Hotărârea nr. 541/2009

Hotărârea 541/2009 - Revocarea Hotărârii nr. 838/2004 (asociarea dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj pentru realizarea obiectivului „Incubator de Afaceri” propus pentru finanţare prin programul PHARE 2004-2006).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului înscris în CF nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 și a dreptului de administrare operativă a R.A.T. Cluj asupra terenurilor înscrise în CF nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 și 15860/1/2 și concesionarea prin licitație publică deschisă a acestor terenuri)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 481/2005 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 390055/15.09.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 481/2005;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTAR ĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea art. 1 al Hotărârii nr. 481/2005 (retragerea dreptului de administrare a R.A.D.P. Cluj-Napoca asupra terenului înscris în CF nr. 70396, cu nr. topo. 24572/1 și a dreptului de administrare operativă a R.A.T. Cluj asupra terenurilor înscrise în CF nr. 70397, cu nr. topo. 24572/3 și 15860/1/2 și concesionarea prin licitație publică deschisă a acestor terenuri), cu aliniatul 2, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 (2) „Imobilele identificate la alin. (1) vor fi înscrise în cărți funciare noi, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 481/2005 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 541 din 23 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)