Hotărârea nr. 522/2009

Hotărârea 522/2009 - Aprobarea P.U.Z. – zona Groapa Moşului – Mănăştur sud; beneficiar: Raţiu Ioan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către structurile sportive ale căror proiecte au fost respinse de Comisia de analiză și selecție

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către structurile sportive ale căror proiecte au fost respinse de Comisia de analiză și selecție - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 352591 din 17.08.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune aprobarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către structurile sportive ale căror proiecte au fost respinse de Comisia de analiză și selecție;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor pct. 5 și 7 cap. 9 din Regulamentul privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca a structurilor sportive și ale art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor depuse de către structurile sportive ale căror proiecte au fost respinse de Comisia de analiză și selecție, în baza Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 521/2016, după cum urmează:

Președinte:

Moldovan Gabriela;

Membri:

  • 1. Olâh Emese;

  • 2. Mureșan Adrian.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală, comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 522 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)