Hotărârea nr. 526/2009

Hotărârea 526/2009 - Aprobarea P.U.D., două locuinţe cuplate, cu câte trei apartamente, str. Măceşului nr. 58-58A; beneficiar: Mărghitaş Victor Octavian.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 45.900 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 510 copii proveniți din familii defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 45.900 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 510 copii proveniți din familii defavorizate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 341549/801/08.08.2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 45.900 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 510 copii proveniți din familii defavorizate;

Reținând prevederile art. 5 lit. ”r” și art. 11 lit. ”e” din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, precum și prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 45.900 lei de la bugetul pe anul 2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și rechizite pentru un număr de 510 copii proveniți din familii defavorizate, aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 526 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)