Hotărârea nr. 53/2009

Hotărârea 53/2009 - Aprobarea P.U.Z., pentru centru de afaceri, sedii firme, dotări şi locuinţe, str. Ploieşti – str. Someşului, beneficiar: SC IMO INVEST SRL.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal centru de afaceri, sedii firme, dotări și locuințe str. Ploiești - str. Someșului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal centru de afaceri, sedii firme, dotări și locuințe pe str. Ploiești - str. Someșului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 145425 din 22.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - centru de afaceri, sedii firme, dotări și locuințe pe str. Ploiești - str. Someșului, beneficiară: S.C. IMO Invest S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 88721/9610 din 17.01.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - centru de afaceri, sedii firme, dotări și locuințe pe str. Ploiești - str. Someșului, beneficiară: S.C. IMO Invest S.R.L.

Prin P.U.Z. se propune noua încadrare funcțională pentru reconfigurarea urbanistică a zonei studiate:

U.T.R. 2 = subzona mixtă conținând instituții, servicii și instituții publice, servicii de interes general, activități productive mici, nepoluantc și locuințe colective, cu clădiri înalte. Regimul de înălțime maxim va fi cel permis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

P.O.T. max. = 80% și C.U.T. max. = 9,0 m.c./m.p. teren.

Pentru construirea de locuințe ocuparea terenului va fi raportată la regimul de înălțime, cu P.O.T. max. 35% pentru înălțime până la P+4E și 20% peste P+4E.

Pentru modernizarea str. Constanța se va ceda o fâșie de teren cu lățimea de 3,0 m. iar construcția va fi amplasată retrasă cu 2,0 m de la strada modermizată. Realizarea investițiilor se va face în baza unor P.U.D.-uri ce vor clarifica condițiile arhitectural-urbanistice și juridice de amplasare a fiecărui obiectiv.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 88721/9610 din 17.01.2008, astfel cum a fost modificat prin amendamentele Comisiei III - Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului a Consiliului local.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Jr. Radu-Marin Moisi

Nr. 53 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)