Hotărârea nr. 529/2009

Hotărârea 529/2009 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 13 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 359094/45/23.08.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 13;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, actualizată și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 13, identificat cu nr. topo. 823/1, ocupat în întregime cu construcțiile CI, cu suprafața din acte de 263 mp., înscris în CF nr. 282257 Cluj-Napoca, CF vechi 125585, în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 22/263 parte, Onișor Valentin-Teodor și Onișor Mihaela, în cotă de 126/263 parte, Pop Anton-Iosif și Pop Mariana-Mihaela, în cotă de 57/263 parte, Tonea Mihaela Simona și Tonea Dănuț, în cotă de 58/263 parte, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate, de 289 mp.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petru Maior nr. 13, întocmită de PFA Hanuschi Maria-Marinela, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


^Președinte de ședință,

/^bf. univ. Dr. Vasițe Florin Stamatian \v \       TT22

Nr. 529 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 529/2016

FISA PROIECTULUI

BENEFICIARI: ONIȘOR VALENTIN-TEODOR

ONISOR MIHAELA

STATUL ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA

C.L. AL MUN. CLUJ-NAPOCA

POP ANTON-IOSIF

POP MARIANA-MIHAELA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Strada Petru Maior nr.13, mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Actualizare date imobil - atribuire număr cadastral.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrării:

 • > S-au consultat actele de proprietate puse la dispoziție de unul dintre coproprietarii terenului

 • > S-a solicitat la BCPl Cluj-Napoca copie conformă cu originalul după planul care a stat Ia baza înscrierii în CF a imobilului

 • > S-a consultat baza de date grafică a 0CP1 Cluj pentru obținerea de informații despre lucrările topo-cadastrale efectuate în zonă

Localizarea și identificarea imobilului:

 • > Imobilul este amplasat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, pe strada Petru Maior nr.13, fiind situat în vecinătatea Primăriei Mun. Cluj-Napoca

 • > Imobilul se încadrează în foaia de hartă scara 1:5000 cu nomeclatura L-34-48-C-a-4-III

 • > Identificarea imobilului și a limitelor de proprietate s-a făcut cu coproprietarul -Ton ea Mihaela

 • >  Imobilul este delimitat pe toate laturile de construcțiile vecine

 • > Pe teren este edificată o construcție condominiu cu regim de înălțime S+P+E, compusă din 4 apartamente

 • >  Categoria de folosință: curți, construcții.

 • > Suprafața determinată: 288 mp.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Metodele folosite la măsurători - tehnologia GNSS, metoda cinematică în timp real cu primire de corecții diferențiale de la stația permanentă Cluj; drumuirea combinată cu radierea;

 • -  Aparatura folosită - GPS Hi Target H32 cu dublă frecvență; stația totală Leica TCR 407;

 • -  Soluțiile obținute la determinarea prin tehnologie GNSS a coordonatelor punctelor de

stație sunt de tip "fixed"; coeficientul de diluție a preciziei poziționării are valori care

încadrează ridicarea la un nivel de precizie foarte ridicat [1.7-1.8). Precizia Detaliile planimetrice cadastrale s-au ridicat prin metoda radierii dintr-un punct de sprijin determinat prin tehnologie GNSS-RTK (cu orientare pe alt punct de sprijin determinat prin tehnologie GNSS-RTK] și un punct nou determinat prin metoda radierii (eroare de viză ±0,0 O 09a f

determinărilor punctelor de stație este de ±0.010 m planimetriaCERTIFICAT DE AUTORl’ZARE SERIA BK' Nr.: 1 j Sț/201 □ W’AA'USCKT MAR| A- MA RI £ L A


Sistem de proiecție - Stereografic 1970;

Sistem de referință altimetric - Marea Neagră 1975;

Puncte geodezice de sprijin folosite - 1, 2 - puncte determinate GNSS-RTK cu corecții diferențiale primite de la stația permanentă fixă Cluj;

- Starea punctelor geodezice vechi - nu este cazul;

Descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare - conform descrierii lucrărilor topografice și geodezice;

Calculul suprafețelor - metoda analitică.

