acoperiș, rețea termoficare, instalațiile de paratraznet, acoperiș terasa, apoi corpul I: 2 case de scara, la subsol - punct termic, coridor inchis, coridor deschis, la perter: cabina poarta comuna control, hol, antreu, 2 posturi transformare, post celule, incapere tablou joasa tensiune, camera recepție materie prima, rampa, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar, la etaj I, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar la etaj tehnic, acoperiș rezervor combustibil lichid, corp funciar construit pe terenul inscris in C.F. nr. 6700.

STATUL ROMAN cu drept de adm. operativa CONS. POPULAR al Mun. Cluj, asupra cotei de 270/3153 parte teren;

S.C. COMPLEX LABORATOARE S.A. asupra cotei de 2883/3153 parte teren.

6700

9775/2/1/1

2883

Teren in str. Traian nr. 44-46;

Construcție cu 2 apartamente, înscrisa in C.F. nr. 120351, avand ca p.l.c.: împrejurimile, 2 portl Intrare, pasajul, branșamentele, si coloana principala de apa, canal, gaz, electricitate, telefon, rezervor metalic îngropat, pentru combustibil lichid, cu cămin pompe si conducte alimentare rezervor de pe acoperiș, rețea termoficare, instalațiile de paratraznet, acoperiș terasa, apoi corpul I: 2 case de scara, la subsol -punct termic, coridor inchis, coridor deschis, la perter: cabina poarta comuna control, hol, antreu, 2 posturi transformare, post celule, incapere tablou joasa tensiune, camera recepție materie prima, rampa, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar, la etaj I, vestiar filtru femei, antreu si grup sanitar la etaj tehnic, acoperiș rezervor combustibil lichid, corp funciar construit pe terenul inscris in C.F. nr. 6700.

S.C. COMPLEX LABORATOARE S.A.

NOU

9775/2/1/2

270

Teren

STATUL ROMAN cu drept de adm. operativa CONS. POPULAR al Mun. Cluj.

Total

3153/

Z I L

3153

Z^cf^tocmit:   ^/X

/Q> r^n/lMr ,,,       A.\-.

Situația juridica a imobilului

Recepționat

/ vz 11

/o

ix.       vanTmnai

oe semnaturi


±---<'

O COLTAN DAN-MIHAI icc—-—n------*7

Gi^duTîi/


BARGIV. CLUJ

Uniunea NiQftfnUlă; ă BvG$yyj-or din România

Barou l[_?y^PA.'.’. A mROȘAN DACJAMA-Forma de exercitare ă pTofesielTA


ÎMPUTERNICIRE AVOCAȚIALĂ

NR.________________________

Domnul/doamna avocat,. .„fete fcn.tr.......«A

se împuternicește de către clientul .....................................................

...........s, <.... cttAufz... .wkfeote ottea........................ baza contractului de asistența juridică nr....... ...\. din data ..ĂLpQO.-.-Să exercite


xc..........cLXw......ĂxLxx cuĂ.£ ■■■)■■

5-<........-X-


asiste/să reprezinte clientul în fața: .....Ț.(Xk.!KXcXA\K<r7

Data                l


, <_ui/ X

Atest identitatea părților, conținut ti lx și data contr           asistență jyridjcă'în baza


: .          ~unii,


ANCPI


AGENȚIA NAȚIONALA n r <: a n x < r « i> j i PUKLICrTATK IMOkllIAKA


Nr. dosar:

106283/02.09.2008   <>

106287/02.09.2008

106289/02.09.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA NR. 6700               Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ NAPOCA

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr.top.

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații

1.

9775/2/1/

Teren in str. TRAIAN ,44-46

3153

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

 • 3.

 • 4.

10.si

18.

STATUL ROMAN cu drept de administrare operativa

CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ , asupra cotei de 270/3153 parte teren

Lege, Act: 1348/1967

încheiere : 2083/1967,2727/1967

SC. COMPLEX LABORATOARE SA cu sediul in Cluj, asupra cotei de 1593/3153 si cota 1290 /3153 parte

Cumpărare, Act: 599/2008, Act: 1641/1998

încheiere: 19549/1998, 106289/02.09.2008

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de lei prin chitanța nr. / 2007.......pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.7.7.3

Asistent - registratorANCEI

AGENȚIA NAȚIONALA ot r, a n a « r ■ i: ji PIIKLICtTATK IMPUI IA*A


Nr. dosar:

106272/02.09.2008

106289/02.09.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA NR. 120351                Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ NAPOCA

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr.top.

Descrierea imobilului

Str.Traian nr.44-46

Suprafața în mp.

