Hotărârea nr. 52/2009

Hotărârea 52/2009 - Aprobarea P.U.Z. şi P.U.D., pentru locuinţe unifamiliale P+E, str. Odobeşti nr. 28-28E, beneficiar: Podină Emil.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu locuințe unifamiliale P+E, str. Odobești nr. 28-28E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - locuințe unifamiliale P+E, str. Odobești nr. 28-28E - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30230/43 din 22.01.2009 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - locuințe unifamiliale P+E, str. Odobești nr. 28-28E, beneficiar: Podină Emil;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30230/100249/16.07.2008, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu -locuințe unifamiliale P+E, str. Odobești, beneficiar: Podină Emil.

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională: UTR = zona de locuințe individuale și colective mici și dotări cu maxim P+2E; P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9.

Prin P.U.D. se propune construirea unor clădiri de locuințe cu P+E pe terenul cu front construit la str. Odobești. Accesul se face dinspre str. Odobești, prin lărgirea drumului de acces actual de cca 3,5 m., până la lățimea de 7,0 m. (6,0 m. carosabil + 1,0 m. trotuar), cu supralărgire de întoarcere la capăt, prin cedare de teren din proprietățile riverane.

Fiecare casă are rezolvat acces auto și parcare/garare în incintă.

Realizarea investiției este condiționată de executarea cu prioritate a infrastructurii (circulații, utilități, sistematizare verticală), cu acordul administratorilor rețelelor edilitare, cu respectarea normelor juridice și tehnice specifice și având în vedere dezvoltarea durabilă a zonei. în vederea autorizării se va opera în C.F. dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de “drum” a suprafețelor necesare pentru regularizarea sau trasarea circulațiilor.

Trasarea pe teren a construcțiilor va fi urmărită și avizată de către Inspectoratul de Stat în Construcții și reprezentanți ai Primăriei - numai după delimitarea suprafeței rămase pentru construcții față de suprafața aferentă circulațiilor.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30230/100249/16.07.2008

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Jr. Radu-Marin \Joisin


Nr. 52 din 27 ianuarie 2009

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)