Data întocmirii:25.07.2016

Semnătura si ștampila:


STRADA GOVORA NR. 1 S. DEMISOL, CLUJ'NAPDCA

Telefon: D74D.1 56.976, □744.B5D.ljo9

INVENTAR DE COORDONATE

Județul: Cluj

Denumire UAT: Cluj-Napoca

Cod SIRSUP:54984

Sistem de proiecție Stereografică 1970

Puncte de sprijin determinate prin tehnologie GNSS-RTK

Nr.

Pct

X(m)

Y(m]

1

586.338.063

392.110.524

2

586.271.014

^392.117.418

Puncte radiate

Nr,

Pct

X(m)

Yfrn)

2

586.271.049

392.117.412

3

586.292.391

392.129.897

10

586.332.588

392.111.813

11

586.357.199

392.101.359

12

586.349.804

392.108.177

13

586.348.935

392.109.364

14

586.340.482

392.113.054

15

586.338.869

392.113.747

16

586.338.308

392.113.968

17

586.338.958

392.112.663

18

586.338.242

392.113.521

19

586.338.279

392.114.046

20

586.338.386

392.114.552

21

586.349.000

392.109.424

22

586.339.747

392.093.525

23

586.325.345

392.099.481

4

586.346.098

392.126.746

r

586.343.733

392.123.345

6

586.340.904

392.116.691

1

586.338.064

392.110.527

24

586.342.630

392.118.736

25

586.343.181

392.120.029

26

586.342.817

392.122.757

27

586.343.418

392.123.979

28

586.343.345

392.124.487

29

586.345.020

392.123.879
Govora nr,1 S, demisol, Cluj-N apdca

I □ 74□ . 1 56.976, □74-4-.65D.G59


30

586.346.604

| 392.123.233

31

586.348.290

392.124.033

32

586.350.026

392.129.461

33

586.350.025

392.129.461

34

586.350.546

392.132.537

35

586.342.330

? 392.134.259

36

586.340.649

392.125.722

37

586.344.248

392.126.898

38

586.341.497

392.127.841

39

586.349.439

392.131.356

40

586.345.285

392.133.018

41

586.342.772

392.129.143

42

586.348.308

392.127.290

43

586.345.839

392.127.528

44

586.353.896

392.137.904

45

586.349.414

392.138.998

46

586.344.892

392.132.642

întocmit: HANUSCHI N.Maria-Marinela

Data: iulie.2016

/f ctRȚtFlCAt ? autore* ”

I s^bh^»'*310

,eode2ie și


DESCRIEREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE ȘI GEODEZICE

1. Metode și aparatura folosită la. măsurători:

- s-a folosit tehnologia GNSS, metoda cinematică în timp real cu primirea de corecții de la stația GNSS permanentă CLUJ, iar aparatura folosită la măsurători a fost GPS Hi Target H32 cu dublă frecvență.

s-a folosit metoda drumuirii combinată cu radierea cu stația totală Leica TCR 407 Power

2. Sistemul de coordonate:

sistemul de proiecție - Stereografic 1970;

sistem de referință altimetric - Marea Neagră 1975

3, Punctele geodezice de sprijin vechi și noi folosite:


Puncte noi:

Punct

Y(m)

Z(m)

4

586346.098

392126.746

346.782

4. Starea punctelor geodezice vechi folosite:

Nu este cazul.

5. Descrierea punctelor de ridicare determinate în cadrul lucrărilor:

Nr. punct

Descriere punct

1

Stația 1 se află în exteriorul limitelor de proprietate, la distanțele din schița de reperaj față de colțurile construcției (pct.13 și 19).

4

Stația 4 se află în curtea interioară a imobilului, la distanțele din schița de reperaj față de colțurile construcției [pct.32 și 35a).

