Hotărârea nr. 539/2009

Hotărârea 539/2009 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 162/2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 55055 mp., cu nr. cadastral 281471 și a imobilului Cluj Arena, situate în municipiul Cluj-Napoca, aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 55055 mp., cu nr. cadastral 281471 și a imobilului Cluj Arena, situate în municipiul Cluj-Napoca, aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 345861/45/10.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 55055 mp., cu nr. cadastral 281471 și a imobilului Cluj Arena, situate în municipiul Cluj-Napoca, aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă solicitarea de trecere, în condițiile art. 9 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată, a terenului în suprafață de 55055 mp, identificat prin nr. cadastral 281471, înscris în CF nr. 281471 Cluj-Napoca și a imobilului Cluj Arena, situate în municipiul Cluj-Napoca, aleea Stadionului nr. 2, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinația de stadion municipal.

(2) Preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor identificate la alin (1) va fi făcută în interes public local, păstrându-se destinația de stadion municipal a acestora.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte. Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

^^\PreȘedinte de ședință, /

* Trof. univ. Dr. Vasile Florin Stamatian

! I

IâwI

V» AfUN.C- v t a v

ontrasemnează: jnicipiului ișca


Secretarul n

Jr. Aurora/#

77


Nr. 539 din 23 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)