Hotărârea nr. 527/2009

Hotărârea 527/2009 - Aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială D+P+M, str. Făgetului; beneficiar: Oncică Sanislav Dan.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 344590/802/10.08.2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune aprobarea gratuității transportului urban pc mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere;

Ținând cont de prevederile art. 16 alin. (2) lit. „e” și art. 19 lit. (b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pe parcursul anului școlar 2016-2017, pentru două cadre didactice de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.

Art.2. Lista actualizată cu cele două cadre didactice care vor beneficia de gratuitate va fi transmisă lunar de către Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art.3. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către C.T.P. Cluj-Napoca S.A. se face din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală, în baza facturilor lunare emise de transportator.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția de Asistență Socială și Medicală și C.T.P. Cluj-Napoca S.A.

Nr. 527 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)