EXECUTANT:

HANUSCHI N Maria-Marinela


DATA ÎNTOCMIRII:

iulie.2016REPERAJUL PUNCTELOR TOPOGRAFICE


SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFJC1970

SISTEM DE REFERINȚĂ ALTIMETRIC MAREA NEAGRĂ 1975

JUDEȚUL: CLUJ

LOCALITA TEA: CLUJ-NAPOCA

Numărul sau denumirea potului i

SCHIȚAȘI DESCRIEREA TOPOGRAFICĂ

I

COORDONATELE

PUNCTULUI/

TRAPEZUL/

TIP MARCAJ

-r, '        --

25__-—

Stația 1 se află în exteriorul

X = 586338.063

/f

limitelor de proprietate, la distanțele din schița de

Y = 392110.524

1

1 \

1 \ C1

1   \             S=288 m2

reperaj față de colțurile construcției (pct.13 si 19).

Z = 346.460

L-34-48-C-a-4-III

i     \   ____——TEC

345

TIP MARCAJ:

Bulon metalic

Stația 4 se află în curtea

X = 586346.098

J.32        \

\ C1

M       \

interioară a imobilului, la distantele din schița de reperaj față de colțurile construcției (pct.32 si 35a).

Y = 392126.746

4

/ J / \

Nr.top.823/2      \

Z = 346.782

\ -53                     \

- \

L-34-48-C-a-4-IlI

36o,,--

TIP MARCAJ:

Bulon metalic

CERTIFICAT DE AUT0RI2ARE


SERIA BN Nr.:119/2010

KANUSCHI

FIȘĂ DE MĂSURĂTORI PRIN TEHNOLOGIA GPS

Nume Proiect:

Executant:

Data executării: Echipament: Metoda de lucru:


Q CAFFE

P.F.A. HANUSCHIN. MARIA MARINELA

Aprilie 2016

Hi Target H32

GNSS RTI<

Puncte determinate prin metoda GNSS-RTK

COORDONATE PLANE - STEREO 70

COORDONATE ELIPSOIDALE - ELIPSOID WGS 84

AntH

ERORI

Solution

Lype

Name

N

E

Z

B

L

H

Xrms

Yrms

Prrns

Hrms

1

586.338.063

392.110.524

346.460

46°46'04.51600"

23°35'08.30810"

387.322

2.477

0.01

0.01

0.014

0.019

mint

2

586.271.014

392.117.418

347.722

46°46'02.34876"

23°35'08.68952"

