Hotărârea nr. 55/2009

Hotărârea 55/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., pentru ansamblu cu funcţiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comerţ, str. Someşului nr. 14 – str. Constanţa nr. 30-34 beneficiară: SC DOOTZ DEVELOPMENT SRL.


Consiliul local al unicipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu ansamblu cu funcțiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comerț

str. Someșului nr. 14 - str. Constanța nr. 30-34

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a

Planului Urbanistic Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comerț, str. Someșului nr. 14 - str. Constanța nr. 30-34 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 207825 din 22 .01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comerț, str. Someșului nr. 14 - str. Constanța nr. 30-34, beneficiară: S.C. Dootz Development S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 207825/3 din 08.01.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu cu funcțiuni mixte; locuire, servicii, birouri, comerț, str. Someșului nr. 14 - str. Constanța nr. 30-34, beneficiară: S.C. Dootz Development S.R.L.

Prin P.U.Z. se Stabilește încadrarea funcțională a teritoriului delimitat la nord și vest de străzile Someșului și Constanța, iar la est și sud de incintele clădirilor adiacente la străzile Paris și Ploiești. Se propune modificarea încadrării funcționale din UTR = A4: activități productive și de servicii în UTR = HI: subzonă centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri înalte, cu regim de construire discontinuu, pentru dotări, comerț, servicii și locuințe.

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea corpurilor de clădire, amenajările interioare din ansamblu, relațiile cu vecinătățile. Din punct de vedere funcțional se propune un subsol general organizat pe trei nivele în care se rezolvă parcarea auto iar în corpurile de clădire A 1,2, B, C, D, E se grupează funcțiunile de birouri+comerț, de locuințe+birouri+comerț și respectiv hotel+locuințe+comerț. Incinta se va amenaja ambiental cu alei, spații verzi, platforme, terase, loc de joacă pentru copii, platforme gospodărești, rampe și accese de intervenție și aprovizionare și parcări auto.

Regimul de înălțime va fi variabil, mai redus înspre vecinătăți și crescând spre interiorul ansamblului, cu încadrarea în condițiile avizului Autorității Aeronautice Civile.

Indicii urbanistici se încadrează în valorile admisibile ale zonei (majorare cu max 20% conf. OG 27/2008): POT max. admis = 50%, CUT max. admis = 5,4; Spații verzi = 4150 m.p. (20,9%).

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 207825/3 din 08.01.2009.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 55 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)