Hotărârea nr. 521/2009

Hotărârea 521/2009 - Aprobarea P.U.Z. – Str. Viilor – Str. Turturicii şi P.U.D. – imobil cu funcţiuni mixte D+P+E+M – D+P+3E, str. Viilor nr. 40; beneficiar: Paris Iancu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobat prin Hotărârea nr. 605/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobat prin Hotărârea nr. 605/2013 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.275572 din/22.06.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care propune modificarea și completarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobat prin Hotărârea nr. 605/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general, ale Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36,39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 605/2013, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte .

9INTE DE ȘEDINȚĂ, iv/u^ Vasile Florin StamatianNr. 521 din 1 septembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Anexă la Hotărârea nr. 521/2016

REGULAMENT

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive

Dispoziții generale

 • 1. Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor sportive se face în acord cu principiile stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, în temeiul:

 • - Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • - Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare și hotărîrile Consiliului local.

 • 2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele categorii de proiecte:

 • a) susținerea financiară (parțială) a acțiunilor/activităților interne și internaționale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca;

 • b) susținerea sportului pentru toți-evenimentelor sportive de interes local, național și internațional organizate în municipiul Cluj-Napoca;

 • 3. In înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiul Cluj-Napoca;

 • c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

 • e) contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar;

 • f) finanțare nerambursabilă - alocare financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane fizice sau persoane juridice tară scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca;

 • h) solicitant - persoană juridică fără scop patrimonial - clubul sportiv de drept privat fără scop lucrativ și asociația pe ramură de sport - sau instituția de drept public care depune o propunere de proiect.

4. Programe sportive


 • (1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se sunt:

Promovarea sportului de performanță și

Sportul pentru toți-evenimente.

6. Principii de atribuire a contractelor de finanțare:

 • a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condițiile legii, ale criteriilor stabilite de finanțator;

 • b) transparența, prin punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la finanțarea nerambursabilă;

 • c) cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 20% din valoarea totală a finanțării;

 • d) anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • e) ponderea procentuală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă este:

 • - susținerea structurilor sportive din Municipiul Cluj-Napoca cu până la 80 % din bugetul necesar;

 • - susținerea evenimentelor sportive de interes, local, național și internațional organizate în Municipiul Cluj-Napoca cu cel puțin 10 % din bugetul necesar.

 • f) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • g) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • h) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • i) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare prevăzut Ia lit. c;

7. Procedura de selecție a proiectelor

 • (1) Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare. Rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

 • (2) Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de fondurile de care dispune autoritatea finanțatoare.

 • (3) Procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidaților;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte și selecția proiectelor sportive;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 8. Depunerea documentației

 • (1) Documentația de solicitare a sprijinului financiar se depune într-un exemplar (set), îndosariat și cuprinde:

-Documentele enumerate la capitolul CONDIȚII ȘI CRITERII DE FINANȚARE;

-Solicitanții trebuie să păstreze un exemplar (set) complet din Cererea de finanțare depusă;

-Toate documentele se înaintează la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la adresa: Primăria Municipiului Cluj Napoca, Str. Moților nr.

 • 7.

- Formularul de solicitare a finanțării se poate obține de la Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030/1006, site-ul www.primariaclujnapoca.ro (Administrație - Regulamente locale - Regulament de finanțare nerambursabilă a structurilor sportive);

9. Desfășurarea procedurii de selecție

 • (1) Anunțul public privind sesiunile de selecție este comunicat pe site-ul autorității finanțatoare, în mass media locală și în Monitorul Oficial cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor sportive.

 • (2) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de participare la selecție.

 • (3) Selecția proiectelor sportive se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare. Comisia de analiză și selecție este alcătuită din consilierii locali membri ai Comisiei pentru sport, tineret, mediu și turism, numiți prin hotărâre a Consiliului local, doi reprezentanți ai executivului cu drept de vot, un jurist și un reprezentant al Direcției economice, (care va asigura secretariatul), fără drept de vot. Comisia este legal întrunită în prezența a cinci membri cu drept de vot.

 • (4) Selecția constă în ierarhizarea proiectelor structurilor sportive în funcție de valoarea și importanța proiectului în domeniul sportiv respectiv.

 • (5) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției.

 • (6) Contestațiile pot fi depuse în maxim trei zile lucrătoare de la data publicării propunerilor Comisiei de analiză și selecție pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/anunțuri.

 • (7) Contestațiile se soluționează în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. în vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității finanțatoare, se va înființa Comisia de soluționare a contestațiilor aprobată prin hotărâre a Consiliului local, formată din trei consilieri (doi membri și un președinte) din cadrul Conciliului lnrnl ci dni ronrezpnfanii ai executivului numiți nrin disnozitia nrimarului.

Comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de analiză și selecție a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației.

10. Condițiile și criteriile de finanțare

 • (1) Condițiile de finanțare a structurilor sportive de drept public/privat sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii având sediul în raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca. Vor fi acceptate și proiectele depuse de federațiile de specialitate;

 • b) dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile va cuprinde următoarele documente:

 • - cererea de finanțare, tip (anexa 1 din regulament) însoțită de anexele nr. 1.1, 1.2, 1.3. 1.4,

1.5 și 1.6, aprobată prin HCL nr.____din_____cu toate rubricile completate;

 • - anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 aferente contractului de finanțare (anexa 2 la regulament),

aprobat prin HCL nr.________din______cu toate rubricile completate;

 • - raport de activitate pentru anul anterior, cuprinzând date relevante privind realizarea obiectivelor sportive și financiare, vizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj sau de minister în cazul federațiilor;

 • - raportul de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare:

- obiective sportive și financiare propuse, în funcție de calendarul competitional si programul activităților/acțiunilor sportive;

 • - dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau Ia asociația sportivă pe ramură de sport a județului Cluj;

 • - certificatul de înmatriculare sportivă(CIS);

 • - certificat (cod) fiscal;

 • - încheiere civilă de acordare a personalității juridice, în copie legalizată de judecătoria la care a fost pronunțată;

 • - situațiile financiare Ia data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate 1a administrația finanțelor publice (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului). în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare la data de 31 decembrie;

 • - să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat (certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice);

 • - să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicita atribuirea unui contract de finanțare (certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Impozite și taxe locale a municipiului Cluj-Napoca). In cazul federațiilor și certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii către instituția administrativă pe raza căreia își are sediul;

 • - dovada că participă cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării, la depunerea proiectului),

 • - să depună dosarul complet, conform cerințelor, până la data limită stabilită prin anunțul public;

 • c) Declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că:

 • - nu se află în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • - nu furnizează informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • - nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • - nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - va depune declarația privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative și a faptului că documentele justificative depuse nu vor fi decontate către un alt finanțator;

 • - va respecta modalitățile de decontare, stabilite de finanțator, a sumelor obținute prin Hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.

 • (2) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare din următoarele situații:

 • - nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat;

 • - furnizează informații false în documentele prezentate;

 • - a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • - face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

 • - nu prezintă declarația tip, declarația de imparțialitate tip, declarația pe propria răspundere necesare de anexat cererii de finanțare;

 • - cererile sunt incomplete sau completate în mod necorespunzător;

 • - cererile sunt sosite după termenul limită de depunere;

 • - cererile ce au ca obiect activități nerelevante pentru obiectivele programului;

 • - proiectele care nu corespund cu scopurile și obiectivele declarate în programul lansat;

 • - cererile pentru sume ce reprezintă mai mult de 90% din valoarea totală a proiectului;

 • - cererile, dacă solicitanții au conturile blocate ca urmare a unei hotărâri judecătorești;

 • - cererile, dacă solicitanții se fac vinovați de declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de comisia de evaluare/selectare;

 • - cererile, dacă solicitanții au încălcat un contract încheiat cu administrația publică privind finanțarea unui proiect;

 • - cererile care nu sunt semnate și ștampilate în original;

 • - proiectul nu respectă condițiile și criteriile de finanțare.

 • 3) Criteriile de finanțare

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Cluj-Napoca este aprobată anual în bugetul local.

Finanțarea programelor se va aproba în funcție de:

 • 1. nivelul competițional la care activează structura/secția;

 • 2. numărul secțiilor pe ramură de sport din cadrul structurii sportive;

 • 3. structura și categoria sportivă a secțiilor componente;

 • 4. numărul competițiilor interne și participarea la competițiile internaționale;

 • 5. performanțele sportive interne și internaționale;

 • 6. numărul de sportivi selecționați în loturile naționale;

 • 7. numărul de sportivi promovați către cluburile de seniori;

 • 8. numărul de sportivi legitimați;

 • 9. importanța și valoarea evenimentului sportiv;

 • 10. Sportul pentru toți - numărul de participanți cuprinși la activitatea sportivă.

 • 4) Vor beneficia de finanțare, astfel:

JOCURILE SPORTIVE:

 • - secțiile pe ramură de sport ale structurilor sportive de seniori, participante la Campionatul Național, Cupa României, Campionatele și Cupele Mondiale, Europene, precum și la alte competiții oficiale;

 • - secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de/cu juniori, la categoria: juniori I, juniori II și juniori III, participante în prima divizie/ligă a Campionatului național, regional(zonal) sau școlar de juniori, turnee finale și competiții internaționale oficiale;

 • - secțiile de juniori I, juniori II și juniori III care participă la competiții inferioare Campionatului regional (zonal) nu sunt finanțate;

* vor fi premiate numai categoriile de seniori și juniori I, care participă la competițiile oficiale, interne și internaționale.

