Hotărârea nr. 58/2009

Hotărârea 58/2009 - Concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii locuinţei, a terenului în suprafaţă de 44 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dimitrie Cantemir nr. 13.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 44 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. D. Cantemir nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 44 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. D. Cantemir nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 14060 din 22.01.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, în vederea extinderii locuinței, a terenului, în suprafață de 44 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. D. Cantemir nr. 13;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 44 mp., parcela cu nr. topo. 1477/1/2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. D. Cantemir nr. 13, în favoarea doamnei Săliștean Monica Bianca și a soțului Săliștean Călin, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare teren, întocmită de S.C. Theogon SRL, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 1477/1/2, în suprafață de 44 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionare face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 1660 lei/mp.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 58 din 27 ianuarie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Anexă la Hotărârea nr. 58/2009

FIȘA PROIECTULUI

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ PENTRU CONCESIONARE TEREN

SITUAT ÎN STRADA DIMITRIE CANTEMIR NR. 13, LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA

DENUMIREA BENEFICIARULUI : CONCENDENT - STATUL ROMÂN-CONCESIONARI PROPUȘI

- SĂLIȘTEAN MONICA BIANCA Șl SĂLIȘTEAN CĂLIN -

DENUMIREA PROIECTANTULUI : S.C. THEOGON SERVICII S.R.L. CLUJ

EXECUTAT : ING. MIHAI BOACĂ


FAZA : PLAN TOPOGRAFIC -PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIONAREBORDEROU DE PIESE

 • - Memoriu tehnic

 • - Extras CF 9165 Cluj-Napoca

 • - Descrierea lucrărilor topografice

 • - Plan de încadrare în zonă, scara 1:5000

 • - Plan cu situația conform C.F., scara 1:1000

 • - Plan topografic, scara 1:250

 • - Inventar de coordonate

 • - Calculul suprafeței

 • - Schița vizelor

J

 • - Descrieri topo puncte noi

 • - Copii după actele de identitate, ale proprietarilor

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație cadastrală pentru concesionarea terenului situat în localitatea Cluj-Napoca, în strada Dimitrie Cantemir nr. 13, județul Cluj.

 • 2. Beneficiarii lucrării: Statul Român prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca cu sediul în str. Moților nr. 1-3, Cluj-Napoca, în calitate de concendent și Săliștean Monica Bianca și soțul Săliștean Călin cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca - în calitate de concesionari propuși.

 • 3. Executantul lucrării: S.C. Theogon Servicii S.R.L. aut. A.N.C.P.I. cu seria B,nr.636, clasa II, prin ing. Mihai Boacă autorizat O.G.R. cu nr. 594, gradul I.

 • 4. Obiectul lucrării: S-a solicitat de către beneficiar întocmirea planului topografic la scara 1:250 pentru imobilul situat în localitatea Cluj-Napoca, mai exact strada D. Cantemir nr. 13.

 • 5. Scopul lucrării: Măsurătorile topografice s-au efectuat în vederea depunerii la Primăria municipiului Cluj-Napoca spre analiză și aprobare în cadrul Consiliului Local Cluj-Napocaa cererii de concesionare a beneficiarilor Săliștean Monica Bianca și Săliștean Călin, pentru terenul de 44 mp situat în imediata vecinătate cu proprietatea acestora, respectiv cu terenul cu construcție semnalizat prin nr. topografic 1477/1/1, în suprafață de 63 mp , având categoria de folosință -„Casă cu 1 apartament compus din : 1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 antreu, având Su=48,75 mp și teren în strada Dimitrie Cantemir nr. 13", înscris actualmente, sub rang serial 1, în C.F. nr. 128722 Cluj-Napoca în favoarea lui Bartoș Alexandru cu titlu de drept moștenire, act 176/1999, încheiere nr. 21993/1999, cu nr. 102591/25.08.2008 se notează promisiunea sinalagmatică de vânzare-cumpărare, aut. Sub nr. 319/22.08.2008 de notar public Oana Mihuțiu, încheiat între Bartoș Alexandru în calitate de promitent-vânzător și Săliștean Monica Bianca căsătorită cu ' 'iștean Călin, în calitate de promitenți-cumpărători.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate: Imobilul este situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, și are următoarele vecinătăți : la N-nr. topo 1477/2 la nr. 13 și nr. topo 1476 la nr. 11 str. D. Cantemir, la E-nr. topo 1477/2 str. D. Cantemir nr. 13A, la S- nr. topo 1477/2 și nr. topo 2150 la nr. 15 str. D. Cantemir, la V- nr. topo 1477/2 la nr. 13 și strada Dimitrie Cantemir.

în zonă pe direcția Nord la aproximativ 7,30 m există o construcție tip P-(la nr. 11), pe direcția Est la o distanță medie de 18,00 m se află edificat un bloc tip P+3E-(la nr. 13A), iar pe direcția Sud la o distanță de 11,55 m se află o construcție tip D+1 E-(la nr. 15).

Accesul la parcelă se face direct din strada Dimitrie Cantemir prin aleea de acces ce are o lățime de 2 m, peste parcela cu nr. topo 1477/2 din proprietatea Statului Român.

 • 7. Situația juridică a terenului în Cartea Funciară: Terenul cu construcție este semnalizat prin nr. topografic 1477/1/2, în suprafață de 44 mp , având categoria de folosință -„Teren în strada Dimitrie Cantemir nr. 13”, înscris sub rang serial 3, în C.F. nr. 9165 Cluj-Napoca în favoarea Statului Român în administrarea operativă a grupului de gospodărie comunală și locativă a județului Cluj, cu drept de proprietate cu titlu de lege.

Documentația astfel elaborată se va înainta la Primăria municipiului Cluj-Napoca, pentru analiză în cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca și întocmirea Contractului de concesionare.


