Hotărârea nr. 549/2009

Hotărârea 549/2009 - Alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul local pe anul 2009 Sindicatului „Civitas” pentru organizarea Serbării „Pomului de Crăciun” şi achiziţionarea de cadouri pentru copii salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Cluj-Napoca, salariaţilor Cantinei de ajutor social şi pensiune, salariaţilor Centrului bugetar-creşe, Secretarului municipiului Cluj-Napoca precum şi a salariaţilor serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 381177/453/08.09.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 13 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322126, înscris în CF nr. 322126 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”Ta Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 549 din 23 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)