SPORTURILE INDIVIDUALE:

 • - secțiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante în prima divizie a Campionatului național, Cupa României, Campionatele și Cupele mondiale, europene, Jocuri Olimpice, trecum și la alte competiții oficiale:

 • - secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de/cu juniori, la categoria: juniori I, juniori II și juniori III, participante în prima divizie a Campionatului național, regional(zonal) sau școlar de juniori, turnee finale și competiții internaționale oficiale;

 • - secțiile pe ramură de sport care participă numai la competiții inferioare Campionatului regional (zonal) nu sunt finanțate.

* vor fi premiate categoriile: seniori și juniori I, clasate pe locurile I - III la Campionatul național, Cupa României, Campionatele, Cupele mondiale și europene și Jocuri Olimpice.

 • 5) SPORTUL PENTRU TOȚI-EVENIMEN TE SPORTIVE: - includ manifestările sportive organizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, Asociațiile județene pe ramură de sport, structuri sportive din municipiul Cluj-Napoca și COMPETIȚIILE DE NIVEL INTERNAȚIONAL ȘI NAȚIONAL organizate de federațiile de specialitate și/sau Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, cuprinse în calendarul federațiilor;

 • 6) PUNCTAJ ORIENTATIV

 • - Promovarea sportului de performanță:

 • - Jocuri:      - 9 pct./echipă/secție;

 • - Individuale: - 1 pct./echipă/secție;

 • - Juniori:     - 50% x seniori;

 • - Bonificații-facultativ-: pariciparea la CE, CM, JO - 1-3 pct./sportiv.

 • - Sportul pentru toți - evenimente sportive:

 • - importanță - între 0-10 pct.;

 • - număr participanți - câte 1 pct. pentru fiecare participant.

11. Informații referitoare la acordarea finanțării

 • (1) Criteriul de acordare a finanțării este în funcție de punctajul obținut.

 • (2) Programele și activitățile/acțiunile sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul Consiliului local cu această destinație.

 • (3) în cazul în care există un singur participant, procedura de selecție se repetă.

în cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanțare, autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, dacă a îndeplinit cel puțin punctajul minim admis.

Dacă nici în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câștigător, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

în ambele situații de mai sus, sumele neatribuite rămân la dispoziția Consiliul local Cluj Napoca, pentru a fi utilizate conform legislației privind bugetele locale.

 • (4) în termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare și selecționare anunță, pe siteul primăriei, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

 • (5) Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărtârii Consiliului local de alocare a sumelor o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Consiliului local nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.

 • (6) Pentru aceeași activitate un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal. în vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte, sub sancțiunea eliminării, autorității finanțatoare, o declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.

 • (7) Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de alocare dc sume privind finanțarea nerambursabilă, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

12. Forme de comunicare

 • (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii.

 • (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • (4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telefax;

 • d) electronică.

Autoritatea finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele de comunicare de la literele b),c) are obligația de a retransmite documentele respective în cel mult 24 de or și sub forma de scrisoare prin poșta.

In cazul în care documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

13. Cheltuieli eligibile

 • (1) Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora pentru activitățile sportive ce vor fi decontate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu prevederile HG nr. 1447/2007, sunt:

Activități/acțiuni inteme/intemaționalețdetaliate în cererea și contractul de finanțare):

 • 1. taxe-vize anuale-legitimări;

 • 2. taxe competiții;

 • 3. cazare;

 • 4. masă;

 • 5. transport;

 • 6. chirii baze sportive;

 • 7. cheltuieli arbitraj;

 • 8. dulciuri/răcoritoare;

 • 9. asistență medicală;

 • 10. asigurări medicale;

 • 11. ordine/pază;

 • 12. promovare și reclamă;

 • 13. medicamente/susținătoare/încălzitoare;

 • 14. recuperare/refacere;

 • 15. hrana zilnică pentru sportivi;

 • 16. premii;

 • 17. indemnizații de efort;

 • 18. echipament sportiv necesar pregătirii și participării la competiții;

 • 19. drepturi salariale izvorâte din contracte sportive.

(2) Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

-dezvoltarea infrastructurii solicitantului;

-activități generatoare de profit;

-nu se vor finanța achiziții de terenuri, clădiri, dobânzi, obiecte de inventar, mijloace fixe;

-băuturi alcoolice, țigări;

-alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice.