388.585

2.477

0.01

0.008

0.013

0.015

RTKInt


P.F.4. HAN u schi maria-marinela

STR. GOVORA NR. 1 8, DEMISOL, CLUJ-NAPOCA

Telefon: C74C.1 56.976, □744.85O.D59FIȘĂ DE MĂSURĂTORIPunct

stationat

_——

1


Punct vizat


Distante


Direcții orizontale


Unghiuri zenitalecertificat DE AUTORITARE SERIA BH Nr.:119/2010 hanuschi -MARIN

9

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,

18,

19,

20,

21,

22,

23,

4,

5,

6,

1,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,


67.370100, 1

49.612300,

5.657400,

21.240200,

11.993700,

10.933600,

3.535200,

3.358500,

3.484900,

2.382400,

8.755400,

12.959400,

13.155500,

13.259600,

17.182500,

16.916600,

18.104900,

14.024800,

6.808000,

18.125900,

8.769300,

7.371400,

5.229800,

3.941200,

3.626200,

3.155500,

4.171400,

3.862100,

4.784600,

4.784300,

7.503200,

8.689400,

7.377700,

1.862700,

4.770800,

5.723400,

6.352000,

4.145600,

2.359600,

1.844500,

14.775900,


193.478982,

174.460467,

185.277512,

371.565667,

387.440742,

393.231623,

51.427765,

84.391329,

95.485185,

74.776286,

96.211037,

96.105248,

94.901531,

393.617702,

306.286981,

245.521379,

70.721970,

73.491107,

72.520810,

270.721106,

273.987099,

273.916822,

256.182879,

251.016316,

243.751205,

277.098981,

309.103531,

343.253737,

38.508126,

38.507325,

58.301136,

129.598004,

211.824126,

194.787679,

185.130729,

60.078645,

108.205095,

160.253191,

15.358145,

120.428232,

61.168275,


99.379548,

99.615868,

106.876880,

102.947985, 103.679898, 99.667277,

108.956301,

109.361192, 108.611899, 114.712848, 22.284688, 17.554408, 19.873793, 62.214481,

106.874407,

105.937306,

100.873292,

101.874747,

104.654755,

103.420328,

106.118740,

107.265075,

109.997569,

113.488169,

87.986720,

84.535134,

64.800503,

71.740950, 104.143488, 104.143901, 85.205830, 83.680614, 54.141413, 94.952155, 108.397571, 106.612286, 105.984857, 109.527085, 116.986512, 170.538243,


H [fJP.F.A. HANUSCHI MARI A-MARI N ELA

TR. Govora nr.IB, demisol, Cluj-Napdca

ELEFOn: □74D.1 56.976, □744.B5D.D59

45,

13.954700,

83.174680, |

72.710541, i

45,

i

_________________________________i_________________________________

6.525100,

112.851209,

74.733541, !    |


întocmit: HANUSCHI N.Mana-Marinela

Data:iulie.2O16

HAN U '•■-

S/7W77A £X/JT£Wri


S.c. CONSTPJJCTA^Gt.AIUL

CLUJ - NAPOCA        '-.

’ B-DIJL 71 StCSr^iE •.■'■.     .-?

;.*xZ^"v-■" • • • -r-X-x:-..-

NUtfWitf |

‘JeătkGe.

; SjCEc'ti

il--u.

//;/>

U'- a 7 ca '_. ■

■.         .......... i

Deeeeag

A           '■''/??; |

‘ <7^<

■ fiu ! Âc^\ U.....,...:

s Verifici

/7? TMJ y-j

J&'A


j Lic-1-Hdhic-i.t.r \37fî7?Ji ĂVl/^a p7Z/7ez/-rz/"r '■ '!


Nr. cadastral


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITAREA IMOBILULUI

Scara 1:200


Suprafața măsurată a imobilului (mp)


Adresa imobilului

Mun. Cluj-Napoca, Str. Petru Maior nr.13Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

CI

CL

289

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Total

289

Suprafața totală măsurată a imoțp

Suprafața din act = Mfț

--------:—_----ăl

--C-E-RTiH-CAT--


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

ICc

Nr.

Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

38a

586341.027

392128.002

3.119

36a

586340.550

392124.920

5.709

19 a

586339.377

392119.333

5.468

19

586338.253

392113.982

11.662

13

586348.957

392109.354

20.049

50

586355.432

392128.329

5.523

32

586350.026

392129.461

5.699

31

586348.290

392124.033

1.866

30

586346.604

392123.233

3.492

29a

586343.345

392124.487

2.575

51

586344.248

392126.898

2.908

38

586341.497

392127.841

6.452

35a

586342.821

392134.156

7.893

49

586350.546

392132.537

6.073

47

586356.492

392131.300

4.346

48

586357.833

392135.434

1.522

44a

586358.259

392136.895

15.131

45a

586343.537

392140.391

6.250

35

586342.330

392134.259

6.391

38a

586341.027

392128.002

0.497

38

586341.497

392127.841

0.497

S(l)=288.68sq.m P=

123.12 lm

ci


Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

38a

586341.027

392128.002

3.119

36a

586340.550

392124.920

5.709

19a

586339.377

392119.333

5.468

19

586338.253

392113.982

11.662

13

586348.957

392109.354

20.049

50

586355.432

392128.329

5.523

32

586350.026

392129.461

5.699

31

586348.290

392124.033

1.866

30

586346.604

392123.233

3.492

29a

586343.345

392124.487

2.575

51

586344.248

392126.898

2.908

38

586341.497

392127.841

6.452

35a

586342.821

392134.156

7.893

49

586350.546

392132.537

6.073

47

586356.492

392131.300

4.346

48

586357.833

392135.434

1.522

44a

586358.259

392136.895

15.131

45a

586343.537

392140.391

6.250

35

586342.330

392134.259

6.391

38a

586341.027

392128.002

0.497

38

586341.497

392127.841 |

0.497

S(l)=288.68sq.m P=123.121m


Executant: HANUSCHIN. Maria-Marinela

Data: iulie.2016

CARTE F'JNCIARA'IVR. 282257-0.1 Comunâ/Oras/MunicipiujCluj-Napocs


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Nr. cerere 9/440

Ziua

17

Luna

06

Anul

2015


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

 • A. Partea I. DESCRIEREA EiWBELUiLOI

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Petru Maior, nr. 13                                         CARTE FUNCIARA NR. 282257-C1

Nr. Topo: 823/1-C Suprafața: -

Parti comune: P.I.C-TERENUL, FAȚADA,POARTA, INVELITOAREA,                                   Nr. CF vechi:125585

ACOPERIȘUL, INTRAREA SUB POARTA, PODUL, WC COMUN, ACCESUL

LA SUBSOL,CORIDORUL CU SUBSOL, ACCESUL LA POD, CONDUCTELE

PRINCIPALE DE APA, CANAL,GAZ, ELECTRICITATE

Observații: CASA

Nr.

tron

son

Sca

ra

Nivel

Nr.

Ap.

Cod

U.I.

Nr. CF individ

Supraf. utila

Cota parti comune

Cota teren

Observații

parter

1

2

282257-

C1-U2

33,17

Apt nr.l, compus din: 1 cameră, 1 antreu, Ibaie, boxă, pivniță la subsol, cu Su 33,17 mp., cu p.i.c 8,47/100 parte.

parter

2

3

282257-

C1-U3

78,44

2169/

10000

57/ 263

Ap. nr. 2, compus Gin : 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie comună cu ap.

1, 1 pivniță cu suprafața de 11,30 mp, cu Su = 78,44 mp, cu p.i.c. 21,69/100 parte și teren atribuit în proprietate 57/263 parte

parter

3

4

282257-

C1-U4

70,26

2182/

10000

58/ 263

Apt. nr. 3 la parter, compus din : 3 camere, 1 bucătărie, 2 cămări alimente, 1 debara, 1 wc.,2 pivnițe, cu supraf. utilă de 70,26 mp., cu p.i.c.de 21,82/100 Teren atribuit în proprietate : 58/263 parte.

I ■"

4

1

282257-

Cl-Ul

124,00

4802/

10000

126/ 263

AP. NR. 4, COMPUS DIN- 3 CAMERE, 1 BUCĂTĂRIE,

1 CAMARA DE ALIMENTE, 1 BAIE, 1 ANTREU, 1 VERANDA CU SU- 123,67 MP CU P.UII.C IN COTA DE 48,02/100 TEREN IN PROPRIETATE 126/263 PARTE

TOTAL

305,87

Descriere

 • B. Partea II. PROPRIETARI si ACTE

CONSTRUCȚIE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale        | Observații / Referințe

NU SUNT


Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observat» / Referințe

17194 / 23.10.1997

Act , documentație tehnică

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 125586)

 • 1) statul român, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Unitate individuala Nr: 2

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

12400 / 29.06.2004

Contract de vanzare-cumparare nr. 40705, din 10.06.2004, emis de Consiliul Local al Mun

Cluj-Napoca

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota

Al

actuala 1/1

(provenita din conversia CF

 • 1) pop anton-iosif, și soția

 • 2) POP MARIANA-MIHAELA

149819)

B2

Se notează interdicție de înstrăinare pe o perioadă de 10 ani de la data cumpărării

Al             "C ...

