Hotărârea nr. 535/2009

Hotărârea 535/2009 - Verificarea anuală a îndeplinirii condiţiilor de închiriere de către chiriaşii locuinţelor din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Extindere capacitate Sală multifuncțională de sport, Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Extindere capacitate Sală multifuncțională de sport, Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 366135/445/30.08.2016 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere capacitate Sală multifuncțională de sport, Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere

capacitate Sală multifuncțională de sport, Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca”,

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 535 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 535/2016

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Extindere capacitate Sală multifuncțională de sport Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca ”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Aleea Stadionului nr. 4, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general fără TVA, în prețuri august 2016 este:                                      16.297,959 MII LEI (fără T.V.A.),

Din care C+M 7.840,924 MII LEI (fără T.V.A)

 • - Regim de înălțime : S+P+3E;

 • - Suprafața construită : 9.871,75 mp;

 • - Suprafața desfășurată totală : 38.409,90 mp;

 • - Suprafața utilă totală: 33.563,25 mp;

 • - înălțimea la coamă : +24,13 m;

 • - înălțimea la cornișă : +18,89 m;

 • - Suprafață desfășurată extindere: 1165 mp;

 • - Clădirea este situată în zona seismică F;

 • - Clasa de importanță a clădirii “ C “;

 • - Durata de realizare a investiției: o lună proiectare; opt luni execuție lucrări;

 • - Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.