14. încheierea contractului de finanțare

 • (1) Finanțarea se acordă în baza unui contract încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament, în tranșe aferente realizării programului sau proiectului, în baza documentelor justificative legal întocmite ori prin plata integrală a proiectului după desfășurarea acestuia în cazul prezentării actelor justificative în termenul prevăzut în contractul de finanțare la art. 4 g. Decontarea sumelor alocate va începe numai după semnarea contractului de finanțare cu Municipiul Cluj-Napoca. Modelul contractului de finanțare nerambursabilă se regăsește în anexa 2 la prezentul regulament.

 • (2) Contractul de finanțare se va încheia cu Municipiul Cluj-Napoca, în termen de 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului local privind alocările de sume pentru finanțarea activităților/acțiunilor sportive, sub sancțiunea revocării poziției din anexa la hotărârea de alocare.

 • (3) Atunci cînd, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Primăria Municipiului Cluj-Napoca dispune efectuarea plății către structura sportivă, prin virament în contul bancar al acesteia.

 • (5) Structurile sportive care au beneficiat de finanțare în baza prezentului regulament, au obligația să întocmească și să transmită Primăriei municipiului Cluj-Napoca rapoarte intermediară și o raportare finală, potrivit modelului prezentat în cererea de finanțare.

 • (6) Modificarea activităților/acțiunilor prevăzute în buget în ceea ce privește data, locația și a sumelor alocate se face prin act adițional la contract, cu notificarea prealabilă a autorității finanțatoare și obținerea aprobării acesteia.

15. Raportare și control

 • (1) Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Municipiului Cluj-Napoca următoarele raportări:

 • - raportări intermediare: vor fi depuse după primul semestru sau după terminarea turului;

 • - raportare finala: depusă în termen de 60 zile de la încheierea activității, dar nu mai târziu de 31 decembrie și va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanțarea proprie, cât și contribuția de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca;

Rapoartele vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât și pe suport magnetic sau transmise prin poștă electronică și vor fi însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate;

 • - raportarea după încheierea unui eveniment sportiv se depune odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de 31 decembrie. La raport vor fi anexate și copii după documentele care atestă contribuția beneficiarului;

Acestea vor fi depuse la Centrul de relații cu publicul, informații publice al Municipiului Cluj Napoca.

 • (2) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • - pentru cheltuielile ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal, cu evidențierea tipurilor de produse;

 • - pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ordin dc plată/dispoziție de plată și contract de închiriere.

Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii/activității.

Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux, alcool.

 • (3) Contractele de finanțare nerambursabilă vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Biroului Audit din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca și a Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • (4) Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenți/comisii de evaluare. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

16. Sancțiuni

 • (1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (2) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (3) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

 • (4) Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

 • (5)Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Clubul Sportiv_________________________

Nr.___________din__________________


Anexa 1 la Regulament


A. Structura sportivă:____________

 • 1. Ramura de sport:.

 • 2. Adresa:_______________________________

 • 3. Numărul certificatului de identitate sportivă:

 • 4. Numărul contului:____________, deschis la

 • 5. Codul fiscal:

 • 6. încheiere civilă nr.

 • 7. Telefon:___________________; Fax:

 • 8. E-mail:____________________________________Web:

 • 9. Persoana de contact:    

  Obiective realizate/ secție/grupă

  Campionat

  Național

  Cupa

  României

  Campionat

  Balcanic

  Campionat /Cupă Europeană

  Campionat/ Cupă Mondială

  Olimpiadă

  seniori

  juniori I

  juniori II

  juniori III

  Sportul pentru toți:

  Evenimente sportive:10. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Nr. crt.

Numele și prenumele

Funcția

Adresa/telefon/fax

1.

2.

3.

4.

5.

 • 10.1. Coordonator:________________________________________

 • 10.2. Responsabil financiar:______________________________________

 • 10.3. Responsabil cu probleme tehnice:_________________________

11. Rezultate obținute în anul_________

* Tabel nominal cu sportivii selecționați la loturile naționale;

^Structurile sportive cu secții de juniori - tabel nominal cil Sporti structurile sportive de seniori.

* anexele 1 și 2

ANEXA 1.1

la

TABEL

cu sportivii selecționați la loturile naționale, în anul______

Nr.

crt.

Nume prenume

Număr carnet legitimare

Lotul național de seniori, tineret, juniori

ANEXA 1.2

la

Cererea de finanțare nr._______________________

TABEL

cu sportivii promovați către cluburile de seniori, în anul___________

Nr.

crt.

Nume și prenume

Număr carnet legitimare

Clubul la care a fost promovat

12. Resurse umane $i financiare ale structurii sportive, în anul

 • 1.     Resurse umane:

  • 1.1.   Număr de personal salariat_____________, din care antrenori

  • 1.2.   Număr de grupe pe categorii de vârstă:         

  • 1.3.   Număr de sportivi legitimați:_______________________________________________________________

 • 2.     Resurse financiare:

  • 2.1.    Venituri realizate, în anul______- total_________________________lei, din care:

 • - alocări: Consiliul local____________________

 • - alocări: Consiliul județean

 • - alte surse: - donații, sponsorizări

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • * - venituri din activități economice (închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii,

încasări bilete etc.)