(provenita din conversia CF 149819)     ...     ..     \

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

CARTE FUNCIARA NR. 28225/~ci Con'iuna/OrciS/l'-'iLU'iicipii.i: c-iuj-Nspocii

Unitate individuala Nr: 3

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

1

f

104431 / 28.08.2008

1

Sentința civila nr. 6665/2008

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin HOTARARE

Al

JUDECATOREASCAÎ.cota actuala 1/1

(provenita din conversia CE

1) TONEA MIHAELA SIMONA, Și

133454)

2) tonea dănuț, bun comun

j

Unitate individuala Nr: 4

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reaie

Observați ii / Referințe:

S682 / 13.02.2007  .

i

Contract de ipoteca nr. 357, din 12.02.200/, emis de BNP PETREAN LIVIA

B2

- se notează interdicția de înstrăinare și grevare

Al

(provenita din conversia CP 127099)

1) BANCA TRANSILVANIA SA SUC. CLUJ

84718 / 09.08.2012

Act notarial nr. 1858, din 09.08.2012, emis de BNP PETREAN ANCA, act administrativ nr. 2071/08-08-2012 emis de BT;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

 • 1) ONIȘOR VALENTIN-TEODOR, Șl SOția

 • 2) onișor mihaela, bun comun

Act notarial nr. 1859, din 09.08.2012, emis de BNP PETREAN ANCA

B4

se notează interdicția de înstrăinare și grevare

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ - SUCURSALA CLUJ, CIF: 11324720

2 .

 • C. Partea HI. SARCINI

CONSTRUCȚIE

Unitate individuala Nr: 3

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe    j

NU SUNT                                                                                  țînscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observa

tii / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 2

înscrieri privind dezmembramintele dreptului da proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 4

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

8682 / 13.02.2007

Contract de ipoteca nr. 357, din 12.02.2007, emis de BNP PETREAN LIVIA

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 680.940,00 / RON, + dobânzile aferente de

Al

procentul dobânzilor aferente de 11,50% , orice alte sume datorate, cheltuieli

(provenita din conversia CF

1) BANCA TRANSILVANIA SA SUC. CLUJ

127099)

84718 / 09.08.2012

Act notarial nr. 1859, din 09.08.2012, emis de BNP PETREAN ANCA

C2

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 721.000,00 / LEI, plus dobânzile indexabile

Al

și alte costuri și comisioane,precum și orice alte cheltuieli decurgând din recuperarea tuturor sumelor datorate și a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele decurgând din procedurile de executare silită

1) BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ - SUCURSALA CLUJ, CIF: 11324720

1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/200.T.

u

Pagina 2 din 3


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare clin cartea funciara originală, păstrată de acest birou. .                      .                                             •                      •


Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către nctarui public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar imormatiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ15C26090/17-06-2015, pentru serviciul de publicitate


imobiliara 272,


Data soluționării,


19/06/2015

Data eliberării,v


As isteri t-reg jstrat&ry ANGELA/'MiHUT jc


'-b?


X"

____ A

(semnătura') C___________________________                       49

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/20(2.             Paoina 3 din 3


c
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cerere

145125

Ziua

25

Luna

08

Anul

2016


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                      Nr. CF vechi: 125585


Adresa: Cluj-Napoca, Strada Petru Maior, nr. 13


Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 823/1

Din acte: 263;

Masurata:-

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 282257-C1TEREN


 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

84718 / 09.08.2012

Act notarial nr. 1858, din 09.08.2012, emis de BNP PETREAN ANCA, act administrativ nr. 2071/08-08-2012 emis de BT;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 126 / 263

Al

B3

cota de 126/263 parte af.ap.4

 • 1) ONIȘOR VALENTIN-TEODOR, Și soția

 • 2) onișor mihaela, bun comun

Act notarial nr. 1859, din 09.08.2012, emis de BNP PETREAN ANCA

B3

se notează interdicția de înstrăinare și grevare

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ - SUCURSALA CLUJ, CIF: 11324720

-

17194 / 20.10.1997

Act

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 22 / 263

Al        |

 • 1) statul român, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

(provenita din conversia CF 125585) cota af ap. 1

12400 / 29.06.2004

Contract de vanzare-cumparare nr. 40705, din 10.06.2004, emis de Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 57 / 263