Observații

1.

9775/2/1

Construcție cu 2 apartamente,avand ca pic :imprejmuirile,2 porti intrare,pasajul,branșamentele si coloana principala de apa,canal.gaz,electricitate,telefon,rezervor metali îngropat,pentru combustibil lichid,cu cămin pompe si conducte alimentare rezervor de pe acoperiș,rețea termoficare,instalațiile de paratraznet,acoperiș terasa,acpoi corpul I :2 case de scara,la subsol -punct termic,coridor închis,coridor deschis,la parter: cabina poarta comuna control,hol, antreu,2 posturi transformare,post celule,încăpere tablou joasa tensiune,camera recepție materie prima,rampa,vestiar filtru femei,antreu si grup sanitar la etaj I,vestiar filtru femei,antreu si grup sanitarmla etaj tehnic .acoperiș rezervor combustibil lichid,corp funciar construit pe terenulk înscris in c.f.6700.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

3.

8.

S.C.COMPLEX LABORATOR SA CLUJ-ASUPRA PIC AF.APT.1

-ÎNCHEIERE 19549/14.DEC.1998

SC. COMPLEX LABORATOARE SA cu sediul in Cluj, asupra p.i.c. aferente apt. 2 Cumpărare, Act: 599/2008 încheiere: 106289/02.09.2008

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

Asistent - registrator,Nr.Cerere:

83885/25.10.2007


ANCPI

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 120352                Loc CLUJ NAPOCA

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

1

9775/2/1/1

Str. Traian ,nr.44-46

Complex de producție si laboratoare la subsol cu depozit legume, camera preparat legume, camera primire marfa, 2 depozite , boxa, scara acces subsol, acces ascensor propriu, la poarta carmangerie cu sala tranșare, sala preparate carne, camara frig refrigerate, camera agresat frig, camera fierbere, spălător containere, hol, magazie condimente, 5 celule afumare, camera frigorifica cu sas, camera frig finite, atelier, tablou electric, magazie afumatoare si birou

Laborator preparate culinare cu expediție bucătărie, acces ascensor propriu, magazin de prezentare cu sala consumație, hol, spălător si grup sanitar

Laborator preparate culinare cu bucătărie calda, bucătărie rece, preparate peste, spălător, camera de lucru, depozit, camera lotizare expediție, 3 camere frigorifice cu 2 sasuri, birou, magazie, hol, 2 debarale, 2 antree, coridor, camera tablouri electrice , acces ascensor propriu

Etaj intermediar cu 2 birouri, centrala telefonica, antreu, grup sanitar

Etaj tehnic pe acoperișul terasa cu camera troliu, ascensor propriu cu părțile indivize corn, aferente in cota de 67/100, inscrise in cf col. 120351

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

2

SC COMPLEX LABORATOARE SA CLUJ -partaj, act nr 1641/1998

-incheiere nr. 19549/1998 cf

C. Partea a III- a

Asistent - registrator,


3 0. OCT. 2007Red.TN


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare si nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitanța nr.0025587 /2007 . pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 11P7EXI

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA NR. 120353                            LOCALITATEA CLUJ NAPOCA

                            A. PARTEA I-a

Nr.crt

NR. TOP

DESCRIEREA IMOBILULUI

Suprafaț a MP

OBS.

1

9775/2/1/

II

APT. NR. 2 , STR. TRAIAN , NR44-46 , compus din :corp I: la parter cu expediție cofetărie , debara , acces ascensor propriu, acces ascensor mare , la et.ll: bombonerie , compoziție -depozit zi, sala coacere , sala fierbere , sala asamblare finisare , recepție materie prima expediție , 3 camere frigorifice , cu 2 sasuri,camera agregat frig,spălător vase, birou , camera laborator analiza , camera reactivi, camera balanța , 2 birouri, coridor, , camera tablouri electrice „ atelier, debara , grupo sanitar , 2 antreuri, sas, 2 accese ascensoare , , la etaj tehnic camera troliu ascensor propriu , apoi magazie in corpul II , cu pic 33/100 in cf col. 120351 corp funciar construit pe terenul înscris in cf. 6700

B. Partea a ll-a

Nr.crt

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA PROPRIETATE

Observații

9.

SC. COMPLEX LABORATOARE SA cu sediul in Cluj Cumpărare, Act: 599/2008 încheiere: 106289/02.09.2008

C. Partea a III- a

Nr.crt

ÎNSCRIERI PRIVITOARE LA SARCINI

Observații

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de lei prin chitanța nr. / 2007....... pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.7.7.3

Asistent - registrator