 • * se va subliania activitatea economică din care s-a obținut venit.

 • 2.2.    Venituri estimate a se realiza, în anul__— total____________________________lei, din care:

 • - alocări de la Consiliul local

 • - alocări de la Consiliul județean

 • - alte surse: - donații, sponsorizări

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • * - venituri din activități economice (închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii,

încasări bilete etc.)

 • * se va subliania activitatea economică din care se estimează a se obține venit.

B. Date privind proiectul, pentru anul

 • 1. Denumirea proiectului: Promovarea sportului de performanță;

 • 2. Scopul proiectului: Finanțarea activităților/acțiunilor sportive de performantă și de masă;

 • 3. Activități din cadrul proiectului:_________________________________________________________________________

 • 4. Acțiuni din cadrul proiectului:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

 • 5. Perioada de derulare a activității:

 • 6. Perioada de derulare a acțiunii:

 • 7. Locul de desfășurare a activității:

 • 8. Locul de desfășurare a acțiunilor:

Numărul de sportivi participanți la activitate:

 • 10. Numărul de sportivi participanți la o acțiune:

11. Obiective propuse pentru anul

Secție/ grupă

Campionat Național

Cupa României

Campionat Balcanic

Campionat /Cupă

Europeană

Campionat /Cupă Mondială

Olimpiadă

seniori

juniori I

juniori II

juniori III

Sportul pentru toți:

Evenimente sportive:

** Tabel nominal cu sportivii propuși pentru convocări la loturile naționale.

** anexa 3

ANEXA 1.3

la

TABEL

cu sportivii propuși pentru loturile naționale, în anul_______

Nr. crt.

Nume prenume

Număr carnet legitimare

Federația/ categoria12. Costurile estimative ale proiectului Promovarea sportului de performanță și Sportul pentru toți-evenimente sportive, conform tabelului de mai jos:

Data____________________


Clubul Sportiv__

Secția ______________________________________


Nr.

crt.

Natura cheltuielilor

De la Consiliul local

De     la

Consiliul județean

Alte surse

TOTAL BUGET

1.

Activităti/actiuni interne:

Sportul pentru toți-evenimente:

1.

2.

3.

1

2.

Activităti/actiuni internaționale oficiale:

Evenimente:

1.

2.

o

3.

TOTAL GENERAL:

** anexa 4

DIRECTOR/PREȘEDINTF,


Anexa 1.4

la

(duhul S p o r t i v__

Secția ____________________________

Obiectiv:     - ediția de campionat___________/__________________________________________;

- acțiuni internaționale în anul___/___________________________________

BUGET PENTR U ANUL__

 • I. Activități/acțiuni interne

 • - cu un număr de__________________sportivi.

 • - pentru un număr de _____ stagii de pregătire, cu un număr de _____________sportivi;

-pentru un număr de______jocuri de verificare, cu un număr de_____________sportivi;

-pentru un număr de______jocuri oficiale, cu un număr de__________________sportivi;

Nr. crt.

Promovarea sportului de performanță

Sportul pentru toți

Evenimente sportive

1.

Echipament pentru pregătire și competiții

X

-

2.

Taxe-vize anuale-legitimări

-

-

3.

Taxe competiții

-

-

4.

Cazare

-

X

5.

Masă

-

X

6.

Transport

-

X

7.

Chirii baze sportive

X

X

8.

Cheltuieli arbitraj

X

X

9.

Dulciuri/răcoritoare

X

X

10.

Asistență medicală

X

X

11.

Asigurări medicale

-

-

12.

Ordine/pază

X

X

13.

Promovare și reclamă

X

X

14.

Medicamente/susținătoare/încălzitoare

-

-

15.

Recuperare/refacere

-

-

16.

Indemnizații de efort

-

-

17.

Premii

X

X

18.

Hrana zilnică pentru sportivi

-

-

19.

Drepturi salariale izvorâte din contracte sportive

-

-

X - numai aceste cheltuieli se acceptă pentru Sportul pentru toți - evenimente sportive.

 • II. Acțiuni internaționale

- pentru un număr de_jocuri oficiale, cu un număr de________sportivi/competiție:

Nr. crt.

Promovarea sportului de performanță

Evenimente sportive

1.

Taxe competiții

-

2.

Cazare

X

3.

Masă

X

4.

Transport

X

5.

Chirii baze sportive

X

6.

Cheltuieli arbitraj

X

7.

Dulciuri/răcoritoare

X

8.