Al 1

(provenita din conversia CF 125585) cota de 57/263 parte af. ap. 2

 • 1) POP anton-iosif, și soția

 • 2) POP MARIANA-MIHAELA, bun comun

104431 / 28.08.2008

Sentința civila nr. 6665/2008

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin HOTARARE

JUDECĂTOREASCA, cota actuala 58 / 263

Al        |

(provenita din conversia CF 125585) cota de 58/263 parte af.ap.3

 • 1) TONEA MIHAELA SIMONA, și

 • 2) tonea dănuț, bun comun


 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  84718 / 09.08.2012

  Act notarial nr. 1859, din 09.08.2012, emis de BNP PETREAN ANCA

  CI

  Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 721.000,00 / LEI, plus dobânzile indexabile și alte costuri și comisioane,precum și orice alte cheltuieli decurgând din recuperarea tuturor sumelor datorate și a cheltuielilor de judecată, inclusiv cele decurgând din procedurile de executare silită

  Al

  pt.B2

  1) BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ - SUCURSALA CLUJ, CIF: 11324720

Document care conține date cu caracter nemnnal. nrntpiate de nrevpderile Leaii Nr. 677/2001

D o n î r-i -a 1 rlin O


Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Petru Maior, nr, 13

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 823/1

-

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 282257-C1TEREN

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 263;

Masurata:-

-

-

823/1

*

Date referitoare la construcții

Nr. Crt.

Număr

Destinația construcție

Supraf. (mp)

Situație juridica

Observații / Referințe

*A1.1

Top: 823/1-C

construcții de locuințe

Din acte: Masurata:-

Cu acte in CF colectiva 282257-C1

CASA

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P,

Data soluționării,

26/08/2015


Data eliberării,


As isten t-pegistra tor,

BOGDAbiflGNAT

/3oy W.


Referent,
________________/jț

(parafa și semnătura)' ~/

2'.7

X

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


Be împărțire a terenului și construcției pe apartamente, respectiv stalX^ indivize comune privind imobilul situat în Cluj-Napoca str.Petru Maior nr.13,

. zidăria de cărămida, planșeu din lemn, acoperiș șarpantă cu învelitoare din ți;:lă cu siî 1 etaj avînd în total 4 apartamente de locuite


D.VÎi'ld \$u&d a


a coS&l


1? părț de pia s o 13 p a. r t e r ș i


Clădirea este amplasată pe terenul cu nr0topo 823/1 cu o suprafață construită de 263 mp.. io curtea în saprafcța de 03 mp., este identificat cu m-.topo 323/2«,


hir. tbpo/ apar tain.

D??fîC IEEE APARTAMENT •

Propriei.

Supr. utilă

Cote indiv

Teren 2'r o atrib.

• topo cur te

Supr. curte

_ . m£-

:/o

mn.

323/1/1

1 cam. antr. baie . boxă.,pivn.         STA

T.RGEAIT

33,17

3,47

22   3

23/2

7

323/1/II

2 c om. b aie . CA, b0ă, pivn „

34,92

21,69

57

18

323/1/IXI

3 cam.buc. CA,deb.yjc □ că.m.2 boxe pivn.

vi

35,46

21,8 2

58

18

323/1/IV

3 cam,buc.CA.baie,hol8antr.coridor, a c c e s p 0 d, c a s a s c * r i 10 r , b 0 x ă p i v n.

■ ;

138,o5

48,o2

126

4o


TOTALs 391,6o loo% 263             Q3

B. 2■•'-■1 1 îhjIVI. CCF.Oi-.E; Dreptul de proprietate asupra terenului cu nr.topo 023/1 în suprofstă 263 mpe și dreptul de folosință, pe durata existenței c-ției osupra teren. crmr^țQpo^^23/2 în snnrajțnță. de 3' mp. Fundațiile, fațada, poarta, învelite,eres, sub poartă, podul, acoperișul, 1 wc comun, accesul la subsol, coridorul la .subsol, aecepu" le pod, conductele principale de apă, cannl, gas, iest al. ele ctrice de eliment? o. sportsmentelox ;;i cea cărților indivize comune.


SEP ATELIER,

Ing. To d a M i h ni


INT(\FTT,

Ing.Topo_v.;teî E r ii*