Hotărârea nr. 544/2009

Hotărârea 544/2009 - Aprobarea utilizării forţei de muncă în anul 2010 în conformitate cu prevederile art. 78 şi 79 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Crișan nr. 36, înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283751

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 36, înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283751 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 378664 din 07.09.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidenta proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Crișan nr. 36 înscris în C.F. nr 283751 Cluj-Napoca, cu nr. cadastral 283751, în favoarea noului proprietar ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/199 L republicată și actualizată:

Văzând avizul comisiei du specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Crișan nr. 36. înscris în C.F. nr. 283751 Cluj-Napoca. cu nr. cadastral 283751, în suprafață de 10 mp., în favoarea domnului Măgurean Ovid iu-Daniel, având C.N.P.

începând cu data dc 29.04.2016, urmare dobândirii în proprietate a imobilului construcție în baza contractului de vânzarc-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 569 din 29.04.2016.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciu, juridic-contencios.

Nr. 544 din 23 septembrie 2016

(l lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)