Asistență medicală

X

9.

Asigurări medicale

-

10.

Ordine/pază

X

11.

Promovare și reclamă

X

12.

Medicamente/susținătoare/încălzitoare

-

13.

Premii

X

X - numai aceste cheltuieli se acceptă pentru evenimente sportive.

SURSE ACTUALE DE FINANȚARE:

 • 1. Consiliul local:___________________/ez;

 • 2. Consiliul județean:

 • 3. Alte surse:

TOTAL BUGET PENTRU ANUL_____:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Anexa 1.5

la

Cererea de finanțare nr.

DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:________________________________________,

Funcția:____________________________________

Semnătura și ștampila:__________________________________

Anexa 1.6

la

Cererea de finanțare nr.________________________

DECLARAȚIE

Subsemnații,______________________________________________________________________, reprezentanți legali ai

structurii sportive________________________________________________, declarăm pe propria răspundere,


cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii: CIS nr._________________________________, CIF n

______________________________și Autorizația de funcționare nr.___________________________________;

 • b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.______________, precum și în registrul național al

persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr.__________(în cazul structurilor sportive de utilitate

publică) sau, după caz, a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr________din__________________;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal___________de finanțare nerambursabilă de la Consiliul local al

municipiului Cluj-Napoca în sumă de______lei și de la Consiliul județean Cluj, în

sumă de___________________________lei.

Data

Clubul Sportiv

Secția de

DIRECTOR/PREȘEDINTE,


Anexa 2 la Regulament

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILA

a acțiunilor/activităților sportive din cadrul programelor Promovarea sportului de performantă și Sportul pentru toți-evenimente sportive, în anul__

Nr.__________________din_________________________

CAP. 1

Părțile contractante

Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont RO 06 TREZ 21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, denumit în continuare instituția finanțatoare,

Și

structura sportivă:__________________________________________secția de_____________________________ cu sediul

în localitatea Cluj-Napoca, str._____________________________________nr.____________Județul Cluj, telefon,

________________, fax____________________________, certificat de identitate sportivă nr.__________________________, cod fiscal nr.__________________, cont nr._______________________________________, deschis la____________________

__________________________________________________ , reprezentată prin___________________________și____ ____________________________________, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispozițiilor Legii nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului local nr. ________________, au convenit încheierea prezentului

contract.

CAP. 2

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente sportive, prevăzute în Anexa 1.

ART. 2.

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de___________________________lei         pentru

finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.

CAP. 3

Durata contractului

ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil pentru perioada

CAP. 4


Drepturile și obligațiile părților

ART. 4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art__2 exclusiv pentru acțiunilor/activităților prevăzute în Anexa 1, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile prevăzute la art. 1. obiectivele și indicatorii prevăzuți în Anexa 3;

 • c) să promoveze imaginea Municipiului Cluj-Napoca prin expunerea siglelor Primăria și Consiliul local Cluj-Napoca și Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pc afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) și banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal):

 • d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

 • e) să contribuie cu minimum 20% din valoarea totală de finanțare a proiectului;

 • f) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • g) să întocmească și să transmită instituției, în termen de 60 de zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor, raportul financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli conform modalităților de decontare stabilite de finanțator;

 • h) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • i) să permită utilizarea, în scop necomercial, de către instituția finanțatoare, a imaginii de grup sav individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile finanțate;

 • j) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • k) să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract la finalul campionatului sau la finalul anului pentru sporturile al căror calendar competițional corespunde anului calendaristic;

 • l) să respecte Condițiile și criteriile de finanțare stabilite de finanțator;

 • m) suma alocată se va cheltui în cuantum de maximum 60% în primul semestru, pentru programul „Promovarea sportului de performanță44. Pentru programul „Sportul pentru toți-evenimente44 sumele se decontează la finalul acțiunii/activității;

ART. 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să plătească suma prevăzută la art. 2, după prezentarea documentelor de la art. 4, lit. g;

 • c) să penalizeze, cu 20% din valoarea finanțării, structurile sportive care nu promovează imaginea Primăriei și a Consiliului local prin expunerea siglei municipiului și Visit Cluj pe: echipament, afișe, pliante, machetele ziarelor, panouri publicitare, spider, roll-up (panou pentru interviuri), bannere la marginea terenului de joc (la mijloc, lângă cel al sponsorului principal);

 • d) să asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevăzute în HG nr. 1447/2007 pentru acțiunile/ activitățile interne și internaționale.

 • e) să vireze suma prevăzută la art. 2 după depunerea documentației pentru fiecare acțiune. Plățile se vor efectua parțial sau integral numai în baza documentelor justificative legal întocmite;

 • f) să analizeze și să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării prevederilor prezentului contract;

 • g) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate.