întocmit :S.C. Theogon Servicii S.R.L. ing. Mihai Boacă.

A.) Situația conform C.F.

'               f

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Suprafața mp

Categoria de folosință

Proprietari

9165 Cluj-N.

4.

1477/1/2

44,00 mp

Teren în strada Dimitrie Cantemir nr. 13

Statul Român în administrarea operativă a Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă a jud. Cluj, drept de proprietate cu titlu de lege .

Total

44,00 mp

B.) Situația propusă după transcrierea în C.F. nou n. cu înregistrarea concesiunii

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Suprafața mp

Categoria de folosință

Proprietari

Nou Cluj-N.

1.

1477/1/2

44,00 mp

Teren în strada Dimitrie

Cantemir nr. 13

Statul Român în administrarea operativă a Grupului întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă a jud. Cluj, drept de proprietate cu titlu de lege și concesionare.

-Drept de preluare în concesiune, pe o perioadă de .............ani în favoarea-

Săliștean Monica Bianca și soțul Săliștean Călin, conform Contr.de concesiune nr.

Total

44,00 mp


Nr.

Cerere: 115738/24.09.20 08

Data eliberării

:29.09.2008

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ...CLUJ-NAPOCA..............

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr.9165 Comuna/ Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața In mp

Observații

3

1477/1/2

TEREN IN STR. Dimitrie Cantemir nr., 13

44 mp

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

 • 4

 • 5

Cu nr. 2309-2310/1975 cf

Drept de proprietate cu titlul de lege in favoarea:

STATULUI ROMAN in adm op a

Grupului intreprinderilor de gospodărie comunala si locativa a jud. Cluj

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt sarcini

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la................................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

o-a achitat tariful de . 20.. lei prin chitanța nr 0011580 72008 .... pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr 773

REFERENT

BANDI KIS ANA

1No. serial


No. .

topografic


Suprafața


NOTĂ


Jug. st. □


H ț___z<^^\C<X3d Vv\; d. C-

^jcQ^<2jc\\^ Caa Wc^q CM1. \/x>-/W\&cX> v \ WoâUXtț'e. .Ac^UaJaAA--


2-


/Vv\<Aî.

(X A&Ltyy Z<x

6 OutC'JjJ t.


6 -J'S


W//.2


Hi4


3I1 £<jb


.toi


y y/T^k^i /’-> 4/. SPi


■y’’


Foaia de posesiune.


>•

Jmpr. P. C. P. Cluj. 642—1937


ioad


ap ațvoj


'£>1/
•afvjai^do-ju ap eieoj~X X/^ '*~*15


u/ /  /


C^j

# i'

7» ■ ~l-  '—l yz-y- ( yn

t)h

<Zy 1S, __

</y. -"■V___

r.’b---

4- 2-        /° /^.'y0^ '^-f—^   i,~''fi

y> — y~~ y         -—'•vn y L-^

VM X^A        g)- ''Og

■?


HB.
T «0 £0-


&&& 'P'ty

277/^W^


•' V


'V

BUOS

•Oft


V10N

s


puas 'oN


-om


Șl PUr


No.M.....MM: (to.achzal

. Mu,■ E-
ia.

Fl.

ir.


G^EQU . 'fOAM

du ^tcARUA

P&ofWjRU

tWArVTAt

^Soju^     P^o P^cCsulVc |

Klflo Ut

k2


ii.

/ig.t

'( ‘UAMAM


Wictum

4amc?e%ou


I r/o ' Ut

WRQ^a

ATSQțUtAFoaia de proprietate.


oaia de sar cir.


NoSÂ.657.
&i- C^cJ.

&faz£&'

t2^r^Z^<e<2

<^x oy

far && <AAA'A- ~Ayv ~4y /ffâ


Suma

B.


NOTĂ


'oaia de sarcini.


Lei


p JkcT)Nr.cerere

130873/27.10.08

ANCEI ACKNTU NAȚIONALI Dt CAOA5TKE > : PV114CITA7 t IMOKU.lt CĂ

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Cluj Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 128722 loc. CLUJ-NAPOCA

A. Partea l-a

Nr.crt.

NR top

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații top

1.

1477/1/1

Casă cu 1 apartament compus din: 1 cameră, 1 bucătărie,

1 baie, 1 antreu, având S.u= 48,75 mp și teren în str. Dimitrie Cantemir nr.13

63

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

 • 9

 • 10

SALISTEAN MONICA BIANCA si soțul

SALISTEAN CALIN f bun comun cumparare'f act 1834/2008 incheiere : 130873/2008

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt

■*.

J

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală’/păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare..........................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de lei prin chit. Taxa dos. pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr.773


Nr. parcela

Categon^ de folosința

Suprafața mp

Valoarea de

mpozitare

(lei)

1

Cc

44mp

Total

44mp


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: Stereo 1970 Sistem de cote: Marea Neagra

Nr. Pct.

N(m)=X

E(m)=Y

105

585836.250

393182.870

105

585836.810

393182.130

38

585835.850

393181.410

106

585833.007

393185.187

107

585840.816

393191.064

103

585843.660

393187.290

102

585838.610

393183.490

101

585838.050

393184.230

Suprafața totala masurata: S=44mp

Suprafața din acte: S=44mp


CALCULUL SUPRAFEȚEI

Parcela (T)

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

105

585836.250

393182.870

0.928

105

585836.810

393182.130

1.200

38

585835.850

393181.410

4.727

106

585833.007

393185.187

9.773

107

585840.816

393191.064

4.726

103

585843.660

393187.290

6.320

102

585838.610

393183.490

0.928

101

585838.050

393184.230

2.256

S(T)=44.lOmp P=30.

858m