CAP. 5

Răspunderea contractuală

ART. 6

 • 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • 2. Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. g, instituția finanțatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfășurării acțiunilor/activităților respective.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. 6

Litigii

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. în situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP. 7

Dispoziții finale

ART. 9

Regimul de gestionare a sumelor alocate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 10

Curtea de conturi poate exercita control financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fonduri publice.

Art. 11

Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 12

Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul părților și se consemnează într-un act adițional.

ART. 13

Anexele nr. 1,2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul contract.

ART. 14

Prezentul contract se încheie în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru instituție și un exemplar pentru structura sportivă.

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,

Clubul Sportiv____________________________

Secția de__________________________________

Președinte/Director,

ANEXA 2.1

la

Structura sportivă: ______________________

Secția de________________________________________

Activitățiie/acțiunile din cadrul:

1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive:

 • 2. Programului: Promovarea sportului de per formantă/Sportul pentru toți-evenimente sportive;

  Nr.

  crt.

  Denumirea acțiunii/ activității

  Locul    de

  desfășurare a acțiunii/ activității

  Perioada acțiunii/ activității

  Număr de participanți la acțiune/ activitate

  Costul acțiunii/ activității

  - lei -

  1.

  Activităti/acțiuni interne:

  Sportul pentru toți-evenimente: 1.

  2.

  Cluj-Napoca și în tară

  Cluj-Napoca

  3.

  TOTAL:

  2.

  Acțiuni internaționale oficiale:

  Evenimente:

  1.

  2.

  Cluj-Napoca și străinătate

  Cluj-Napoca

  3.

  TOTAL:

  TOTAL GENERAL:

r\ r-rv r-i           /tat>-r^nr-'rxt x TmT'’

uIREC i uk/PREȘEDjlN i r,,

ANEXA2.2

Ia

Structura sportivă:_________________________________________

Secția de__________________________________________t

Bugetul acțiunilor/activitaților din cadrul

1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive;

2. Programului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente sportive:

- lei -

Nr.

crt.

Categoriile    de    cheltuieli    pentru

acți unea/acti vitatea

Valoarea totală

din care

din fonduri publice

din venituri proprii

1/

„Promovarea sportului de performanță”:

Total                      din care:

 • a) actiuni/activităti interne:

 • b) acțiuni internaționale:

*

2.

„Sportul pentru toți-evenimente sportive":

1.

2.

o

5.

Total                      din care:

 • a) actiuni/activități interne:

 • b) acțiuni internaționale:

3

„întreținerea, funcționarea, dezvoltarea și modernizarea bazei sportive”:-acți unea/acti vitatea:

Total                      din care:

 • a)

 • b)

 • c)

Cheltuieli eligibile:

I. Activități/acțiuni interne

Nr.

crt.

Promovarea sportului de performanță

Sportul pentru toți

Evenimente sportive

r.

Echipament pentru pregătire și competiții

X

-

2.

Taxe-vize anuale-legitimări

-

-

3.

Taxe competiții

-

-

4.

Cazare

-

X

5.

Masă

-

X

6.

Transport

-

X

7.

Chirii baze sportive

X

X

8.

Cheltuieli arbitraj

X

X

9.

Dulciuri/răcoritoare

X

X

10.

Asistență medicală

X

X

11.

Asigurări medicale

-

-

12.

Ordine/pază

X

X

13.

Promovare și reclamă

X

X

14.

Medicamente/susținătoare/încălzitoare

-

-

15.

Recuperare/refacere

-

-

16.

Indemnizații de efort

-

-

17.

Premii

X

X

18.

Hrana zilnică pentru sportivi

-

-

19.

Drepturi salariale izvorâte din contracte sportive

-

-

X - numai aceste cheltuieli se acceptă pentru Sportul pentru toți - evenimente sportive.

II.Acțiuni internaționale

Nr. crt.

Promovarea sportului de performanță

Evenimente sportive

U

Taxe competiții

-

2.

Cazare

X

3.

Masă

X

4.

Transport

X

5.

Chirii baze sportive

X

6.

Cheltuieli arbitraj

X

7.

Dulciuri/răcoritoare

X

8.

Asistență medicală

X

9.

Asigurări medicale

-

10.

Ordine/pază

X

11

XX.

Prnmn\.'qrp ci rpnUmo X 1VXXAV * U-X v ipX X VV'AW.AAAM.

X

12.

Medicamente/susținătoare/încălzitoare

-

13.

Premii

X

X - numai aceste cheltuieli se acceptă pentru Sportul pentru toți - evenimente sportive.

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

ANEXA 2.3

la

Structura sportivă:__________________________________________:

Secția de________________________________________

Scopul și obiectivele activităților/acțiunilor clin cadrul: 1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive: 2. Programului: Promovarea sportului de performcință/Sportul pentru toți-evenimente sportive:

 • A. Scopul:_____________________________________________________________________________________

 • B. Obiective: - generale:________________________________________,_______________________________________

- specifice:__:

Secție/ grupă

Campionat Național

Cupa României

Campionat Balcanic

Campionat /Cupă

Europeană

Campionat /Cupă Mondială

Olimpiadă

seniori

juniori I

juniori II

juniori III

Sportul pentru toți:

Evenimente:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

ANEXA 2.4

la

Contractul de finanțare nr.____din______

Modalități de decontare a sumelor obținute prin hotărâri ale Consiliului local

In vederea înaintării la plată a documentației, structura sportivă finanțată este obligată să prezinte:

 • 1. Factura instituției (a structurii sportive) personalizată către Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, C1F 4305857 - Trezoreria, în care se va specifica denumirea acțiunii/activității și nr. hotărârii.

 • 2. Centralizator, cu privire la cheltuielile efectuate la activitate/acțiune:

 • - în cazul în care se solicită decontarea sumelor pentru mai multe activități/acțiuni, documentele doveditoare vor fi grupate și ordonate pentru fiecare activitate/acțiune în parte;

 • - centralizatorul va cuprinde: 1. nr. crt.; 2. denumirea activității/acțiunii, locul, perioada/data de desfășurare (în ordinea datelor de desfășurare); 3. denumirea serviciului; 4. nr. și data facturii fiscale; 5. valoarea facturii.

 • 3. Documentele doveditoare, în următoarea ordine:

 • - copie după documentul oficial al programului competițional sau de pregătire (din planul anual de pregătire), pentru fiecare acțiune/activitate în parte. Orice modificare se semnează și ștampilează;

 • - copie după referatul de necesitate, pentru fiecare acțiune/activitate, în parte;

 • - copii după facturile fiscale însoțite, obligatoriu, de chitanțe, bonuri emise de furnizori către structura sportivă sau ordine de plată (documentele doveditoare, emise în străinătate, vor fi traduse, iar sumele vor fi convertite în lei la valorile de schimb din perioada pregătirii și desfășurării activităților/acțiunilor. Traducerea și schimbul valutar vor fi înaintate pe propria răspundere a beneficiarului, cu semnătură și ștampilă);

 • * pentru carburanți, este valabil bonul fiscal, doar, cu CF-ul structurii;

 • * copiile documentelor care nu se pot citi vor fi scrise de mână, în conformitate cu originalul, semnate și ștampilate;

 • * pentru procurarea de echipament sportiv, tipărituri, inscripționări etc., sunt necesare minimum trei oferte, precum și dovada de recepție în magazia structurii și/sau bon de consum;

 • * pe factura fiscală emisă de furnizor, pentru serviciile de cazare și masă, va fi specificată perioada (număr de zile) și numărul de persoane care beneficiază de aceste servicii;

 • * pe statul de plată pentru premiere, care va fi înregistrat în contabilitate, va fi indicată competiția la care a participat sportivul, categoria, data, localitatea, rezultatul/locul obținut și va cuprinde: 1. nr. curent; 2. numele și prenumele; 3. CNP; 4. funcția; 5. valoarea premiului; 6. semnătura sau dovada plății;

 • * pe statul de plată pentru indemnizația de efort în numerar, care va fi înregistrat în contabilitate, va fi indicată luna pentru care se beneficiază de indemnizație, categoria și va cuprinde: 1. nr. curent; 2. numele și prenumele; 3. CNP; 4. funcția; 5. valoarea indemnizației; 6. semnătura sau dovada plății;

 • * pentru decontarea serviciilor se va prezenta și contractul încheiat între furnizor și beneficiar;

 • * structurile sportive care beneficiază de masă pentru mai multe secții, vor depune o singură factură, la sfârșit de lună pentru toate secțiile, specificând consumul fiecărei secții;

 • * la decontarea carburantului, pe pagina pe care sunt copiate bonurile fiscale, va fi specificat: 1. tipul mijloacelor de transport și cu câte s-a efectuat deplasarea și nr. de înmatriculare al acestora; 2. ruta: 3. kilometri parcurși (distanța cea mai scurtă). Pentru mijloacele de transport, altele decât autoturismul, va fi atașată copia după documentul doveditor al consumului;

 • * pe fiecare copie a documentelor doveditoare va fi menționată conformitatea_cu originalul, se  va semna și ștampila de către persoana desemnată de conducătorul structurii sport<vțA A


 • * documentația cu toate cheltuielile aferente unei acțiuni/activități se singură dată;

 • * documentația care nu respectă prevederile contractuale va fi returnsjtă.

D rrec lor zPreșed i ntc,